Home > > Amsterdam Centraal op AT5

Amsterdam Centraal op AT5

Amsterdam Centaal op AT5
Toen Amsterdam Centraal in 2003 van start ging, was allerminst duidelijk of een website met deze opzet wel enige rol van betekenis kon spelen in een stad als Amsterdam. We besloten het eerst eens een jaar te proberen en te stoppen als het ons niet zou lukken een redelijk aantal bezoekers te krijgen, of wanneer de website in de praktijk zou ontaarden in een zeurderige klaagsite over politiek, verkeer en kleine onderwerpen die intern al snel de 'prullenbakstukken' genoemd werden.

Inmiddels zijn we bijna drie jaar bezig, blijkt er vaak geklaagd te worden over politiek en verkeer, maar is onze grootste angst, een negatieve zeursite worden, niet uitgekomen en moet het eerste stuk over prullenbakken nog geschreven worden (herstel: is nog maar één stuk over prullenbakken geschreven). Sommige correspondenten haakten af wegens gebrek aan tijd, sommige aanvankelijk enthousiast reagerende politici haakten af omdat ze terugschrokken van de felle woorden waarin kritiek geuit werd, maar daarvoor kwamen steeds nieuwe correspondenten en politici in de plaats. En het bezoekersaantal groeide gestaag.

Enige tijd geleden werden we benaderd door AT5 met de vraag of we een vorm van samenwerking wilden overwegen. AT5 wilde op at5.nl naast de eigen nieuwsvoorziening een andere vorm van berichtgeving uit de stad brengen en constateerde dat Amsterdam Centraal die vorm al gevonden had. Omdat wij graag door zoveel mogelijk mensen gelezen willen worden en hopen dat dat de discussies ten goede zal komen, besloten we op dit aanbod in te gaan. En zo zijn sinds kort alle berichten van Amsterdam Centraal ook op at5.nl te lezen (om precies te zijn op amsterdamcentraal.at5.nl).
Wat zijn de consequenties van deze samenwerking?
AT5's Amsterdam Centraal banner
Amsterdam Centraal werd opgericht op initiatief van Lodewijk Asscher, die inmiddels fractievoorzitter en lijsttrekker van de PvdA is. Sommige mensen dachten dan ook dat Amsterdam Centraal een clubje PvdA'ers was. Dat was en is niet het geval en door de enige band met de PvdA te beëindigen - die er uitsluitend uit bestond dat de PvdA de hosting van de site betaalde, hopen we die indruk weg te nemen.
Net als voorheen de PvdA heeft AT5 geen enkele invloed op de werkwijze van Amsterdam Centraal. We bepalen onderling wie meeschrijft als correspondent en iedereen afzonderlijk bepaalt waarover geschreven wordt. De enige tegemoetkoming die Amsterdam Centraal van AT5 ontvangt is dat de hostingkosten worden betaald. In ruil daarvoor zal voortaan op de site een banner van AT5 te zien zijn, waarop de inhoud van AT5-programma's van die avond worden aangekondigd.
Om de onafhankelijkheid van AT5 te benadrukken, wordt van alle artikelen altijd slechts een deel op de at5-site geplaatst en moeten bezoekers voor de rest van de artikelen én de discussies doorklikken naar Amsterdam Centraal.

We hopen dat deze samenwerking oplevert wat we verwachten: meer discussie door een grotere groep bezoekers en als het even kan een grotere deelname van Amsterdamse politici uit zowel de centrale stad als de stadsdelen.
Zie ook het gezamenlijke persbericht van Amsterdam Centraal en At5.

dertien reacties op "Amsterdam Centraal op AT5"

Allard
-1-  Allard:
@redactie: kun je eens een overzichtje van de bezoekersaantallen geven?
Wessel
-2-  Wessel:
Goed nieuws, leuk!
lijn
-3-  lijn:
Ha Redactie!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Ik had begrepen dat er wat flinke hobbels te nemen waren, en nu is het toch maar mooi gelukt.
Arvith Betlem
-4-  Arvith Betlem:
Geachte redactieleden.
Ik weet niet of ik het juiste kanaal gebruik maar ik wil een zaak onder de aandacht van Amsterdammers brengen. Het gaat over het faillisement van “stichting de opstap”. Deze stichting voerde bewind over ongeveer 300 amsterdammers en is per 1 juli 2005 failliet verklaard, vanwege grote geld tekorten. Alle gedupeerden zijn zonder enige vorm van overleg bij een andere bewindvoerder ondergebracht. Met name het CAV op de herengracht te Amsterdam. De problemen die hieruit zijn voortgekomen zijn gigantisch en hebben mij doen besluiten aktie te ondernemen. Het kan zijn dat ik de enige ben die hierdoor in de problemen is gekomen maar ik heb een heel sterk vermoeden dat er zich veel meer mensen in soortgelijke problemen bevinden. Ik wil dan ook graag een en ander uiteenzetten hieromtrent en een oproep plaatsen (het liefst uitgezonden op AT5) aan alle gedupeerden om zich te melden. Wanneer blijkt dat er een groot aantal problemen gemeld worden, wil ik een aktie ontketenen die de onderste steen boven doet komen zodat er gepaste gerechtelijke maatregelen getroffen kunnen worden. Dit is geen persoonlijke wraakaktie! De verantwoordelijke (controlerende en toezichthoudende)rechters worden mijns inziens geheel buiten schot gehouden, terwijl zij de eindverantwoording m.b.t. het handelen van bewindvoerders dragen. Ik kan u zeggen dat er hier sprake is van grove nalatigheden die op de rekening komen van de gedupeerde cliëntelen. Velen van hen zullen niet in staat zijn op adquate wijze in verweer te komen, waardoor de hele affaire met een sisser in de doofpot dreigt te belanden en de schuldenlast van gedupeerden fors groter zijn geworden in plaats van kleiner. Ik hoop op een bericht van u. Met vriendelijke groet; A.G. Betlem.
E. van Deenen
-5-  E. van Deenen:
Geachte,Hierbij reageer ik op het verhaal van Arvith Bethlem. Een goeie vriend van mij is ook de dupe geworden door deze stichting!
Hij zelf is inderdaad niet in staat om op juiste manier te handelen hierop. Graag zou ik het email adres van Mr. Bethlem willen hebben of u mag de mijne geven. Met vriendelijke groet E. van Deenen
Jose
-6-  Jose:
Een vriend van mij heeft z.g.spaargeld opgebouwd(ong.1500 euro bij “De Opstap”. Hij wil graag weten hoe hij zelf weer zijn financien zelf weer kan beheren en zijn geld kan terugkrijgen. Het CAV, Ottho Heldringstraat 41 te Amsterdam heeft het beheer overgenomen. Die zeggen dat ze niets kunnen doen. De curator van het CAV geeft helemaal geen tekst of uitleg over het hoe en wat. Is het geld er nog wel? Wat kan hij doen?
deborah
-7-  deborah:
ik ben al een gerechtelijke procedure tegen het CAV begonnen.het is te veel om hier op te schrijven.maar ik kan wel vertellen dat het nog grotere boeven zijn dan de mensen van de opstap.ze hebben na het faillisement bewust een nog grotere verwarring geschept door er een chaos van te maken.ik wil heel graag mijn verhaal doen.maar ik wil eerst de rechtzaken afwachten.en mischien kunnen alle gedupeerden samen een rechtzaak tegen het bewind beginnen
ruiters
-9-  ruiters:
Een oudtante van mij is medio februari 2005 tegen de uitdrukkelijke wil en kunde in van de familie, onder bewind gezet van Stichting de Opstap.
Binnen de familie is unaniem de kennis en de wil en de wens aanwezig om de bewindvoering te voeren. Edoch is dit alles aan de kant geschoven door de Rechtbank Amsterdam.
Zelfs nadat de familie had aangegeven dat er gegronde redenen waren om te twijfelen aan de kunde van de stichting en zelfs aan de goede wil van haar; de jrr van voorgaande jaren waren toen reeds afgekeurd door de Rechtbank.
Om hier als familie tegenin te gaan moet je uit eigen zak gerechts- en advocaatkosten aangaan, kosten die op niemand of niets verhaalbaar zijn.

Vervolgens, een half jaar, eind juli 2005 later blijkt dat de stichting failliet is gegaan. De bestuursleden bleken een zeer recent verslavingsverleden te hebben.... ik ben van mening dat dit dus nog geen verleden was en dat de Stichting een vorm van finaciering was voor de betreffende lieden om hun verslaving financieel te kunnen voeden.

Als familie werden we helemaal niet op de hoogte gebracht, ook niet na herhaald daartoe verzocht te hebben, van de omvang van de schade van de betreffende tante.
Pas onlangs, in april 2006 weet de familie de omvang van de schade.... schrik niet: ¤ 110.000 die door de Stichting binnen een half jaar zijn opgesoupeerd.

Men kan vanalles vertellen dat er geen sprake is van kwade opzet, maar om ¤ 110.000 van een aan jou toevertrouwde cliënt binnen een 6 maanden er doorheen te draaien, daar moet je toch echt compleet idioot voor zijn ofwel is er sprake van opzet.

In beide gevallen is de Rechtbank ook een zeer groot verwijt te maken.... Men had gegronde redenen om te twijfelen aan de kundigheid/goede bedoelingen van de Stichting. Er was spraken van grove omissies en onverklaarbare tekorten in de jrr. Daarom zijn deze niet goedgekeurd door de Rechtbank. Verder was er sprake van economische delicten... de jaarrekeningen van de Stichting zijn nooit gepubliceerd.

Ook heeft de familie opnieuw een verzoek tot bewindvoering door de familie ingediend. Ook deze keer werd het afgewezen- De reden waarom is heel eenvoudig: Als familie ben je zonder bewindvoering geen partij in deze. Pas zodra de familie bewindvoering zou krijgen, kan zij de belangen van tante vertegenwoordigen. En in dat geval ook de Nederlandse staat / Rechtbank Amsterdam wegens aan opzet grenzende grove nalatigheid ter verantwoording en vergoeding van de geleden schade roepen.

De hele gang van zaken lijkt een vooropgezet plan van de bestuursleden van Stichting de Opstap, waarbij gezien de door de Rechtbank Amsterdam gemaakte fouten, er aanwijzingen lijken te zijn dat er directe of indirecte belangen zijn tussen bepaalde personen binnen de rechterlijke macht en Stichting de Opstap.

Kortom, wat ook de situatie is, door zeer grove fouten binnen de rechterlijke macht en door absolute onkunde / kwade wil van een stichting die de meest zwakken onder ons toevertrouwd krijgt door juist diezelfde rechtbank, zijn honderden mensen de dupe.
En de Nederlandse staat trekt haar schouders op.
Een schande, een apenland waardig!
van den Elskamp
-10-  van den Elskamp:
Namens mijn cliënt ben ik op zoek naar degenen die een procedure hebben gestart dan wel willen gaan opstarten tegen De Opstap om bezwaar te gaan maken tegen de hoofdelijke verantwoordelijkheid die mijn cliënt als gevolg van falen van De Opstap moet ondervinden.
Graag wil mijn cliënt zich vereningen met andere gedupeerden/afgevaardigden om samen een vuist te maken.
Graag een reactie hierop.
E.v.d.Elskamp
Danny en Anya
-11-  Danny en Anya:
Geachte redactie,

Deze pagina zojuist gevonden via een google search naar stichting de Opstap.
Graag zou ik in contact willen komen met de overige gedupeerden van deze stichting, aangezien ook mijn zoon na een hersenvliesontsteking door de rechtbank onder financieel bewind is geplaatst bij deze waardeloze stichting. Aangezien wij op herhaaldelijke verzoeken om overzichten van de finaciële positie van mijn zoon weinig tot geen respons kregen hebben wij deze wantoestanden aangemeld bij de rechtbank in juni 2005 en verzocht om een andere bewindvoerder. Nog geen 2 weken na onze aanvraag, verschenen de krantenberichten over het faillisement. Het spaargeld van mijn zoon ruim 7000¤ was verdwenen en dat terwijl hij heel kort gehouden werd en rond moest zien te komen van 30¤ per week. Gelukkig zijn wij dus niet toegewezen aan de gezamenlijke nieuwe stichting, maar bij de door ons aangevraagde kleine meedenkende stichting in Hoofddorp. Helaas te klein om iets te kunnen ondernemen. Nadien bleek dat er naast het verwdijnen van spaargeld diverse instanties niet betaald waren en wij geconfronteerd werden met diverse rechtbankclaims incl boetes van zo'n slordige 3000-4000¤. Ziektekosten niet betaald en die hebben geen pardon en claimen het hoogste bedrag incl. boetes, hetzelfde geld voor de instanties zoals NUON. En het voor laten komen bij de rechtbank (dezelfde die de fout is ingegaan door geen toezicht uit te voeren)helpt hierbij geenszins, deze neemt hierin ook wederom geen schuld op zich en kent de gehele vordering toe ongeacht of het buiten de schuld om is van mijn zoon.
Al met al zijn wij enorm teleurgesteld in de algehele rechtsgang en zeer benieuwd of er al een gezamenlijk front is die het hiertegen op wil nemen en waar wij ons bij aan kunnen sluiten.
Van de curator horen wij nagenoeg niets terwijl door deze ellende mijn zoon bijna zelf het faillisement kreeg toegekend (buiten zijn schuld om notabene, alles dankzij de opstap affaire)Het is schandalig dat dit mogelijk is in Nederland. En dat de zwakkeren uit de samenleving hiervoor op mogen draaien.
joost van stralen
-12-  joost van stralen:
Mijn naam is Joost.Na een val van de trap heb ik een hersenbeschadiging. Vanaf 2003 sta ik onder bewindvoering. Op het moment wordt ik aansprakelijk gesteld voor zaken/schulden die tijdens mijn onderbewindstelling (de opstap, of was het de ondergang?)zijn ontstaan.Huur niet betaald,uitkering laten verlopen,niet verzekerd zijn voor ziektekosten,huurschuld enz. De schuldeisers verhalen deze schulden nu op mij, terwijl ik hier m.i. niet wettelijk aansprakelijk voor was!Momenteel zit ik
in de wsnp om escalatie te voorkomen.Misschien overbodig te zeggen dat ik nogal boos ben.Eigelijk waarheidsgetrouwer te zeggen dat de stoom uit mijn oren komt.Wie is er bezig met gerechtelijke stappen?Ik kan me namelijk niet voorstellen dat ik de enige ben.Samen staan we sterker!!
Joost van Stralen
-13-  Joost van Stralen:
Ik ben het zat.Daarom ben ik een procedure gestart tegen de opstap.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.