Home > > SP vs Sociaal ZuiderAmstel

SP vs Sociaal ZuiderAmstel

ZuiderAmstel - Zegt de naam Ali Lazrak u nog iets? Hij was gekozen als Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, en na een conflict met Jan Marijnissen over de afdrachtsregeling kon hij opkrassen. In plaats van uit de fractie te stappen vormde hij de groep Lazrak, kwam (vrijwel) nooit meer in de Kamer, en streek duizenden euro's op.

Dan was er nog het Tweede Kamerlid Piet de Ruiter. Hij was langdurig ziek, en stapte in 2005 uit de Kamer. Dat dat zo lang geduurd heeft wijtten ingewijden aan het probleem van Hubert Vakan, die een hogere vergoeding had geëist wanneer hij de kamer in zou komen. Meneer zou daarmee tornen aan de afdrachtsregeling, en als er een schaap over de dam is... tja. Pas toen Vakan uit beeld was mocht de Ruiter vertrekken.

Wat heeft dit met Amsterdam te maken?
Welnu. SP'ers hebben een dubieuze wijze van met geld omgaan. Voor een goed doel zijn ze meestal wel te porren, een soort altruïstische liefdadigheid heeft zich van de socialisten meester gemaakt. En die goede doelen zijn de partij en zielige kindjes in Afrika. Volksvertegenwoordigers doen klotewerk, en bij de SP krijg je er ook nog zeer weinig voor betaald. Voor hun eigen portemonnee blijft dus weinig over. De SP-redenering is: zelfs goed functionerende personen moeten niet te lang aan het pluche blijven hangen. De afhankelijkheid van de volksvertegenwoordigersvergoeding moet dus tot een minimum beperkt blijven. Maar ja, niks menselijks is zelfs SP'ers vreemd. De een zit erg lekker op zijn tweedekamerzitje, de ander wil gewoon meer verdienen.

Die twee eigenschappen komen niet alleen samen bij Ali Lazrak. Ook de afdeling ZuiderAmstel kan er wat van. Ten eerste blijken SP'ers net zo gevoelig voor geld als niet SP'ers. Wat extra geld opstrijken door aan illegale onderverhuur te doen vinden ze prima. Daarnaast is ook voor SP'ers macht heel lekker. Momenteel spitst het conflict in ZuiderAmstel zich toe op dat ene aspect: het misbruik van hun politieke macht dat de leden Herders en Veenstra hebben gemaakt voor eigenbelang. Een doodzonde.

En inderdaad: het is een doodzonde. Als politicus moet je iedere schijn van het nastreven van eigenbelang vermijden. Maar ja, aan de andere kant... Officieel staat er 16 uur voor het deelraadswerk, maar ik ken weinig raadsleden die er zo weinig mee bezig zijn. Als je er dan ook nog vrijwel niets voor krijgt omdat je het grootste deel in de partijkas moet storten is een uitstapje naar de duistere kant van de politiek snel, te snel, gemaakt.

De twee collega SP-raadsleden Van Delden en Hagen verklaarden zich afgelopen week solidair met de door de partij geschorste leden Herders en Veenstra. Daardoor wordt ook hen te kennen gegeven dat ze niet meer namens de SP spreken. De gehele fractie wordt verzocht de raadszetels op te geven. Wettelijk kunnen de dames en heren gewoon blijven zitten, en als fractie door blijven gaan, bijvoorbeeld onder de naam: Sociaal ZuiderAmstel. Dat is natuurlijk niet ok: de SP is in een keer al zijn zetels in ZuiderAmstel kwijt zonder dat daar een kiezer over gesproken heeft.

De fractie Sociaal ZuiderAmstel kan dan gewoon zijn werk gaan doen, met hetzelfde programma (je hoort het ze al roepen: wij zijn de 'echte socialisten' van dit stadsdeel), maar met meer financiële armslag. En het is uit hun onderverhuurpraktijken gebleken: dat vinden ze wel lekker.

De vraag die er bij hoort: bent u nu als kiezer bedrogen?
Ja! U had gekozen voor de SP en voor integere politici. Die hebt u niet gekregen. De schijn van het najagen van eigenbelang is, mijns inziens, een politieke doodzonde. En daarnaast moeten we nog maar afwachten wat de nieuwe lijst Sociaal ZuiderAmstel, of iets dergelijks, gaat brengen.
En Nee! want nu gaat het gemeenschapsgeld dat wordt gegeven voor het raadswerk van de leden, niet direct naar het campagnemateriaal van de landelijke partij.

Het zou goed zijn als in ieder geval de leden Herders en Veenstra hun zetels opgeven. Zij zijn te veel beschadigd. Maar het zou ook goed zijn als de partij van Marijnissen zijn politici eens wat meer zou gaan waarderen. De afdrachtsregeling levert momenteel zo veel problemen op met politici die eigenlijk iets meer willen verdienen, dat dat alleen maar ten koste gaat van waar het echt om gaat. Immers: politiek moet gaan over de man en vrouw van de straat.

21 reacties op "SP vs Sociaal ZuiderAmstel"

Ronald
-1-  Ronald:
Vreemde teneur in dit artikel. Omdat SP-leden zich hebben gecomformeerd aan hun partij discipline is het gerechtvaardigd dat ze er dan maar illustere praktijken op na gaan houden. Wordt je deelraadslid om je te verrijken of heb je een ideologie dat je via de politiek iets voor dit stadsdeel zou kunnen doen. Dat zijn toch twee verschillende zaken lijkt mij.
De kiezer wordt bedrogen. Deze stemt op een partij en op mensen waarvan zij denken dat zij het beste hun mandaat kunnen verdedigen. Ik vind het opvallend dat steeds meer gekozen politici gewoon maar in en uitstappen. Dat heeft toch niets met politiek te maken. Het stelsel van gekozen politici moet dus eens nader onderzocht worden.
d berk
-2-  d berk:
Opmerkelijk hoe simpel leden weggegooid worden door de o-zo-sociale SP. Uiteraard dienen politici die aan zelfverijking doen te verdwijnen, maar waarom de andere twee leden ook meteen vertrekken moeten?

Dat komt natuurlijk doordat de SP in de kern geen partij is waarbinnen vrije discussie en debat mogelijk is. Een duidelijke ideologie drijft deze partij voort: het socialistische gedachtegoed waar Nederland kennelijk steeds meer behoefte aan heeft.
Nu zorgt een ideologie niet per se voor een gebrek aan discussie en debat, maar socialisme in zijn pure vorm(en) neigt toch wel naar collectivisering van gedachten (lees; onderdrukking van afwijkende meningen). Belangrijker nog is dat ideologische partijen vaak geleid worden door ideologen. Leiders die hun beleid af laten hangen van abstracties in plaats van practische omstandigheden.

Indien politiek bedreven wordt zonder discussie, zodra afwijkende meningen als ongewenst worden gezien, dan dreigt de democratische besluitvorming zijn vitaliteit te verliezen. Of, anders neergezet, waarom verschillende leden hebben als een het juiste antwoord heeft?
-3-  :
@Ronald: Jelmer maakt een sutbieler punt dan dat, daarom zegt hij ook: ja,enerzijds is de kiezer bedrogen, maar nee, anderzijds ook weer niet.

Een heel goed punt van dhr. Uitentuis is de impliciete vraag of wij niet-SP'ers het maar moeten toestaan dan de SP gemeenschapsgeld opslokt, dat bedoeld is voor raadsleden, maar dat rechstreeks de campagnekas van de SP ingaat. Via (s)linkse wijze krijgt de SP zo extra campagnefinanciering binnen. Is dat terecht?
Sigi
-4-  Sigi:
@ Daniel
Wil je bij andere partijen ook zeggenschap over wat raadsleden met hun geld doen?

Terzijde, het gebruik van “(s)links” is zo flauw!
sasha
-5-  sasha:
daniel: slinks is eerder karaktereigenschap van rechtse nitwits en historisch revisionistjes als jij. Er is niets slinks aan de regeling zoals die bij SP van kracht is en waarmee alle leden van die partij akkoord zijn gegaan. Wat slinks is is de suggestie wekken alsof hier iets oneerbaars gebeurt. Maar ja, jij neemt het niet zo nauw met de feiten, dat was al bekent.
d berk
-6-  d berk:
@Sasha

Uiteraard staat het SP leden volledig vrij om geld over te maken naar de partijkas. Maar in dit geval hebben democratisch gekozen leden (en andere leden van de SP) 'afgesproken' om overheidsmiddelen direct over te hevelen naar de SP. Daarmee lijkt de SP zichzelf indirect 'extra subsidie' toe te kennen.

De vraag is uiteindelijk of de bron van het geld relevant moet zijn bij de beoordeling van de verkrijging ervan. Wat maakt geld verkregen via deze weg zo anders dan geld via particuliere gift? Twee dingen volgens mij.
Ten eerste worden publieke middelen gebruikt om de raadsleden te betalen voor hun werkzaamheden als democratisch vertegenwoordiger. Deze publieke middelen worden nu niet ontvangen door de vertegenwoordigers voor hun diensten, maar door de SP. Veel belastingbetalers (lees: zij die niet op de SP stemmen) kunnen hier terecht bezwaar tegen aantekenen. Waarom moeten deze burgers indirect, en onbedoeld, de SP subsidie toekennen?

Als tegenargument zou je kunnen inbrengen dat dit een formeel bezwaar is: als de leden het geld eenmaal ontvangen hebben, dan mogen ze toch ermee doen wat ze willen? Maar dat valt nog te bezien: verwachten wij niet van democratische vertegenwoordigers dat zij op een bepaalde manier omgaan met door hun verkregen gelden vanuit publieke hoek?
Ten tweede, meer algemeen, kan men betogen dat het politieke debat niet al te veel verstoord moet worden door finaniciele middelen. Zeker niet door 'discriminatoir' verkregen publieke middelen (ik gebruik hier het woord discriminatoir zonder verdere morele lading). Politiek moet idealitair worden bepaald door inhoud, niet door de hoeveelheid middelen die een partij bezit. Daarom moet elke vorm van (publieke) financiering van politieke partijen strikt gereguleerd worden.

Misschien kan men het ook omdraaien: waarom is het een verplichting voor SP leden om het geld over te maken en niet een eigen keuze? Waarom is het een dwingende voorwaarde?
charles
-7-  charles:
@D Berk. Je hoeft je toch niet aan te sluiten bij de SP? Dat is een vrijwillige keuze. Als je besluit bij de SP te gaan, dan hoort daar kennelijk een partijideologie bij die ook iets zegt hoe met partijmiddelen om te gaan.
Ik zou liever zien dat er wat verder wrd gekeken dan de financiele middelen. Ik ben veel meer geinteresseerd naar waarom aangesloten politieke leden, als ze op de vingers worden getikt, dan gewoon als eenmansfractie door kunnen gaan. De kiezer welke deze mensen mandateert, heeft hier nooit voor gekozen. Ik zou dus liever zien, dat die afsplitsingen een halt toegeroepen wordt. Wat moet je met al die splinterpartijen/eenmans/vrouws fracties.
Kijk naar wat die oettrut van een van Oudenallen heeft bewerkstelligd. Compleet gestoord maar wel een bak geld opstrijken. Ongehoord.
Maak daar eens een einde aan.
d berk
-8-  d berk:
@ charles
Het is natuurlijk in Nederland tegenwoordig een beetje onduidelijk waar je precies op stemt: stemt men op personen of op partijen? Indien een kiezer echt voor een bepaalde partij stemt, dan is het inderdaad onaanvardbaar dat mensen verder gaan als 'andere partij'. Hoewel, aan de andere kant: niet zo heel lang geleden waren deze mensen nog wel 'sp-waardig'...Is hun gedachtegoed nu opeens anders, zodat ze niet meer de sociale kiezer vertegenwoordigen?

Maar nu even wat betreft uw reactie. U stelt, zeer terecht, dat mensen zelf kiezen voor lidmaatschap bij de SP. Zeer zeker waar. Maar niet-sp'ers kiezen er niet voor om indirect die partij subsidieren.
Meer in het algemeen is de financiering van politieke partijen in Nederland enigzins gebrekkig gereguleerd. En dat is wel degelijk een belangrijke kwestie.
Jan
-9-  Jan:
@DBerk: Hoe komt u er toch bij dat de kiezer de SP indirect zou subsidiëren? De bestuurders van de SP staan een gedeelte van hun salaris af aan de partijkas en dat moeten ze toch zelf weten wat ze met hun poen doen? Of zijn er ook kiezers in uw omgeving die bezwaar maken dat u uw geld uitgeeft bij: Appie Heijn, de kroeg, de spaarbak enz enz enz?
Overigens is de SP niet de enige partij waarbij dit fenomeen zich voordoet; ook de leden van de Pvda storten een bijdrage in de partijkas.......
En als we het toch over "rot fruit: hebben: wat is er toch met Huffnagel ook al weer gebeurd?
Sasha
-10-  Sasha:
Als je stelt dat die mensen verkiezingsfroude plegen omdat de achterban op de SP heeft gestemt heb je een (ander) punt.Dat is ook altijd de reden geweest waarom ik beweer dat Wilders, politiek gesproken gewoon een zeteldief is die op de wagen van de VVD de kamer is binnen gekomen om vervolgens een extreem rechtse agenda uit te gaan voeren.
-11-  :
het is frAUde, Sasha, niet froude. En Sasha, zolang je blijft schelden in plaats van te argumenteren, reageer ik niet op je.

Betreft die indirecte financiering: ik voel wel mee met het punt van d berk, hoor. Laten we het even heel feitelijk bekijken:

Feit 1: we betalen onze bestuurders geld. Dat geld komt van de overheid. We betalen ze met het doel om goed te besturen.

Feit 2: we betalen politieke partijen ook geld. Hoe die regeling precies in elkaar steekt lees je hier: http://www.parlement.com/92...
We betalen politieke partijen geld omdat we willen dat elke stem goed gehoord wordt: we willen dus niet dat een belangrijke partij niet te horen is in de politieke discussie simpelweg omdat ze geen geld heeft.

Feit 3: wij als overheid reguleren ook hoe politieke bedrijven op andere wijze geld kunnen krijgen. Hoe dat precies zit lees je hier: http://www.parlement.com/92...
We reguleren dat omdat we niet willen dat een politieke partij op een oneerlijke wijze aan haar geld komt, of als het ware 'gekocht' kan worden. Kortom: de Nederlandse staat reguleert partijfinanciering om, zoals dat zo mooi heet, 'oneigenlijk gebruik' van geld te voorkomen.

Je ziet dat de Nederlandse overheid het momenteel toestaat dat partijen het salaris van bestuurders claimt.

Wat d berk zich afvraagt, is volgens mij dit: is wat de SP doet eigenlijk niet oneigenlijk gebruik?

Die redenering gaat als volgt:
1. het geld is bedoeld voor bestuurders
2. het geld komt niet terecht bij die bestuurders
3. het geld wordt gebruikt om de campagne van de SP te financieren.

Het geld komt dus niet daar terecht waar de overheid het voor bedoeld heeft, en komt ook niet daar terecht waar het merendeel van de Nederlanders (dat deel wat NIET SP stemde) het voor bedoeld heeft, namelijk: als beloning voor het verrichten voor bestuurswerk.

Nu zou je kunnen zeggen: maar de SP gebruikt het toch voor het laten horen van haar stem, en dus, in lijn met feit 2, is het niet oneigenlijk gebruik van publiek geld?

het antwoord hierop is simpel: de SP krijgt al geld, op basis van zetels en leden, om haar stem te laten horen. Die berekening is de berekening die we eerlijk vinden als overheid en ook als volk. Daaruit vloeit voort: Alles wat a) gebruik maakt van overheidsgeld en b) die bereking verstoort, is daarmee oneerlijk. En daarom is het dus een indirecte subsidiëring van de partij: via het salaris van bestuurders strijkt de campagnekas van de SP meer geld op dan waar ze eigenlijk aanspraak op had kunnen maken.

dan reageert Jan met de opmerking dat 'Of zijn er ook kiezers in uw omgeving die bezwaar maken dat u uw geld uitgeeft bij: Appie Heijn, de kroeg, de spaarbak enz enz enz?' EN jan heeft gelijk: dat gebeurt inderdaad niet. Maar het verschil is dit: het geld dat IK bij de bakker uitgeef, is mij niet ter beschikking gesteld door de overheid, en is mij ook niet ter beschikking gesteld met een bepaald doel. Voor het salaris dat overheden aan bestuurders uitgeven is dat wél het geval: dat is namelijk geld van het Nederlandse volk en moet uiteindelijk dus ook ten goede komen aan datzelfde Nederlandse volk.

Overigens: ik ben altijd van de partij als het gaat om SP-bashen. Zo 'rechts' (let wel: liberaal, NIET conservatief) ben ik wel. Dus: al u verwijten jegens de VVD oid hebt, kom maar op.

Maar als ik d berk goed begrijp, heeft hij niet zozeer een probleem met de SP, als wel met het systeem zelf. Dat wil zeggen: als de VVD dezelfde structuur zou hanteren, dan zou hij óók tegen dat beleid zijn. Klopt dat, d berk?

En sasha en jan, wat zouden u beiden ervan vinden wanneer de VVD aan haar bestuurders vraagt het salaris volledig af te dragen aan de partij? of Wilders? oftewel: wanneer we indirect de partijcampagne van Wilders en de VVD zouden financieren, bovenop de directe subsidie die er al is, zou u dat dan ook rechtvaardig vinden?
Sigi
-12-  Sigi:
dan reageert Jan met de opmerking dat 'Of zijn er ook kiezers in uw omgeving die bezwaar maken dat u uw geld uitgeeft bij: Appie Heijn, de kroeg, de spaarbak enz enz enz?' EN jan heeft gelijk: dat gebeurt inderdaad niet. Maar het verschil is dit: het geld dat IK bij de bakker uitgeef, is mij niet ter beschikking gesteld door de overheid, en is mij ook niet ter beschikking gesteld met een bepaald doel.
Oók het geld dat jij uitgeeft is door ons allen - indirect - opgebracht. (of je moet het zelf gedrukt hebben maar dat is strafbaar).

Voor het salaris dat overheden aan bestuurders uitgeven is dat wél het geval: dat is namelijk geld van het Nederlandse volk en moet uiteindelijk dus ook ten goede komen aan datzelfde Nederlandse volk.
DUS...
Jij wilt kunnen bepalen waar ambtenaren hun geld aan uitgeven?

Nadat de overheid het geld heeft uitgegeven (dmv een salaris) is het aan de ontvanger om te beslissen wat die er mee doet. Een subsidie met voorwaarden en plicht tot verantwoording is een andere zaak. En we betalen ze niet met het doel goed te besturen.
Jij wordt ook niet betaald met het doel je werk goed te doen. Je krijgt een vergoeding voor de tijd die je besteed en er wordt van uit gegaan dat je je werk goed doet, je levert een prestatie en krijgt daar voor geld. Wat je met dat geld doet is je eigen zaak.

Dus óók wat VVD'ers en Wilders's met hun geld doen moeten ze zelf weten. Naar de kroeg brengen of in de partijkas storten.
Berend
-13-  Berend:
Hallo effe, Jelmer Uitentuis, waarom schrijf je niet gewoon onder je eigen naam, namelijk Henk Dokter, beter bekend als de partijenhopper. Eerder al uit Amsterdam-Anders en Groen-Links gegooid omdat die Dokter iedereen de strot uit kwam. of moet ik zeggen: bekend als volksverlakker omdat hij bij zijn nieuwe zielige buurtpartijtje niet eens lijsttrekker durfde te worden omdat hij anders geen zetel zou krijgen. Anderen voor zijn karretje spannen, daar is Dokter goed in, zelf iets presteren ho maar.
d berk
-14-  d berk:
Allereerst, dank Daniel voor de lange versie van mijn punt. Wat zo simpel lijkt is kennelijk niet meteen duidelijk overgekomen. Dat zal dan wel mijn fout zijn geweest.

Uit uw reactie, Sigi, blijkt dat u fundamenteel anders denkt over het kernpunt: moet de bron van de inkomsten uitmaken. Volgens Daniel en mij wel degelijk, volgens u niet. Wij vinden dat geldstromen in de politiek goed gereguleerd moeten worden omdat inhoud van de boodschap bepalend moet zijn, niet de inhoud van de beurs.

Uw argumenten overtuigen echter niet. Het blijkt namelijk dat volgens u wij allen indirect betaald worden door de overheid. Wellicht was dit een flauw grapje, zo niet: er is natuurlijk een verschil tussen de rol van de staat als monetaire dienstverlener en als 'betaalbaas'.
Later in uw reactie blijkt dat u echt ons centrale punt niet wil (?) begrijpen. U stelt dat ambtenaren ook door de overheid betaald worden en die mogen toch ook zelf bepalen wat ze doen met hun geld. Uw stelling: zodra de overheid het geld heeft overgemaakt (of wie dan ook), dan heeft de verkrijger er volledige beschikking over.

Uiteraard is dat juridisch volkomen correct. Ons argument is echter dat hier eigenlijk bepaalde grenzen aan gesteld moeten worden. Ten eerste omdat politieke gezagdragers een bepaalde maatschappelijke rol vervullen (volgens de leer dienen ze ons allen te vertegenwoordigen, niet slechts een bepaalde groepering, dus indirecte subsidie is oneigenlijk). En meer fundamenteel omdat geldstromen een correcte, 'schone', democratische werking kunnen dwarsbomen.
Op deze twee argumenten hefet u niet direct gereageerd. Althans, u bent langs ze heen gegaan, bewust of onbewust.
-15-  :
@Berend:
Ok, zal ik voortaan doen hoor. Hahaha!
Dr.D
-16-  Dr.D:
De jacht op de SP is geopend?
Onder een nick name terwijl er wordt geput
uit vroegere 'bestuurs' contacten?
Beetje natrappen.
Dat kan nu naar de VVD, sinds het deelraadslid z`n eigen vrouw doodstak.
Op zo`n moment begin je bijna de uitspraken van Remkes te snappen.
Het is een poppenkast waarin geen grote lijnen bestaan.
Als het publiek onwetend moet blijven gaan de gordijntjes dicht.
We worden niet wijzer gemaakt dan wat we zijn...
Dr.D
-17-  Dr.D:
En geldstromen?
Die gaan via Holland Casino.
Een onderzoek daar naar is via hogerhand afgelast...
-18-  :
Damn Jelmer, daar gaat je cover. Lul dat je bent: ik ken je al 11 jaar als Jelmer, blijk je godverdegodver gewoon Henk Dokter te zijn! Ik wil je NOOIT meer zien!

;)

@Sigi: Ik begrijp je uitleg volkomen. Fijn dat je je eigen standpunt nog even helder maakt en uitlegt hoe het eraan toe gaat. Mijn probleem is echter niet dat ik het niet begrijp. Mijn probleem is dat ik het een verkeerde manier van doen vind.
-19-  :
@dr. D: daar heb je zeker een goed punt, van Holland Casino. Dat is mij in ieder geval echt een doorn in het oog, dat de staat geld verdient door andere te laten gokken.
Jan
-20-  Jan:
@ Daniel:
“dan reageert Jan met de opmerking dat 'Of zijn er ook kiezers in uw omgeving die bezwaar maken dat u uw geld uitgeeft bij: Appie Heijn, de kroeg, de spaarbak enz enz enz?' EN jan heeft gelijk: dat gebeurt inderdaad niet. Maar het verschil is dit: het geld dat IK bij de bakker uitgeef, is mij niet ter beschikking gesteld door de overheid, en is mij ook niet ter beschikking gesteld met een bepaald doel. Voor het salaris dat overheden aan bestuurders uitgeven is dat wél het geval: dat is namelijk geld van het Nederlandse volk en moet uiteindelijk dus ook ten goede komen aan datzelfde Nederlandse volk.”

En hier spreekt een “liberaal”? U maakt wel even uit wat een bestuurder die door het volk betaald wordt met zijn centjes mag doen? En dan Marijnissen er steeds maar weer op aanspreken dat hij vroeger Maoistische trekjes had? En maar tegen de Pvda en andere “linksen”fulmineren over de “maakbare”maatschappij! U propageert regelrecht communisme en staatscontrole..... ;-)
-21-  :
@Jan:
:)

natuurlijk hadden we al deze problemen niet gehad als we gewoon de anarchistische libertarische vrijstaat hadden waar ik stiekem voor ben.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.