Home > > Fiets weer welkom in het Centrum

Fiets weer welkom in het Centrum

Cohen heeft gesproken: fietsen mogen – ook in de binnenstad – gewoon overal geparkeerd worden. In een brief aan Anne Lize van der Stoel, stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Centrum, legt hij uit dat er in de Algemene Plaatselijke Verordening geen verbod voorkomt op het plaatsen van fietsen buiten fietsenrekken. Losknippen mag dan ook alleen wanneer de doorgang voor voetgangers wordt belemmerd. En die borden die nu overal staan? Die zijn misleidend en moeten veranderd worden!

Met dank aan een actie van Amsterdam/De Groenen Anders, die ook een voorbeeldbrief on line hebben staan voor gedupeerden, die tien euro moesten betalen om hun fiets terug te krijgen en dan ook nog eens nieuwe sloten moesten aanschaffen.

30 reacties op "Fiets weer welkom in het Centrum"

M. Geuzinge
-1-  M. Geuzinge:
Beste Marleen,

Daar treffen we elkaar weer. Vorige week is in de deelraad ook over het fietsbeleid gesproken. Afgelopen donderdag is een brief aan de commissie Bouwen, Wonen, Beheer Openbare Ruimte gestuurd, waarin alle details staan over het verwijderen van fietsen. Zie deze link: http://www.elsiping.nl/actu...

Het maakt overigens niet uit of er borden staan of niet. In de APV staat dat fietsen niet hinderlijk geplaatst mogen worden (of aan gemeenteobjecten vastgemaakt). Dat verbod geldt onverkort voor de hele stad. Op elke plek mag een hinderlijk geparkeerde fiets weggehaald worden, bord of geen bord.

De gewraakte borden dienen alleen ter waarschuwing, maar hebben verder geen status.

Bij de ingangen van het stadhuis wordt elke fiets die buiten het rek staat, beschouwd als hinderlijk, omdat vluchtwegen vrijgehouden moeten worden (onder andere van de metro).

Ook is na de moord op Van Gogh door het stadhuis aan het stadsdeel gevraagd om omwille van de veiligheid bij het stadhuis extra streng op te treden tegen fietsen die buiten de rekken worden geplaatst. Cohen wordt namelijk nog steeds 24 uur per etmaal beveiligd en als in een noodsituatie een deel van het stadhuis moet worden ontruimd, moeten alle vluchtwegen volledig vrij zijn van objecten en zo. Daarom zijn toen extra borden geplaatst.

Verder zou ik mijn fiets niet zomaar los bij het centraal station zetten, want die ben je zo kwijt en de rechter heeft deze wijze van handhaven in orde bevonden.
Gelukkig valt het Centraal Station niet onder de verantwoordelijkheid van stadsdeel Amsterdam-Centrum, maar onder Burgemeester en Wethouders zelf. Cohen mag dus ook nog een brief aan Duco Stadig, of misschien wel aan zichzelf, schrijven :)
Ik vermoed dat verschillende ambtelijke afdelingen binnenkort maar eens met elkaar gaan praten, maar ik zou zeker nog even waakzaam blijven bij het parkeren van fietsen.

Met vriendelijke groet,

Michiel Geuzinge,
assistent Els Iping
caroline
-2-  caroline:
nou ik vind het maar een beetje abacadabra. Vooruit Michiel nu nog een keer in gewone taal!
Wat mag het stadsdeel centrum nu wel/niet. Is voor een burger toch niet meer te begrijpen. Misschien in plaats van dit zegt onze Partij liever wat is nu het beleid.
M. Geuzinge
-3-  M. Geuzinge:
Hoi Caroline,

Bedoel je met abacadabra wat in de brief staat (zie link)?
Ik zal proberen het wat meer helder op te schrijven.

1. Het is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de belangrijkste gemeentelijke verordening die door de Gemeenteraad wordt vastgesteld, verboden om fietsen aan gemeente-eigendommen vast te maken of zo neer te zetten dat ze de doorgang op de stoep of het uitzicht belemmeren.

2. De handhaving van dit verbod gebeurt door de stadsdelen.

3. Een uitzondering hierop zijn de 'grootstedelijke projecten.' Die zijn zo belangrijk voor de hele stad, dat ze rechtstreeks onder Burgemeester en Wethouders vallen. Bijvoorbeeld het Centraal Station: een enorm bouwproject, dagelijks honderdduizenden reizigers etc. OOk hier zijn B&W verantwoordelijk en bepalen wat er gebeurt. Wel is het zo dat om redenen van efficiency B&W de reinigingspolitie van de binnenstad inhuren, maar het stadsdeel heeft er niets te vertellen.

4. Je mag nergens je fiets hinderlijk neerzetten. Wat hinderlijk is, hangt af van de situatie. Niet elke fiets buiten een rek is automatisch hinderlijk. De reinigingspolitie bekijkt dat van geval tot geval.

5. Er zijn echter een paar plekken in de binnenstad waar wél elke fiets die buiten een rek staat, wordt weggehaald.
De situatie daar is zo bijzonder dat om veiligheidsredenen extra streng moet worden opgetreden. Het gaat dan om het vrijhouden van vluchtwegen en dat soort zaken. Dat is onder andere bij Pathé De Munt (de situatie daar lijkt me wel duidelijk).

Dat is ook op en rondom het centraal station, waar al die reizigers komen, maar waar ook veel bouwverkeer is dat hinder kan ondervinden van verkeerd geplaatste fietsen. Naar aanleiding van een klacht van iemand die zijn fiets daar was kwijtgeraakt, heeft de rechter gezegd dat de omstandigheden daar zo bijzonder zijn dat de gemeente (grootstedelijk project = Burgemeester en Wethouders) 'terstond' elke fiets die niet in een rek of de fietsflat staat, mag weghalen.

Bij het stadhuis tenslotte is ook sprake van zo'n bijzondere situatie dat elke fiets buiten de rekken wordt weggehaald.

6. Bij die plekken zijn als waarschuwing borden geplaatst, om bezoekers duidelijk te maken dat er streng wordt opgetreden. De borden zijn niet verplicht, immers zie onder punt 1. Het is een algemeen verbod, je hoeft ook niet overal een bord te plaatsen dat het verboden is fietsen te stelen.

7. Eigenaren waarvan de fiets is verwijderd kunnen altijd een bezwaarschrift indienen bij een onafhankelijke commissie. Als het stadsdeel onjuist heeft gehandeld, wordt alle schade vergoed, inclusief de sloten.

8. Alle bezwaarschriften staan op de agenda van de wekelijkse vergadering van het Dagelijks Bestuur. Als er over een plek veel terechte klachten komen, wordt de schade vergoed en krijgt de reinigingspolitie instructies om de handhaving aan te passen. (B&W moet dat doen voor het stationsgebied).

9. Hoe nu verder?
Tja. Op het centraal station (niet des stadsdeels) zal waarschijnlijk helemaal niets veranderen. Als je daar je fiets los neerzet, ben je die gewoon kwijt.

Bij Pathé De Munt zal ook niets veranderen, de brandveiligheidsregels daar staan geen los geparkeerde fietsen toe.

Bij het stadhuis wordt interessant, omdat het stadhuis zelf (om veiligheidsredenen) aan het stadsdeel heeft gevraagd om extra scherp op te treden. Daar zal denk ik ook niet veel veranderen.

Blijven over een paar andere plekken in de binnenstad waar af en toe een bord wordt neergezet, waarbij je je de vraag moet stellen of de tekst wel klopt. Je kan die borden daar weglaten, met als risico dat veel meer mensen de dupe worden van een weggehaalde fiets. Of je kan de tekst op het bord aanpassen, maar dat zal nog wel een hele klus worden om een juiste formulering te vinden die niet meer discussie of vragen oproept.
De jurist van de burgemeester suggereerde om gewoon een fietsparkeerverbod in te stellen, dat kan kennelijk ook.
Wat het wordt weet ik niet, maar de oplettende lezer ziet ook wel dat er niet echt gedacht wordt, ook niet door de juristen van de burgemeester, over een versoepeling van de handhaving.

Kortom, er zal de komende week weer druk overlegd worden door de verschillende afdelingen. Het houdt me van de straat, zullen we maar denken.
Sigi
-4-  Sigi:
1. Het is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de belangrijkste gemeentelijke verordening die door de Gemeenteraad wordt vastgesteld, verboden om fietsen aan gemeente-eigendommen vast te maken

Mag ik hieruit opmaken dat fietsrekken geen gemeente-eigendom zijn? Of mag je je fiets niet aan dat rek vastzetten?

En dat fietsparkeerverbod lijkt me helemaal geweldig. Sorry hoor volgens mij is er hier wat dout met de prioriteitstelling.
job
-5-  job:
Art. 8.1 APV

Vastmaken van voorwerpen.
1. Het is verboden, touwen, kettingen, metalen draden of
andere voorwerpen op, boven of over de weg te spannen dan wel
deze voorwerpen, waaronder mede te verstaan fietsen,
bromfietsen, aanhangwagens, kruiwagens en andere dergelijke
kleine voertuigen, op of aan de weg vast te maken aan bomen,
boombeschermers, straatkolken en rioolputten of aan
lantaarnpalen, draden, zuilen of andere inrichtingen of
installaties, bestemd voor de openbare dienst.
2. Burgemeester en Wethouders kunnen van het in het eerste
lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

En de toelichting op dit artikel:
Art. 8.1. Vastmaken van voorwerpen.
Dit onderwerp was opgenomen in art. 64 (oud), in de praktijk
een veel gebruikte bepaling. Voor de overzichtelijkheid is het
onderwerp van art. 64 (oud) over twee artikelen verdeeld. Art.
8.1 behelst een algemeen verbod draden en dergelijke over de
weg te spannen en voorwerpen vast te maken aan zaken die voor
de openbare dienst zijn bestemd, zoals lantaarnpalen en
terreinafscheidingen. De bepaling was ook van toepassing op het
vastmaken van fietsen. Deze worden voor de duidelijkheid nu ook
met zoveel woorden genoemd, evenals bromfietsen en
aanhangwagens en dergelijke. (Het parkeren van fietsen als
zodanig valt onder art. 10.6).

Het verbod van art. 8.1 wordt vaak overtreden. Dit houdt
uiteraard verband met het probleem van fietsendiefstal. Over de
aanpak daarvan is rapport uitgebracht door de Adviescommissie
fietsdiefstal, getiteld: Fietsdiefstal in Amsterdam (januari
1992). In het geheel van activiteiten gericht op een goed
beheer van de openbare ruimte kan de verbodsbepaling niet
worden gemist, vooral om tegen excessen te kunnen optreden. De
verbodsbepaling betreft in het algemeen gedragingen die
onwenselijk moeten worden geacht. Voor uitzonderingsgevallen is
een ontheffingsmogelijkheid opgenomen.

Fietsenrekken vallen vermoedelijk onder de ontheffingsmogelijkheid
Natascha (Fietsersbond)
-6-  Natascha (Fietsersbond):
Het enkele feit dat een fiets buiten de rekken geplaatst is, is onvoldoende reden om bestuursdwang toe te passen (en de fiets dus weg te slepen) Daarover is in Nijmegen een proefproces gevoerd (in 2003). Het stadsdeel is gewoon illegaal bezig. En dat zal wel blijken uit de bezwaarprocedures.
En dat van die bloembakken vind ik zo'n bak. Als de bloembakken niet gevaarlijk in de weg staan, staan fietsen dat ook niet. In een bloembak kun je trouwens makkelijker een bom verstoppen dan in een fiets.
bas
-7-  bas:
ja, ik ben dus net naar dat afgelegen terrein van de afac gegaan om mijn fiets terug te krijgen, geen boete, want (naar eigen zeggen) er is geen alternatief...Dat klopt want alle fietsenrekken zijn vol, tenzij je een kilometer verder een plekje vindt.
Mijn fiets stond op een plek waar geen bord stond, er stonden wel meerdere fietsen en de fiets stond niet ergens aan vast en stond niemand in de weg. toch weggehaald (ik was twee uur weg). Wat ik begrijp uit het voorgaande is dat B&W dit toestaan en dat ook de rechter hier toestemming voor geeft, wat is het nu? in Nijmegen mag het dus niet zonder waarschuwing etc. Ik vind het werkelijk zooo waardeloos, dat gesleep met eigendom van een ander en wil graag bezwaar aantekenen, als dat zin heeft tenminste...
mara
-8-  mara:
Bas, dit is mij dus ook ooverkomen. Fiets helemaal nergens aan vast gezet, weggehaald terwijl er wel tig fietsen naast mij die ochtend vaststonden en bij terugkomst nog steeds daar stonden. Ik ontplofte bijna. Kost inderdaad een paar uur om je rechtmatige eigendom, exclusief duur slot, weer op te halen. Kan de fietsersbond geen proefproces uitlokken?
brompot
-9-  brompot:
ik vraag mij af, waarom het stadhuis... waarom daar geen fietsen aan vast... is de burgemeester slechtziend en bang te struikelen over deze items, zijn ze bang dat leefbaar amsterdam deze meteen doorverkoopt op de ten cate markt, of dat gonny hem doorstuurt naar de accountant als zijnde een stukje bewijs voor onkosten...
Amsterdam wat is dit voor een dorpse kleinburgelijkheid waarbij een hoop gemiert wordt over onzin dingen.... ondertussen is het openbaar vervoer een stakend, stinkend niet functionerend zooitje, de stad een grote bouwput waarbij auto's geen kans hebben. Oftewel Amsterdammers trek uw wandelschoenen aan want Job Rulez!
Aimée
-10-  Aimée:
Ook ik moest van de week mijn fiets ophalen bij de AFAC. Hij stond aan een lantaarnpaal vast bij Sloterdijk, omdat alle (!) rekken vol waren. Ook die nieuwe; die waren de eerste dag dat ze er stonden alweer vol.
Toch moest ik gewoon 10 Euro afrekenen.

Daarbij is mijn achterwiel gebroken. Toen ik al een stuk terug de stad in was gefietst merkte ik een slinger in zowel maar voor- als achterwiel, maar nu heeft de fietsenmaker dus gezegd dat hij gebroken is. 55 Euro reparatiekosten. Mijn eigendom is dus onrechtmatig weggehaald én er is onzorgvuldig mee omgesprongen!

Deze reparatiekosten zou ik toch wel terug kunnen eisen van het stadsdeel? Zo niet van het stadsdeel, van wie dan wel? Onder welk stadsdeel valt Sloterdijk eigenlijk?
M. Geuzinge
-11-  M. Geuzinge:
Station Sloterdijk valt onder Westpoort, dat is het westelijk havengebied en omgeving. Het valt niet onder een stadsdeel maar het college van B&W is bestuurlijk verantwoordelijk. Ik weet alleen niet bij welke wethouder je moet zijn, maar B&W is verplicht een verkeerd geadresseerde brief door te sturen naar het correcte loket.
Ot
-12-  Ot:
Mensen die hun fiets asociaal neerzetten moeten niet klagen als deze weggehaald wordt. Zelfs in de fietsflat is altijd binnen 5 minuten wel plaats. Niet zeuren dus, en gewoon sociaal doen.
Webby
-13-  Webby:
Wat een regeltjes zeg....... maar ik begrijp dat:

Ik mijn scooter nog steeds aan de brugleuning mag vastzetten? Dan kan ik er weer mee naar huis kan namelijk, ik heb nog nooit een fiets of brommer met een stuk brugleuning eraan zien rondrijden.

Zekerheid geeft die brugleuning dus wel! :)
de fietsende amsterdammer
-14-  de fietsende amsterdammer:
Ik ben een van die amsterdammers, geboren en getogen, geen rijbewijs (want waarom), die altijd met de fiets gaat.
Maar laten we eerlijk zijn, er zijn meer fietsen dan fietsrekken. De langer dat ik in deze stad woon, de meer ik de indruk krijg dat al deze regels over ruimtelijke ordening gemaakt worden door mensen die en passant een dagje ongestoord willen winkelen en uitgaan in amsterdam, en vooral het moet er netjes uitzien! Daar komt nog bij dat je je fiets ergens aan vast moet zetten want anders ben je hem kwijt. Dus amsterdam kom maar op met je paaltjes en hekjes. Lang leve de fietser.
Jolanda
-15-  Jolanda:
Ja ook ik ben een fietsende Amsterdammer. Mooi hoor dat die negen straatjes zijn opgeknapt maar nu moet ik mijn fiets aan de brug vastzetten, wat gewoon niet lukt. Er staan er al zoveel. Nu moest ik er laatst zijn en zette ik mijn fiets op (dacht ik) een plekje waarvan ik dacht dat het niemand zou hinderen. Krijg ik een boze winkelier (die zelf zijn scooter voor de deur had staan) die mij even te verstaan gaf, dat het verboden was om fietsen in de straat te zetten. Hup, naar de brug mevrouw. Nee, voor de fiets was geen plek, anders kon er niemand over de stoep. Uhhhhh, maar wel dus allemaal tafeltjes en stoeltjes op de stoepen?
Wie heeft deze belachelijke maatregel verzonnen. Bij wie kan ik dan inderdaad terecht als ik mijn fiets niet meer vast kan zetten en deze wordt gejat?
Ik begin inderdaad steeds meer te geloven dat ambtenaren er niet zijn om mee te denken of logisch te denken. het gaat om mooi. Nou dank je wel!
Els
-16-  Els:
Het soort besluiten om fietsen wel of geen ruimte te geven wordt niet door ambtenaren maar door politici genomen. Als oud-ambtenaar moest ik dat even kwijt. Maar goed, als die politici dan willen dat wij met z'n allen de fiets blijven pakken en de verplaatsingen per auto verminderen, dan moeten we het de fietser niet extreem moeilijk maken om de fiets te parkeren nietwaar? Ik hoor altijd over parkeerproblemen voor auto's, maar ook voor fietsen begint het de spuigaten uit te lopen.
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
Met dien verstande dat het parkeerprobleem van auto's een rechtstreeks verband houdt met het allesoverheersende ruimtebeslag waarmee de auto op de leefomgeving drukt.

Het parkeerprobleem voor fietsers heeft daarentegen veeleer te maken met een (vaak misplaatst) gevoel voor de esthetiek van de openbare ruimte.
michiel
-18-  michiel:
Jochem, tegenwoordig begint de fiets ook een allesverheersend ruimtebeslag op te leveren, die drukt op de leefomgeving. Ik heb het dan vooral over de immens populaire bakfietsen. Als daar er een paar van op het trottoir staan ben je ook klaar.
Ik pleit er voor om auto's (zowel van bewoners als bezokers) zoveel mogelijk van de openbare weg te halen en ergens in parkeergarages kwijt te raken. Je hebt tegenwoordig hele mooie kleine automatische systemen (bijvoorbeeld bij de Silodam) en dan ook stallingen voor fietsen (zowel bij woningen als in de directe omgeving. Laten we nu eens het parkeergeld gebruiken om dan gelijk de openbare ruimte goed op te knappen. Moet je eens kijken hoe mooi Amsterdam dan wordt.
Niet het parkeereld gebruiken om allerlei tekorten op de begroting weg te werken. Nee, gewoon de opbrangst gebruiken waarvoor het bestemd is.
De hele dag blik op straat, auto's van bewoners die er soms dagenlang ongebruikt blijven staan, omdat men bang is zijn parkeerplek kwijt te raken. Laten we dat nou eens de komende jaren gaan oplossen met elkaar.
Ria
-19-  Ria:
Goedemiddag,

ik woon in de Nieuwmarktbuurt, waar vandaag langs een aantal grachten fietsen die aan bruggen stonden 'geparkeerd' zijn verwijderd. Dat dit zou gebeuren kan niemand zijn ontgaan want het is grootscheeps op borden langs de betreffende grachten aangekondigd.
Ik ben benieuwd wat de bedoeling van deze actie is. Onderhoud bruggen bijvoorbeeld? Of handhaving van beleid? In dat laatste geval zou het stadsdeel ervoor moeten zorgen dat er meer fietsenrekken komen. Op het deel van het grachtje waar ik aan woon staan over een lengte van een kleine 150 meter en circa 60 woningen (de meeste zonder tuinen en/of kelderboxen) 3 fietsenrekken voor 4 fietsen, volslagen onvoldoende. Wat moet je met je fiets als de rekken vol zijn? In je huiskamer stallen? Of net als met de auto rondjes rijden tot er ergens een plek vrijkomt en naar huis lopen?
Het parkeerbeleid van het centrum vind ik nog wel te pruimen, en het is ook te billijken dat je niet maar overal je fiets aan kunt vastbinden, maar zorg er dan wel voor dat er, zoals op de Nieuwmarkt is gebeurd, afdoende fietsparkeermogelijkheden zijn.
Martin de Wit
-20-  Martin de Wit:
Hallo,

Ik heb een vraag van iets andere orde. Mijn fiets is in 2006 voor mijn huis weggeknipt door de gemeente zonder vooraankondiging. de fiets stond op slot in de daarvoor bedoelde rekken. De dag daarvoor was mijn voorwiel eruit gestolen en was de ketting enkele dagen daarvoor stuk gegaan.

De gemeente zag het als wrak en heeft deze abrupt weggehaald en mijn slot van 35 euro doorgeslepen. Dit onder het protesteren van mijn buurman die daarvoor een verklaring heeft ondertekent.

De gemeente heeft hierover niets laten weten waardoor ik zelf een claim heb ingediend voor mijn Gazelle fiets. Enige tijd later ontving ik een verklaring van de verzekering van de gemeente die verklaarde dat de fiets een wrak was (volgens hen was ook de band nog lek en de stuurinrichting stuk) en ging geheel voorbij aan de verklaring van mijn buurman.

Ze hebben duidelijk laten weten de claim niet toe te wijzen en ik sta nu met lege handen en een verzekeringsmaatschappij die zich dient van bureaucratie.

Heeft u wellicht nog handvatten waarmee ik verder kan?

Veel dank,

Martin de Wit
Ronald
-21-  Ronald:
Ja, gewoon bezwaar aantekenen en het er niet bij laten zitten. Verzekeringsbedrijf gemeente is partijdig. Ik zou zeggen, zet hem op Martin.
Karin
-22-  Karin:
Dagelijks reis ik als forens tussen Hoorn en Amsterdam. Om op mijn werkplek te komen heb ik een fiets staan op het centraal station. In de maand januari is mijn fiets weggehaald door de dienst stadstoezicht omdat deze volgens de bon 'hinderlijk' geplaatst zou zijn. Dat was op 25 januari terwijl ik de fiets op 24 januari had neergezet tussen een rij fietsen voor het fietseneiland en wel voor het plaskruis maar tegen de reling van de kade. Naar mijn mening stond de fiets niet in een doorgang. Ik was er zelfs van overtuigd dat de fiets tussen fietsen had gestaan die in een rek stonden daar alle fietsen op een rij stonden. De fiets stond namelijk niet met de lange zijde naar de reling maar met het voorwiel evenals de rits fietsen waar mijn fiets tussen stond. Bij het ophalen van mijn fiets in week 11 (bij de AFAC) constateerde ik notabene dat er een zogenaamde ' waarschuwingssticker' op mijn stuur geplakt zat waar op staat vermeldt dat de fiets na 28 dagen weggehaald diende te worden. Op de website van het stationseiland staat hierover vermeldt:
“ Op het Stationseiland mag een fiets niet langer dan 28 dagen aaneengesloten blijven staan. Een paar keer per jaar wordt dit gecontroleerd, door de fietsen op het eiland te voorzien van een rode waarschuwingssticker met deze regel en een datum. De eigenaar van de fiets moet deze sticker zelf van zijn fiets afhalen. Fietsen die op de aangegeven datum nog een sticker hebben, worden verwijderd.”
De sticker op mijn fiets geeft als einddatum …Toch is mijn fiets al op 25-01-2008 meegenomen door de dienst Stadstoezicht. Dus hoewel de bon aangeeft dat mijn fiets op basis van ovetreding van artikel 10.6 APV is meegenomen zit er een sticker op die mij nog enig respijt had moeten geven. De sticker is bovendien naar artikel 10.11 APV geplakt. Aangezien ik van mening ben dat mijn fiets niet in een doorgang gestaan heeft én er onduidelijkheid bestaat over welk artikel ik zou hebben overtreden wil ik verzoeken mij 10 euro te doen toekomen. Dat is het bedrag wat ik aan de AFAC heb moeten betalen om mijn fiets terug te krijgen.
Deze sticker tezamen met een kopie van de bon en een kopie betalingsbewijs van de AFAC zend ik mee met deze brief. Deze bon heeft nummer 0007898 en een blauwe sticker met het nummer 200458019.
Na bovenstaande, uiterst vervelende situatie ben ik erg behoedzaam geworden waar mijn fiets te plaatsen. Helaas werd ik voor mijn gevoel weer het slachtoffer van een staaltje willekeur van de dienst Stadstoezicht en wel tussen 02-04-2008 en 04-04-2008. Ditmaal had ik mijn fiets op 02-04-2008 geplaats in een rek voor de bouwwerkplaats aan de uiterste oostzijde van het station. Op 04-04-2008 kwam ik aan op deze plaats en bleek het gehele rek te zijn verdwenen. Tot mijn verbazing hingen er nu ook borden aan de hekken achter de plek waar het rek had gestaan die aangaven dat volgens art. 8.1 APV fietsen konden worden verwijderd. Dat bord hing er 02-04-2008 toen ik mijn fiets plaatste niet! Nu snap ik best dat vanwege werkzaamheden het fietsenrek verplaatst moest worden maar me dunkt dat de eigenaren van de fietsen daar dan enige dagen de tijd voor krijgen! Daar was nu absoluut geen sprake van, binnen twee dagen stond mijn fiets namelijk op de AFAC. ik kan u hiervan geen bon overleggen daar ik mijn fiets nog niet heb opgehaald. Ik weet namelijk niet waar ik de tijd vandaan moet halen de gang naar de AFAC te moeten maken, het ligt niet bepaald om de hoek.

Bovendien wil ik aankaarten dat ik het uiterst vreemd vind dat fietsen die in een fietsenrek staan volgens artikel 8.1 mogen woren verwijderd. Art. 8.1 APV zegt:

Vastmaken van voorwerpen.
1. Het is verboden, touwen, kettingen, metalen draden of
andere voorwerpen op, boven of over de weg te spannen dan wel
deze voorwerpen, waaronder mede te verstaan fietsen,
bromfietsen, aanhangwagens, kruiwagens en andere dergelijke
kleine voertuigen, op of aan de weg vast te maken aan bomen,
boombeschermers, straatkolken en rioolputten of aan
lantaarnpalen, draden, zuilen of andere inrichtingen of
installaties, bestemd voor de openbare dienst.

Moet ik hieruit opmaken dat fietsrekken vallen onder andere inrichtingen of installaties en dat deze bestemd zijn voor de openbare dienst? Of mag je je fiets niet aan dat rek vastzetten en ligt daar het probleem?
U begrijpt dat ik ook deze kosten van het terug laten bezorgen van mijn fiets alsmede de afhandelingskosten op de dienst stadstoezicht wil verhalen. De totaalsom van mijn vordering kotm daarmee op 30 euro.
Brigit
-23-  Brigit:
Nou ik wens je succes. Ik heb dit ook eens geprobeerd maar heb het maar laten zitten. Kost tijd en je loopt van kastje naar de muur. geen doorkomen aan. Mijn fiets ook hetzelfde overkomen. Stond kennelijk op een hinderlijke plek. Ik heb geen idee welke hinder mijn fiets veroorzaakte. Het enige wat ik nu doe is mijn fiets maar in de betaalde stalling zetten, voor zover daar dan ruimte is. Ik reis ook elke dag met de trein en trek gewoon een kwartier uit om te kijken waar en hoe ik mijn fiets het beste kan plaatsen. Het is een hard gelag maar niet anders. Misschien kan Amsterdam daar eens wat aan doen in plaats van mensen op pad sturen om te laten zien hoe vriendelijk Amsterdam wel niet is voor toeristen. Zorg gewoon ook goed voor je bewoners.
Ben Notmeijer Oregon-USA
-24-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Ja ik heb geen zwaar benul van al die fietsers problemen,maar zo ik lees er zijn er plenty.Voeger in mijn jongere jaren moest ik ook iedere dag op de fiets naar het station en stalde hem dan daar bij een fietsen stalling daar dicht in de buurt ook plakte ze mijn band als die lek was en als ik mijn fiets weer ophaalde om naar huis te fietsen s'avonds stond hij al klaar,goede service voor een of twee gulden per week maar ja de tijden zijn veranderd en ook veel meer fietsers dan toen,het wordt steeds
een groter probleem voor deze mensen een plekje te vinden voor hun vervoermiddel,zeer zeker hier in de stad,dan was het in mijn tijd toch wel een stuk beter het is zo moeilijk tegenwoordig voor die mensen,
John Zwart
-25-  John Zwart:
Ja, ja, de tijden zijn veranderd Ben.
Heel erg veranderd mag ik wel zeggen.
Maar jij ook denk ik.
Niet schrikken hoor over 2 weken, je moet heel goed alle kanten uitkijken als je je door Mokum beweegt en op het Damrak struikel je over de rolkoffers als je even niet oplet. Breek geen been of heup, blijf gezond!
Ben Notmeijer Oregon-USA
-26-  Ben Notmeijer Oregon-USA:
Hi John, bedankt voor de waarschuwing hoor, ja ik zal wel degelijk goed uit mijn doppen kijken ,want al zijn we al behoorlijk op leeftijd we willen toch nog wel een paar jaartjes mee als dat kan,verders zijn er jongere familie leden die een oogje in het zeil houden op ons,de meesten wonen wel allen buiten de stad omdat ze niet veel kans hadden op een woning,maar hadden meer geluk buiten de stad,zoals in Muiden-Bussem
en Almere,maar mijn jongere broer woont al 35 jaar op hun zelfde stekkie in Amsterdam Noord overkant van het EI en de jongste belande in Berg op Zoom.Had vroeger nooit gedacht dat wij als geboren Mokumers zo verspreid zouden worden, maar zo zie je maar
hoe het met ons is gegaan,en zo zijn er velen meer die verdwenen uit Mokum na de oorlog. Groetjes
Daantje Versteeg
-27-  Daantje Versteeg:
Vandaag ben ik uitermate verrast door de manier waarop mijn fiets verwijderd werd. Ik liep uit Centraal Station en van circa 20 meter afstand zag ik dat ' een dienst ' (later bleek Stadstoezicht) mijn fietsslot aan het openknippen/zagen was. Ik rende erheen en ondertussen riep ik, samen met mijn vriendin, dat dat mijn fiets was.
Ze trokken weinig van mij aan, maar zagen en hoorden mij wel, en plaatste mijn fiets op de wagen. Ik stond inmiddels naast de wagen en ging er van uit dat ik op tijd was en dus mijn fiets gewoon van de
wagen kon aftillen.Er stond niet eens een andere voor! Ik begreep uiteraard dat ik hier even over moest praten met deze mensen in kwestie.
Tot mijn grote schrik mocht ik mijn fiets niet meenemen van een van deze personen, een collega van hem vond van wel. De man van wie het niet mocht was buitengewoon authoritair en onaardig en kon zich totaal niet in de positie verplaatsen van een fietseigenaar wiens fiets voor de neus wordt weggehaald. Ik belde het AFAC en kreeg daar iemand te spreken die het met mij eens was. Zij wilde de betreffende man wel opdracht geven om mijn fiets aan mij te overhandigen. Hij weigerde echter. Ik werd erg verdrietig en raakte zelfs overstuur omdat ik ontzettend veel haast had en een eind moest fietsen om naar mijn werk
te komen. De mensen reden gewoon voor mijn neus met mijn fiets weg!

Goed, ik heb een klachtenbrief met uitleg naar de klachtendienst van
de gemeente Amsterdam gestuurd. Daarbij heb ik verschillende ambtenaren van de reinigingsdienst,milieupolitie en stadstoezicht gesproken en allen waren het volkomen met mij eens dat ik mijn fiets
had moeten krijgen. Ik heb echter het idee dat ik steeds maar weer van het kastje naar de muur gestuurd wordt, ondanks het feit dat al deze mensen het met mij eens zijn.

Zojuist ben ik een beetje in de APV gaan neuzelen en ik zie dat hier nogal wat over te doen is in de gemeente. Ten eerste ben ik van mening dat mijn fiets niet hinderlijk geparkeerd stond en ten tweede verloor de man het doel uit ogen; namelijk de openbare ruimte schoonmaken. Als hij mijn fiets had meegegeven, had hij zijn doel immers ook bereikt; mijn fiets had dan niet meer op een ' hinderlijke ' plaats gestaan (hoewel ik van mening ben dat deze plek niet hinderlijk was en ik mij
afvraag wie heeft bepaalt dat dit hinder veroorzaakt).

Dit MAG toch niet?
m.e. den outer
-28-  m.e. den outer:
Nog meer mensen waarvan op maandag 4 augustus de fiets gestolen is uit de rekken op de brug voor het CS en uiteindelijk teruggevonden bij de AFAC? Er moeten hele rijen met fietsen weggehaald zijn want het stond 's morgens behoorlijk vol en rond een uur of 5 waren de rekken nagenoeg leeg.
Volgens AFAC moeten er borden gestaan hebben, maar heb geen bord gezien en mankeer ook niets aan mijn ogen. Afgezien nog van het feit dat ik hier lees dat die borden geen geldigheid hebben.
kroonenburg mm
-29-  kroonenburg mm:
ik heb me fiets vrijdag middag bij het centraal station neergezet en alle fietsen zijn verwijderd op 21maart2010 waar kan ik hem afhalen en moet ik nou 10 euro gaan betalen om hem terug te krijgen of niet ,wie weet hier wat meer over mail me alstublieft gr maurice
Jan Westerhof
-30-  Jan Westerhof:
Als de gemeente het gedaan heeft, is hij bij de AFAC.
http://amsterdam.nl/verkeer... .

En zo te zien heet dat tegenwoordig Fietsdepot.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.