Home > > Frisse wind door Spuistraat 227?

Frisse wind door Spuistraat 227?

Tweede herkraak Spuistraat 227?

Centrum - Op 19 februari werden vijf panden ontruimd door de gemeente. Met twee daarvan leek iets bijzonders aan de hand te zijn, toen krakers een dag eerder naar de Stopera trokken om tegen de ontruiming van deze panden te protesteren. Deze panden werden volgens de krakers uitsluitend als speculatieobject gebruikt, zonder dat de eigenaren er concrete plannen mee hebben. Ontruiming zou in hun ogen slechts leiden tot leegstand en uiteindelijk dan ook weer nieuwe kraakacties uitlokken.

Een van de panden was Spuistraat 227, dat schuin tegenover het voormalige krakersbolwerk Vrankrijk ligt. Ondanks de protestactie ging de ontruiming de volgende dag door. Hij verliep rustig, net als die van dat andere pand, aan het Steve Bikoplein, waar de politie zelfs op ballonnen onthaald werd. Ruim een week later, op 26 februari, was de rust echter voorbij.

Herkraak en opnieuw ontruiming
Toen leek het even of opnieuw een groep ME'ers het pand zou binnendringen. Dit keer hadden ze echter geen witte maar zwarte helmen op en in de hele straat was geen ME-busje te zien. Was het dan misschien een ludieke naspeelactie van het Kattenbak Collectief, dat lange tijd in het pand gevestigd was? Of van krakers, die opnieuw aandacht wilden vestigen op de ontstane leegstand?

Dat was niet het geval. Nadat enkelen van de behelmde groep met behulp van een ladder het pand via het dak had betreden en de rest van de groep met veel lawaai via de voordeur naar binnen gedrongen was, werden twee mannen hardhandig het pand uit gezet. Volgens de krakers, want die gingen onder de helmen schuil, waren dat beveiligingsmensen. Zij zouden met geweld geprobeerd hebben de herkraak, want dat bleek te zijn wat ik zag, tegen te houden. Volgens bureau Antikraak BV ging het gewoon om nieuwe bewoners, die op verzoek van de eigenaar als antikraakwacht in het pand geplaatst waren. Wat hun functie ook was, van een vriendelijk verzoek vrijwillig het pand te verlaten, leek in ieder geval geen sprake.

Politie toont de moeren waarmee geschoten werd

De in politieauto's en op mountainbikes toegestroomde politie trok zich vrij snel terug, maar keerde later die nacht op last van burgemeester Cohen terug met de ME om opnieuw tot ontruiming over te gaan. Dit keer verliep dat minder rustig. De politie werd zelfs door krakers beschoten met metalen moeren. Toen een woordvoerder van de krakers werd gevraagd om een toelichting op dat geweld, wist hij niets anders uit te brengen dan: "Ja, zoals ik al zei, de politie staat aan de kant van de rijken, mensen die panden leeg kunnen laten staan, zodat ze nog rijker kunnen worden, dat probeert de Amsterdamse kraakbeweging tegen te gaan".

Gemiste kans
Leek het er tijdens de demonstratie nog op dat de krakers met argumenten de publieke en politieke opinie achter zich wilden scharen, na het op zijn minst dubieuze gedrag tijdens de herkraak en de tweede ontruiming blijft opeens weer het beeld hangen van een groep die strijdt tegen de gevestigde orde en het grootkapitaal. Een gemiste kans, want Spuistraat 227 en de omliggende panden hebben een lange geschiedenis van plannen maken en afblazen achter de rug. Juist nu de kraakbeweging op weinig sympathie kan rekenen, had men deze ontruiming kunnen aangrijpen om duidelijk te maken dat krakers heus niet alleen maar nieuwe kantoorpanden bezetten, maar ook nog altijd oude verwaarloosde panden, die schreeuwen om een nieuwe bestemming.

1974-2008 - 34 jaar onzekere toekomst

Cluster Tabak I en II

Spuistraat 227 maakt deel uit van het zogeheten cluster Tabak I, genoemd naar huisjesmelker Hendrik Tabak, die de panden tot zijn dood in 1974 bezat. Zijn erfgenamen verkochten al zijn bezittingen, waaronder de Tabak-panden in de Spuistraat en de Wijdesteeg, die vervolgens tien jaar leeg stonden. In 1983 worden de panden gekraakt en deels opgeknapt door de krakers, die zes jaar later samen met weer een nieuwe eigenaar plannen maken om een aantal HAT-eenheden in het cluster te vestigen. De daartoe voorgenomen verkoop aan de gemeente gaat echter op het laatst niet door; de Zweedse eigenaar Lamarq trekt zich terug en de panden komen weer in handen van de Amsterdamse vastgoedsector.

De bewoners proberen de plannen op te pakken in overleg met de nieuwe eigenaar GW Bakker, die de panden voor twee miljoen gulden gekocht heeft. Hij ziet er echter halverwege de jaren negentig meer in er luxe koopappartementen van te maken. Onder druk van de gemeente voegt hij daar zeven sociale woningen aan toe en zo krijgt hij in 2001 een bouwvergunning voor zijn plan. Bewoners worden alvast elders gehuisvest en vervangen door antikraakwachten. Dan verslechtert de verhouding tussen Bakker en de gemeente en in 2002 doet Bakker - naar verluidt onder druk van de gemeente - voor drie miljoen euro het blok over aan Erik de Vliegers Imca bv.

Dat lijkt goed nieuws voor de bewoners en omwonenden. De Vlieger is er wel voor in iets leuks met de panden te doen en biedt de ruimte aan aan voormalige bewoners van het Paard van Amstel, waaronder het Kattenbak Collectief. Zijn zaken lopen echter anders dan gepland (zie Netwerk 17 juli 2006)en er worden nooit nieuwe plannen opgezet. In 2005 neemt Mayveld BV zijn bedrijf over en begint de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor cluster Tabak opnieuw.

Dan maar een hotel?
Het plan waarvoor in 2001 de bouwvergunning is afgegeven is niet rendabel volgens Maeyveld BV, die meer ziet in een vestiging van een hotel. Dat is lastig, want het bestemmingsplan sluit vestiging van een hotel op deze plek uit. Stadsdeel Centrum vindt echter dat er na al die jaren toch eens íets met de panden moet gebeuren en verleent in februari 2006 medewerking aan plannen voor een hotel, zeven sociale woningen, parkeerplaatsen, horeca en winkels. Wel wordt een voorbehoud gemaakt: "Gezien het hotelbeleid van het stadsdeel is hotelontwikkeling op deze locatie slechts mogelijk als sprake is van een kwaliteitsimpuls voor deze locatie. Dit zal moeten blijken uit de nog in te dienen bouwaanvraag of beginselaanvraag." Dat Maeyveld zeven maanden eerder het hotel voor 10,5 miljoen euro heeft doorverkocht aan M. van Bruggen en M. Berendsen, weet het stadsdeel dan nog niet.

In het koopcontract staat niets over een nieuwe bestemming van de panden, maar is wel sprake van "turn-key oplevering tot genoegen koper, doch uiterlijk 1 oktober 2007". Bij een turnkey-project laat een opdrachtgever plannen uitvoeren door een opdrachtnemer en pas wanneer alleen nog de sleutel in het slot gestoken hoeft te worden (de turnkey), wordt het project overgenomen. Het lijkt er dus op dat de kopers voor die 10,5 miljoen euro meer verwachten te ontvangen dan slechts de verkrotte panden uit 2005.

Zo duikt dan ook in de plannen die hierna worden voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten, nog steeds de naam Maeyveldt op. November 2006 wijst de Commissie de eerste plannen af, na diverse wijzigingen vindt in mei 2007 de tot dusver laatste afwijzing plaats. Een maand later wordt Maeyveldt overgenomen door het Rotterdamse Fortress. 1 oktober 2007, de overdrachtdatum uit het contract met de heren Bruggen en Berendsen, verstrijkt, maar hoewel het inmiddels maart 2008 is, staat Fortress in het kadaster nog altijd als eigenaar van de panden geregistreerd.

Opmerkelijk tegenplan
Intussen maakt niet alleen de Commissie voor Welstand en Monumenten bezwaar tegen de hotelplannen, ook de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad maakt zich zorgen over de monumenten die tot de om te bouwen panden horen. Bovendien hebben bewoners en omwonenden weinig op met de nieuwe bestemming. Er wordt een tegenplan ontwikkeld. In aansluiting op de manier waarop de panden op dat moment gebruikt worden - er vinden veel creatieve activiteiten plaats - wordt voorgesteld cluster Tabak om te bouwen tot een Art Mall, gecombineerd met woon- en werkruimtes, vergelijkbaar met Spitalfields Market in Londen. Het plan krijgt heel toepasselijk de naam Langgewagt, naar de tekst die op een gevelsteen in de Wijdesteeg staat.

Plan Langgewagt

Langgewagt heeft één nadeel, het is een plan voor kleinschalige bedrijvigheid en woon- en werkruimtes voor niet bepaald de meest draagkrachtigen in de stad. Zo'n plan levert allicht minder op dan een hotel en moet toch door iemand gefinancierd worden. Toch lijkt dat geen onoverkomelijke barrière te zijn. De bedenkers weten de deelraadsleden Luud Schimmelpennink van de PvdA en Dingeman Coumou van GroenLinks enthousiast te maken, die het plan voorleggen aan de stadsdeelraad. Er vindt overleg plaats met Maeyveldt, met woningbedrijf Het Oosten en met projectontwikkelaar De Principaal, die beiden mogelijk als nieuwe eigenaar de plannen zouden kunnen uitvoeren. Het stadsdeelbestuur staat positief tegenover de plannen en beveelt in een preadvies de deelraad aan deze te steunen. Op 4 oktober 2007 stemt deze in met het preadvies en in de Monitor Hotelkamers Binnenstad van diezelfde maand wordt direct gemeld dat de hotelplannen op losse schroeven staan omdat niet-hotelinitiatieven inmiddels een breder draagvlak hebben.

Op het moment dat de ontruiming op 19 februari plaatsvindt, is nergens iets bekend gemaakt over de voortgang van het plan Langgewagt. De ontruiming vindt dus niet ten behoeve van die plannen plaats. Wat is dan wel aanleiding tot de eerste ontruiming? De gemeente ontruimt immers niet wanneer leegstand dreigt? Volgens de een is het de oude bouwvergunning uit 2001 die nog steeds geldig is, volgens de ander zijn het de hotelplannen van Fortress, die nu toch uitgevoerd zouden worden. Maar, het eerste was financieel niet rendabel en het tweede is onmogelijk zolang de Commissie Welstand niet akkoord is gegaan, waarna bovendien weer een nieuwe bouwvergunning aangevraagd moet worden. Bovendien blijkt uit het preadvies van stadsdeel Centrum dat Fortress zich bereid verklaard heeft "acties in het complex (zoals bijvoorbeeld beëindiging gebruik) op te schorten totdat er meer duidelijkheid is of ontwikkeling van Tabak I als centrum voor creatieve economie [...] financieel haalbaar is". Nergens blijkt uit dat Fortress nu toch weer vestiging van een hotel overweegt.

Iris Reshef, woordvoerder van de gemeente, spreekt het verlossende woord. Het pand was in gebruik door antikraak. Op een gegeven moment is, vlak nadat een groep antikrakers het pand verlaten had, het pand gekraakt, hoewel de volgende dag nieuwe antikrakers in het pand zouden trekken. Aangezien de gemeente antikraak beschouwt als rechtmatig gebruik, was geen sprake van dreigende leegstand en is besloten het vonnis tot ontruiming uit te voeren.

Krakers versus antikrakers
De huidige krakers hebben het niet zo op antikrakers. Wanneer op 28 februari, kort na de tweede ontruiming, het kantoor van Antikraak BV vernieldwordt, ontkennen ze daar iets mee te maken te hebben, maar spreken ze wel hun steun uit voor de actie. Volgens woordvoerder Klaas zijn antikraakbureaus "bedrijven die mensen hun huurrechten afpakken, alleen maar om

Verwoest tl-buizen-kunstwerk Marc Schoneveldt 8 juni 2007

rijke mensen te faciliteren makkelijker te speculeren met hun panden". Dat komt ongetwijfeld voor, maar bij Spuistraat 227 en omgeving ligt dat iets genuanceerder. Daar zitten al antikrakers sinds Bureau Huisvesting vooruitlopend op de bouwplannen van Bakker huurders liet vertrekken en verving door antikrakers. Ook het Kattenbak Collectief, dat meegewerkt heeft aan het plan Langgewagt, zat als antikraak in het pand, tot er onenigheid ontstond met de eigenaar, een vervelend staartje van het incident met het vernielde tl-buizenkunstwerk op 8 juni 2007.

Desgevraagd vertelt een van de krakers die al langer in een van de andere Tabak-panden woont, dat ruim tien jaar antikraak weliswaar een negatief effect heeft gehad op de kwaliteit van de panden - antikrakers hechten zich doorgaans minder aan een plek en zijn ook minder bereid zelf dingen op te knappen - maar dat antikrakers en krakers in het cluster Tabak toch vrij probleemloos naast elkaar wonen, soms zelfs in hetzelfde pand. Van de manier waarop de herkraak heeft plaatsgevonden, distantieert zij zich nadrukkelijk.

Na de ontruiming
Weer een kleine week na de ontruiming wordt op zondag 2 maart opnieuw een poging tot herkraak gedaan, maar meer dan een spandoek werd dit keer niet opgehangen. Voor de komst van de krakers was het interieur al dusdanig gesloopt door de eigenaar, dat het volstrekt onbewoonbaar is, zoals de door de krakers gemaakte video laat zien (bron: indymedia.nl):

 

De krakers laten zich niet door de puinhoop afschrikken en kondigen aan het pand opnieuw te zullen kraken en bewoonbaar te maken (beluister ook het interview bij RTVNH).

En de toekomst van cluster Tabak? Daar doet iedereen heel geheimzinnig over. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum zegt niet te weten wat de status is en verwijst me door naar de betrokken projectambtenaar. Die meldt dat dat hij daar geen mededelingen over mag doen. Bij De Principaal word ik zelfs doorverwezen naar een advocaat. Die zegt dat zij er niets over te melden heeft en verwijst me weer terug naar De Principaal, waar men mij ongetwijfeld weer zal doorverwijzen naar...

Er zijn dan ook slechts twee aanwijzingen dat er wel degelijk iets staat te gebeuren rond cluster Tabak:

  1. Op vier oktober 2007, de dag dat de stadsdeelraad akkoord ging met het preadvies, komt tijdens de inspraakronde van de stadsdeelraadsvergadering ene mevrouw Jansen aan het woord. Zij meldt dat de Principaal plannen heeft voor om in de Tabak-panden koopwoningen in het hoogste koopsegment te realiseren: "63 woningen, 60-90 garages, 14 bedrijfsruimtes met horeca in de plint. En 7 sociale huurwoningen". De Principaal zou daarin geen oog hebben voor de cultuurplek uit het plan Langgewagt, maar er is ook nog sprake van plannen om dat toch deels gerealiseerd te krijgen. Mevrouw Jansen vraagt dan ook namens de bewoners om steun voor het plan Langgewagt van Els Iping en de raad.
  2. Luud Schimmelpennink, stadsdeelraadslid, vertelt me als ik bij hem informeer naar de status van het project, dat hij daarvan niet precies op de hoogte is, maar dat een ding wel duidelijk is: "Het plan om er een hotel van te maken, is van de baan". Tot zijn vreugde, want zo zegt hij over plan Langgewagt: "De bestemming is precies wat wij in de binnenstad willen. Het een goede invulling te geven en het hart levend te houden".

Even denk ik dat hij zich vergist heeft, wanneer een persvoorlichter van stadsdeel Centrum een paar dagen later de uitspraak van Luud Schimmelpennink wegwimpelt: "Luud moet toch ook wel weten dat er een bouwvergunning ligt?". Maar die was in 2001 afgegeven voor woningbouw, niet voor een hotel. Wanneer ik vervolgens overal met de simpele vraag of er nog iets is gebeurd met het plan Langgewagt, nadat de deelraad er een positief oordeel over uitsprak, op steeds meer geheimzinnigheid stuit, begint me te dagen dat Luud Schimmelpennink het waarschijnlijk bij het rechte eind had. Dat hotel komt er niet. Wat er wel komt is nog onduidelijk, maar er broeit iets. We mogen alleen nog niet weten wat. Ik hoop dat het de uitgewerkte versie van plan Langgewagt is, het zou de roerige geschiedenis van dit deel van de Spuistraat recht doen.


33 reacties op "Frisse wind door Spuistraat 227?"

Crumsil
-1-  Crumsil:
Interessant om te lezen. Ik fiets bijna iedere dag door de Spuistraat, en die kraakpanden vallen me niet eens meer op. Ik had me nooit gerealiseerd dat deze geschiedenis al zo lang speelt.

Hopelijk maken ze er nu dan wat moois van.

Toch vreemd, de manier waarop die krakers te werk gingen. Ik begrijp ook niet dat zo'n woordvoerder zich niet distantieert van de werkwijze (schieten met moeren e.d.).
Ik heb het idee dat er binnen de kraakbeweging een splitsing ontstaat van mensen die echt willen dat een pand een goede bestemming krijgt, en mensen die dit doel uit het oog verloren zijn en grof geweld niet schuwen. De eerste groep (waar die woordvoerder waarschijnlijk toe behoort) lijkt het nog steeds op te nemen voor de tweede groep, maar ik vraag me af voor hoe lang nog...
Dr.D
-2-  Dr.D:
Dezelfde discussie als in de jaren `80!

Leo Adriaansen formuleerde dat toen al in de docu van Barbara den Uyl :“Waar de rateen koning zijn”.

Als er niet meer naar argumenten wordt geluisterd,
dan wordt de steen het argument.

Omdat er met een katapult is geschoten, en daarmee het geweldsmonopolie van de overheid is doorbroken, is voor de media hèt nieuws.
Alle achterliggende informatie, zoals hierboven, ontbreekt bij de sensatiejournalistiek...
spok
-3-  spok:
Blij dat de achtergrond van de panden niet vergeten wordt! Vandaag ook een stukje op de website van het SPOK:
http://speculanten.nl/node/115
J. Hill
-4-  J. Hill:
Ik kan wel beegrijpen dat de woordvoerder het opneemt, voor diegene die de kraakwachten het pand hebben uitgezet, geweldadig of niet. Immers was de hele discussie om dit pand en het eromheem liggen buurtje nooit op gang gekomen zonder dat incident.

Feit is dat al deze argumenten sinds jaren door huisvestigingsactivisten van allerlei couleur worden aagedrage, voor het laats op maandag 18 februari bij een demonstratie in de stopera zelfs bij de burgemeester. Die leek er niet echt erna te willen luisteren. Met de rel die daaromheen onstaan is, komt dat wel allemaal goed in beeld.

Wat de kraakwachten zelf betreft, bewakers of bewoners maakt daarbij niet veel uit, hoe haal je het in het hoofd om als kraakwacht in een net on truimd pand te gaan zitten? Tis gewoon ordinaire stakingbrekerij.
Goodfella
-5-  Goodfella:
Slopen die hap. Met de krakers erin.
Dr.D
-6-  Dr.D:
Goodfella is wellicht in de war met Geenstijl hier?
U hetzelfde toegewenst.
Lutser...
afj
-7-  afj:
Tsja...ik woon om de hoek, in de Rosmarijnsteeg, het is op z'n zachts gezegd diep triest, ongeveer 10-13 jaar geleden werd een bejaarde bewoonster noto bene uitgekocht! Jaren lang is dit een vergeten stukje Spuistraat geweest, (bij de politiek) niemand die er ook maar iets aan deed ondanks de vele vragen van buurtbewoners aan het Stadsdeel-bestuur, raadsleden etc etc Er kwam simpel weg geen reacktie vanuit Amstel nr.1,(werkelijk niemand heeft iets gedaan voor buren en buurtbewoners.) totdat dat hele gedoe met Dhr de Vlieger breeduit in de media kwam.Nog een uitzending van Peter R. de Vries erover heen, men werd wakker..... Panden zijn jaren en jaren gekocht en wederom doorverkocht, een speelbal voor de vastgoed-onderwereld. Krakers, anti-krakers het hele circus kwam verbij, krakerfeesten-ontruimingen-nog meer feesten (met bijbehorende decibellen)zomers kwam half kraak-Italie met honden een paar maanden vakantie vieren...en de verloedering ging door. Iedereen deed z'n voordeel, egoisme ten top, de buurtbewoners die hier al 10-15 jaar tegen aan kijken en alle fases hebben meegemaakt intereseert het niet veel meer, 'het zal wel'.
Keer op keer hetzelfde verhaal in de stad, het moddert maar voort, niemand heeft ballen, “de Euro regeert” in de boven en onder wereld.
afj
-8-  afj:
p.s. hoe toepasselijk: 2 oude gevelstenen dragen de namen: langgewagt en nooitgedagt.
RudiPensionado
-9-  RudiPensionado:
Op dit forum hebben, ondanks het geringe aantal reacties, alle betrokkenen er van langs gekregen.
Probleem opgelost? Nee dus.
Als wij eens beginnen om met onze voorpoten van andermans spullen af te blijven en meer politieke druk op het probleem te zetten?
Dit blijft toch echt de weg om zoiets te behandelen en van eigen rechter spelen zal, op de lange termijn, niemand wijzer worden.
Blijft over dat krakers vaak nooit de financiële mogelijkheden zullen bereiken om een dergelijk pand aan te kopen.
Klaas Gaap
-10-  Klaas Gaap:
@RudiPensionado

Ik ben maar al te zeer met je eens dat het probleem niet opgelost is. Het plan van de (antI-)krakers van Langgewagt lijkt trouwens best financieel haalbaar als ik het artikel moet geloven. Ik weet niet waarom je krakers niet in staat acht financieele mogelijkheden te ontwikkelen, of denk je soms nog steeds dat ze allemaal een uitkering hebben? Misschien is er een hypotheekcrisis voor nodig om sommige mensen er van te overtuigen dat we allemaal in het ootje worden genomen door wat vaak onelegant de “vastgoedmaffia” wordt genoemd. Straks moeten de tweeverdieners nog gaan kraken omdat de leegstaande koopwoningen ook voor hen te duur zijn. Is dat de toekomst van de “financieele mogelijkheden”.
J Hill
-11-  J Hill:
Rudi pleit hierboven voor 'ablijven met poten' en 'politieke druk'. De vraag is hoe het ene zonder het andere voor elkaar moet komen. Als je namelijk alleen maar van alles roept, maar niets doet, wordt wel aandachtig geluisterd, maar er verandert niets.

Dit wordt ook overduidelijk in het geval van het bewuste pandje aan de spuistraat. Daar is namelijk wel bij Cohen langsgegaan om te melden dat er voor leegstand ontruimd wordt. De burgemeester zei letterlijk op at5: 'ik snap ze wel, maar ik voer gewoon de wet uit'. Dat de wet in dit geval nergens op slaat, boeide daarbij niet echt.

Pas toen wel de voorpoten op van alles zijn gelegd, blijkt er opeens wel belangstelling te zijn.

Dit neemt uiteraard niet weg, dat het inhoudelijke verhaal over de ontwikkelingen daar in dit stukje binnenstad ten onderdreigt te gaan, als de 'potenleggers' zich tot oorlogsrethoriek beperken.

Ik heb trouwens wat dit betreft wel vertrouwen in de regenten, die weliswaar op de voorkant 'terrorist' ropen, maar binnenkamers wel gaan nadenken, of de baten voor een paar speculanten zoveel bloed en tranen waard zijn.
Anton
-12-  Anton:
Misschien is het toch aardig om eens te kijken wat krakers van de voormalige Filmakademie hebben gemaakt op de Overtoom. 1. Door hun kraakactie hebben ze kunnen voorkomen dat een markant gebouw gesloopt werd en 2. de Krakers hebben een heel goed plan voorgelegd waardoor ze ook de financien hebben rondgekregen. 3 een markant gebouw is behouden gebleven.
Misschien dat alle mensen met antikraak geluiden toch eens wat beter om hen heen kunnen kijken. Tal van gebouwen zijn juist door kraak bewaard gebleven. Het is mij te makkelijk om elke kraker of elke kraak af te doen als inpikken en asocialen. Die geluiden worden wel gevoed door die jaren 50 politici in Den Haag en maar al te makkelijk en te goedkoop nagebrabbeld door enkele reageerders op dit forum.
RudiPensionado
-13-  RudiPensionado:
Anton,
Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Je schrijft helemaal niets over de pogingen om de door jou omschreven resultaten te bereiken zonder te kraken.
Het principe dat je van andermans spullen hoort af te blijven ondersteun je hopelijk wel?
John Zwart
-14-  John Zwart:
@Rudi
Sommige 'andermans spullen' zijn meer andermans spullen dan andere andermans spullen.
Justitie bijvoorbeeld steekt soms niet, soms wel, een grijpgrage hand uit naar andermans spullen.
De wereld wordt geregeerd door geld en invloed, tenzij er soms flink tegengas wordt gegeven.
Michiel
-15-  Michiel:
@Rudi. jevraagt voortdurend dat anderen hun commentaar voorzien van alternatieven. Misschien eens bij jezelf beginnen. Ik zie jouw commentaren en lees niets anders als nagebrabbelde wilde reacties. Ik zou zeggen haal de splinter eens uit je eigen oog.
Dr.D
-16-  Dr.D:
Was dat niet de spreekwoordelijke balk?...
RudiPensionado
-17-  RudiPensionado:
Michiel,
Ben je het wel of niet met mij eens dat je van andermans spullen hoort af te blijven.
Mag ik aannemen dat jij tot de mensen behoort die politieke druk op dit probleem zetten, dat zou mooi zijn want dat zie ik nog altijd als een correcte oplossing.
Dr.D
-18-  Dr.D:
Die merkwaardige denkfout om onroerend goed steeds te benoemen als 'andermans spullen'.
Helemaal als je het hebt over panden in de Spuistraat die als een rotte kies afsteken in de pretentieuse binnenstad.
Bekijk `t eens met roerende goederen.
Stel je laat je fiets tijden lang buiten staan met twee lege banden, de plantjes groeien op het zadel...
Dan zou iemand die niet mee mogen nemen om hem op te knappen?
Zo van : Afblijven !!!
Dat mag U dan ook zeggen tegen de gemeenteambtenaar die de fiets komt weghalen ...
Mercator
-19-  Mercator:
Goh, ik ben het voor een groot deel met Rudy eens... inderdaad poten van andersmans bezittingen afblijven. Politiek moet komen met goede alternatieven. Druk zetten op pandeigenaren hun eigendom te gebruiken, tijdelijke verhuur vergemakkelijken, leegstandsbelasting, etc etc. We leven in een democratie, we kiezen onze vertegenwoordiging en laten hun het juiste werk doen. Alleen jammer, dat ons linkse college het kraken als een goed iets ziet. Van Poelgeest haalde het zelfs in zijn hoofd te beweren dat “krakers vrijwilligers zijn die nuttige dingen doen voor de stad”. Een onzinnigere uitspraak heb ik zelden gehoord.
Dr.D
-20-  Dr.D:
Ter aanvulling:
AT5
Een groep krakers is zondag opnieuw het pand op Spuistraat 227 binnengetrokken. Ze zijn begonnen met het opknappen van de woning, om deze weer bewoonbaar te maken.
Dr.D
-21-  Dr.D:
@mercator
“krakers vrijwilligers zijn die nuttige dingen doen voor de stad”
Dat klopt alleen niet iedereen ziet dat
omdat U domweg de kennis ontbreekt!
NRC gebouw, Tetterode, de Witte Reus, de Binnenpret en ga zo maar door...
Dat waren ooit “andermans spullen”...
Dennis
-22-  Dennis:
Dr D helemaal met u eens. We zouden eens wat meer in de gaten moeten hebben dat het juist de krakers zijn geweest die met hun daad stellen veel mooie gebouwen hebben weten te behouden. daarnaast, ze hebben een aanzet gegeven tot het beter nadenken over sloop. Daarom, kretelogie om maar te roepen dat je met je poten van andermans eigendom moet afblijven.
RudiPensionado
-23-  RudiPensionado:
Blijkbaar is het voor sommige mensen makkelijker om via het kraken zaken te bereiken terwijl hiervoor een politieke oplossing zou moeten gelden. Maar ja, dan moet je in discussie en dat valt niet altijd mee.
De energie die in kraken is opgegaan al gebruikt richting de politiek? Nee dus.
Onder handhaving van mijn mening over het feit dat je met je voorpoten van andermans spullen hoort af te blijven adviseer ik krakers en sympatisanten om meer energie aan te wenden richting politiek. In andere onderwerpen gebeurt dat toch ook zo en waarom isoleren wij dit onderwerp toch steeds? De vermeende successen uit het verleden staan overigens tot in geen enkele verhouding met alles wat werd gekraakt de afgelopen decennia dus een beroep daarom komt niemand toe.
Aangezien de krakers de laatste tijd veel steun verloren door hun gedrag vermoed ik dat dit onderwerp zijn langste tijd heeft gehad.
Dr.D
-24-  Dr.D:
-adviseer ik krakers en sympatisanten om meer energie aan te wenden richting politiek.-

Zoals Evert Bartlema?
Eerst in de Rioolrat het kraakspreekuur doen,
later het stadsdeel binnen kruipen en de overstap naar de PvdA maken en op die manier het wethouderschap bemachtigen.
En nu directeur van Rochdale.
Een politieke oplossing die tot carrière leidt.
Bovendien welke weldenkende burger heeft nog enigszins vertrouwen in politici?...

Logisch dat mensen initiatief tonen!
John Zwart
-25-  John Zwart:
@Rudi
Kraak is juist vaak een signaal dat de politiek heeft gefaald.
Soms is het nodig om afwijkende wegen te gebruiken om een wenselijk doel te bereiken.
Ergo: ik durf te beweren als de politiek werkelijk van alle sturende middelen gebruik maakte in breed belang, zou de zin vaak aan kraak ontnomen worden.
De rigide stelling: “andermans spullen dus met je poten vanaf blijven” is niet dogmatisch overeind te houden, tenzij je een wereld prefereert waarin een kleine groep overal bepaalt wat er gebeurt en daarbij absoluut doof blijft voor andere meningen.
De wereld is niet zwart en wit maar bestaat uit alle gradaties van grijstinten. Alleen IK ben onvervalst zwart, van naam dan.
Mischa
-26-  Mischa:
Hebben krakers hun energie gestoken in discussie met de politiek? Wat bedoelt de heer Pensionado toch steeds? Lees het verhaal van Dr D. klopt als een bus. Van kraker tot dikke corporatie directeur.
Beste heer pensionado ooit wel eens gemerkt dat het juist de mensen zijn met die afwijkende gedragsregels die zorgen voor omwentelingen? In gesprek met de politiek om veranderingen tot stand te brengen? Pensionado is vast altijd het braafste jongetje van de klas geweest.
tripleX
-27-  tripleX:
Rudi is/speelt nog steeds het braafste jongetje van de klas, die z'n vinger opsteekt als een ander het niet is, en nog straf voorstelt ook.
Sorry hoor RudiP, maar zo kom je wel vaak over. Ik geloof dat je er zelfs trots op bent. Zo gauw iemand een regeltje lijkt te overtreden sta je vooraan te wijzen en roepen om streng optreden.
Omdat het regels betreft zal je altijd wel gelijk krijgen. Maar ik vind het net zo asociaal als jij bijv krakers vind.
Wat de politiek betreft: het zou mij niet verbazen als veel politici ooit gekraakt gewoond hebben.
RudiPensionado
-28-  RudiPensionado:
Triplex,
Je weet zelf best wel dat je verhaal aan mij niet helemaal klopt, tenzij je vergeten bent over welke onderwerpen het handelde waar ik mijn mening over ventileerde. Krakers en fietsers zijn bij mij inderdaad in goede handen en daar is niets mis mee, tenzij je het als storend ziet dat ik daarover een andere mening heb. Echter, ik sta daarin niet alleen, net als jij trouwens in je meningen en dat is best leuk. Stel je toch eens voor dat iedereen maar in beetje in het straatje van de schrijver van een artikele zit te antwoorden - heteegn af en toe gebeurt - saai toch? Wat ik wel op prijs stel is als je bij de kern van de zaak blijft en als je het dan over regeltjes hebt hou je dan bij de zaken die langs komen ipv het in zijn algemeenheid te stellen.
Voor de goede orde: Ook ik hou mij niet aande regels en hierover schreef ik al eens als het over kraken ging.
Anderzijds waardeer ik mensen zoals John Zwart en Triplex, om er maar even twee te noemen want daarmee ontstaat soms een uitwisseling van standpunten etc. en dat kan niet van iedereen gezegd worden die hier af en toe wat neerkalken en dan weer lang wegblijven.
Dr.D
-29-  Dr.D:
Ernstiger is het feit dat dhr. Pensionado het kraken in Amsterdam veroordeelt en met onfrisse praktijken schermt zoals knokploegen tegen krakers (in eerdere reakties) terwijl mijnheer z`n oude botten opwarmt in het buitenland!
Zijn er daar geen frauderende samenwonende AOW`ers te verklikken?...
RudiPensionado
-30-  RudiPensionado:
D,
Bespeur ik hier een vorm van jalouzie?

En ja, als een pandje van mij gekraakt zou worden dan betaal ik met gelijke munt terug.
So what?
Ben je soms een kraker dat je zo boosaardig doet?
Dr.D
-31-  Dr.D:
Boosaardig?
Googelt U even Uw eigen reacties...

Is Uw huis soms gekraakt dat U zo`n aperte mening heeft over mensen die het heft in handen nemen omdat de rest al zijn energie steekt in zelfverrijking?
Dr.D
-32-  Dr.D:
En jaloezie schrijf je zo...
pietje precies
-33-  pietje precies:
En u schrijf je zo...
(Niet met een hoofdletter, tenzij het over God gaat.)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.