Regels voor discussie

WegsleepregelingAmsterdam Centraal streeft ernaar om discussies naar aanleiding van artikelen op de site transparant en beschaafd te houden. Reacties worden direct op de site geplaatst, maar wel achteraf getoetst aan een aantal criteria. Indien ze daaraan niet voldoen kunnen ze door de redactie/moderator worden gewijzigd of verwijderd.

Deze criteria zijn de volgende:

 • Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan.
 • Een reactie moet zo bondig mogelijk zijn. Overbodige uitweidingen maken het voor andere lezers moeilijker de lijn van de discussie te volgen.
 • Een reactie mag geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Uiteraard houden wij rekening met het verschil tussen ironie, sarcasme, satire, humor en bewuste belediging.
 • Het reageren onder verschillende namen/pseudoniemen om de discussie op een oneigenlijke manier te beïnvloeden is niet toegestaan.
 • Een aantal uitingen is bij wet verboden, zoals racisme en discriminatie. Deze worden onverbiddelijk verwijderd. Zo nodig wordt hiervan aangifte gedaan.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. Adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van derden worden dus verwijderd.
 • Het plaatsen van reclame- of propaganda-uitingen (inclusief hyperlinks daarheen) is niet toegestaan. Ook oproepen om op een bepaalde (politieke) partij te stemmen vallen hieronder.
 • Het reactieforum van Amsterdam Centraal is geen prikbord voor oproepen tot het deelnemen aan activiteiten, evenementen of onderzoeken. Dergelijke reacties worden verwijderd.
 • Het herhaaldelijk plaatsen van eenzelfde reactie of een reactie van nagenoeg dezelfde strekking wordt beschouwd als spamming en is niet toegestaan.
 • Reacties die volledig zijn geschreven met de CAPSLOCK-toets aan worden verwijderd. Dit is namelijk uitermate irritant voor andere lezers.
 • Het zonder toestemming in zijn geheel overnemen van artikelen uit andere media in de reacties is krachtens de Auteurswet verboden. Korte citaten met bronvermelding zijn wél toegestaan.
 • Personen die zich bij herhaling en/of in ernstige mate schuldig maken aan het overtreden van de op Amsterdam Centraal geldende normen wordt de mogelijkheid tot reageren ontzegd (ip-ban).

De redactie van Amsterdam Centraal behoudt zich het recht voor om reacties, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder zich daarvoor te verantwoorden, te wijzigen of te verwijderen. Hetzelfde geldt voor ontzegging van de mogelijkheid tot reageren. Discussie of correspondentie hieromtrent wordt niet gevoerd. Indien een reactie wordt gewijzigd, wordt hier in de reactie melding van gemaakt door de redactie, zodat iedereen kan zien dat sprake is van een gemodereerde reactie. Reacties die ingaan op het verwijderen van reacties, worden zonder verdere toelichting verwijderd.

Disclaimer Amsterdam Centraal is een opiniesite. Dit betekent dat alle artikelen de persoonlijke mening vertegenwoordigen van de respectieve auteurs en niet noodzakelijkerwijs die van het collectief. De site heeft weliswaar kwaliteit hoog in het vaandel, maar heeft geen journalistieke pretenties en hanteert daarom ook geen principes als hoor en wederhoor. Eventuele negatieve of positieve kwalificaties van personen, instanties en/of bedrijven moeten worden geïnterpreteerd volgens de gangbare woordbetekenis in het Amsterdamse spraakgebruik en niet volgens enge juridische begripsbepalingen. Dit om onze vrijheid van meningsuiting bij voorbaat te beschermen tegen al te enthousiaste advocaten.
Dat reacties achteraf gemodereerd worden, betekent niet dat geplaatste reacties onder verantwoordelijkheid van de redactie vallen. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer advocaten aanklachten m.b.t. laster voortaan uitsluitend adresseren aan de schrijvers van de reacties.