Home > > Zonde!

Zonde!


Op 18 augustus schreef Thomas Schlijper voor het eerst op Amsterdam Centraal over de iepen in de Spaarndammerstraat die dreigden omgekapt te worden: "Kan iemand deze man onmiddellijk stoppen voordat de Spaarndammerstraat voor de komende decennia verkloot wordt?" Deze man was Evert Bartlema, die als PvdA-bestuurder in stadsdeel Westerpark verantwoordelijk was voor het kapbesluit. Een dag later was Bartlema zo sportief op de site te reageren en uit te leggen waarom hij vond dat de iepen moesten verdwijnen. Mooi, precies waarvoor Amsterdam Centraal bedoeld is. Discussie tussen burgers en politici over zaken die bewoners van Amsterdam bezighouden.
Discussie houdt echter meer in dan alleen je eigen standpunt duidelijk maken. Discussie betekent ook luisteren naar tegenargumenten en daarop reageren. Precies wat Thomas twee dagen later deed. Hij behandelde de argumenten van Bartlema punt voor punt, met hier en daar een krachtig "ONZIN". Voldoende aanleiding dus voor Bartlema om wat dieper op de zaken in te gaan.

Helaas. Niets. En ook na een tweede artikel, met daarin een specifieke oproep aan Bartlema toch vooral te reageren, bleef het stil. Inmiddels zijn de iepen gekapt en zijn de ruim elfhonderd buurtbewoners (op achtduizend in totaal) die daartegen hadden geprotesteerd met een bittere nasmaak blijven zitten. Het is ze niet alleen niet gelukt hun doel te bereiken, het is ze ook niet gelukt gehoor te vinden bij de politici die zij zelf gekozen hebben als vertegenwoordigers. Dat Bartlema niet de moeite nam de hier gestartte discussie voort te zetten, lijkt zo niet alleen een demonstratie van gebrek aan argumenten, maar ook van een gebrek aan gevoel voor betrokkenheid bij betrokken burgers.

Zonde!

negen reacties op "Zonde!"

Dave Krooshof
-1-  Dave Krooshof:
Dat de iepen weg zijn, is zonde in beide betekenissen van het woord: – jammer – iets dat je niet had mogen doen.

Dat deze politicus zo halstarrig is, is belachelijk. Je zou naast een prostem ook een tegenstem moeten kunnen uitbrengen om dit soort lieden te weren. Bij meer dan 1000 tegenstemmen mag je dan geen zitting meer nemen in de raad, noch wethouder worden. Goed idee?
Werner Toonk
-2-  Werner Toonk:
Ik ben het helemaal met Dave eens als hij stelt dat het zonde is dat de iepen weg zijn. Zijn idee over niet meer zitting mogen nemen bij 1.000 tegenstemmen is m.i. echter een regelrechte aanslag op de democratie. Vooralsnog is het zo dat er in Nederland 1 keer per vier jaar gestemd wordt over de lokale politici, waarbij vervolgens een meerderheidscoalitie wordt gevormd om te besturen. Als het nu zo is dat een minderheid van zeg 1.000 stemmen kan bepalen wie wel en niet aan dat bestuur deel zou mogen nemen, dan werkt ons democratisch stysteem niet meer naar behoren. Enkele tegenstemmen zouden dan (veel) zwaarder wegen dan veel voorstemmen.


Wat betreft de bomen zelf is het helaas nu eenmaal zo dat bomen in dicht bebouwd stedelijk gebied nu eenmaal niet altijd behouden kunnen blijven. De ene keer gaat het om de gezondheid van de bomen, een andere keer over de locatie waar ze staan of het hoge wortel bestel. In vrijwel alle gevallen lijken er echter vaak meer mogelijkheden te zijn dan op het eerste gezicht gedacht. Waar het om gaat is het (politieke) belang dat er aan de bomen wordt gehecht.

Neem de komende herprofilering van de Bilderdijkstraat / 1e Const. Huygensstraat. Als verantwoordelijk bestuurder voor de Openbare Ruimte en Verkeer heb ik in de beginfase gezegd dat we ons uiterste best zouden moeten doen om te kijken of we de bomen ((monumentaal) iepen) kunnen behouden.

Alle adviezen leken in die beginfase negatief, maar na diverse onderzoeken en een positief raadsbesluit om al enkele jaren voor de herprofilering de groeiplaatsomstandigheden van de bomen te verbeteren, lijkt het nu toch te gaan lukken.

Het verbeteren van de ‘groeiplaatsomstandigheden’ houdt overigens in dat er grond wordt afgegraven en er vruchtbare / boomgrond wordt teruggeplaatst, zodat de wortels de mogelijkheid krijgen om zich naar beneden te wortelen. Op die manier wordt de overlevingskans bij een ingrijpende herprofilering groter.

Toegeven, ook de locatie van deze bomen in de straat is niet overal optimaal en bij een aantal bewoners neemt het vast zonlicht weg. Voordat we in deze straat echter weer dergelijke sfeerbepalende bomen zouden hebben, zouden we tientallen jaren verder zijn. Bij het nieuwe profiel hebben we daarom zoveel mgoelijk rekening gehouden met deze bomen. Een keus, die in Westerpark blijkbaar anders uitgevallen is.
Martin Abma
-3-  Martin Abma:
Gaan we dan de hele stad verkinkerstraten ?
Gaan we in de hele stad fietsers uitspelen tegen groenliefhebbers ? Toonk is blijkens zijn uitlatingen op AT5 180% gedraaid.
let op , pas op, laat je stem horen,

M. Abma
Hans de Jonge
-4-  Hans de Jonge:
Het stadsdeelraadsbesluit van Oud-West van gisteren om de bomen te kappen in de Bilderdijkstraat is een klap in het gezicht van de lokale bevolking gezien de meer dan 3000 handtekeningen die het besluit om te kappen in 2002 ongedaan hebben gemaakt. Toen ging het over de gezondheid van de bomen en nu om de ‘veiligheid’ van de fietser. Nb degene die het meeste geniet van de bomen. De bomen bleken in 2002 in prima gezondheid en beslist niet ziek. Een pertinente leugen dus van de stadsdeelraad. De PVDA en de VVD hebben nu het besluit alweer erdoor gejaagd met alweer dubieuze argumenten. De 3000 handtekeningen van 2002 zijn opzij geveegd. Het lijkt erop dat er in de stadsdeelraad mensen zijn met een passie voor kaalslag. De magagement-freaks willen zo snel mogelijk gaan herprofileren en tientallen gezonde bomen kappen die bepalend zijn voor onze straat, waarna er zieltogende sprietjes voor boom moeten spelen zonder levenskans temidden van het ongebreidelde autogeweld. Kijk maar naar de Overtoom, daar is van het herplanten niets terechtgekomen. Het stadsdeel Oud-West heeft een slechte naam op bomengebied.
Hans de Jonge
Gebruiker van woon-werkpand Tetterode aan de Bilderdijkstraat en de Da Costakade in Amsterdam
Anita Moll
-5-  Anita Moll:
Met grote ontsteltenis hoorde ik vanmorgen van een bewoonster aan de Bilderdijkstraat dat gisteravond het besluit gevallen is om de bomen te kappen van de Bilderdijkstraat. Ik ben hier echt heel erg kwaad over. Kijkt de stadsdeelraad dan HELEMAAL NIET NAAR WAT ER ONDER DE BUURTBEWONERS LEEFT?!! We hebben in 2002 aktie gevoerd, handtekeningen verzameld, en overhandigd aan Hannie Dankbaar. Toen is het besluit genomen dat de bomen blijven. Het is verdorie het enige wat de Bilderdijkstraat nog aangenaam maakt om te lopen of te fietsen. Ik hou van die bomen. Ik doe daar iedere dag boodschappen en kijk naar die bomen. Ik zie ze boven de huizen uitsteken als ik uit mijn raam kijk, en denk dan; wat geweldig die bomen.
De straat is breed genoeg voor trottoir, fietspad, auto’s en trams. De bomen zijn juist prachtige bakens om de boel gescheiden te houden. De bomen geven sfeer, de bomen zijn een heel kostbaar goed tussen alle steen, beton en verkeer. Ik maak groot bezwaar tegen het kappen van de bomen, denk na, laat ze staan!!!!!!!!!!!!!!!
Immanuel Derks
-6-  Immanuel Derks:
Dat meneer Toonk zo zwalkt met zijn standpunt en zich verantwoord door valse informatie aan de media en de raad voor te schotelen is niet nieuw voor deze would be van Aartsen.
Inderdaad heeft hij vanaf het begin dat de bomen in zijn visier kwamen het standpunt gebezigd, tezamen met zijn ambtenaren, een strategie te verzinnen ze zo snel mogelijk kwijt te raken. Daartoe heeft hij een pletora aan argumenten te berde gebracht waarvan er weinig enige relevantie of waarheidsgehalte bevatten.

Neem de eerste keer toen na 30 jaar achterstallig onderhoud en verzuim van zorgplicht voor de bomen, de straat dusdanig verzakt was dat de wortels van de bomen, welke niet meezakte, de tegels van de straat moesten dragen. Toonk legde dat uit met de term “wortel-opdruk”, en vond het een goede vonst om te kappen.

Of de volgende gelegenheid, toen er een storm door het stadsdeel raasde, waren de bomen plots niet stabiel genoeg, hoewel menig trekproef en wortel onderzoek het tegendeel beweerde, vond Toonk het een leuk argument het nog eens te proberen. Niet dus, want oplettende bewoners sleepte het stadsdeel voor de rechter en kregen gelijk.

Nu heet het plots verkeersveiligheid en ook dat is een farce en vergezocht argument om de volgende redenen:
-De veiligheid wordt al gewaarborgd door het fietspad tussen de bomen en het voetpad te projecteren.
-De Bilderdijkstraat is (bron Parool) GEEN black spot. En waar blikschade voorkomt is dat op de kruispunten waar een verlegging van bomen of fietspad geen soelaas bieden.
-Toonk beroept zich op verkeerscomissies, reacties van omwonenden op zijn helaas zo goed gelukte proefvlakken, nieuwe inzichten van gedane studies en de fietsersbond. Maar daar gaat hij erg lelijk over de schreef:

1) De centrale verkeerscommissie zowel als zijn eigen als ook de fietsersbond gaan akkoord met een fietspad dat niet de bomen aan hoeft te tasten, namelijk een met tegeltjes ipv asfalt wat een minder diepe fundering nodig heeft dan de laatste optie en dus de bomen spaart.
2) Hij de raad en media vals voorligt over de uitkomst van die gedane studies. Toonk beweerd dat zij unaniem (bron voorlichting aan commissie stadsdeelwerken) pleiten voor kapt terwijl bij lezen van die studies de meeste juist pleiten voor behoud en daar in detail de mogelijkheden toe beschrijven!

Enfin, het zegt natuurlijk een hoop over de kwaliteiten van ons betuur.
De bewoners zijn furieus en Toonk slaat weer eens een plee-figuur.

Zin in actie tgen deze wanbestuurder?
ga naar http://www.iepum.dds.nl en ;laat je voorlichten.

Groet Immanuel
Guus Rombouts
-7-  Guus Rombouts:
Mijn klomp is de afgelopen week vele keren gebroken, nu breekt die ècht. Zondag 25 januari om 21.38 uur beweert Oud West-stadsdeelraadwethouder W.Toonk dat de iepen in de Bilderdijkstraat behouden kunnen blijven, afgelopen woensdag werd er een 100% andere beslissing genomen. Toonk is geen politicus maar een draaimolen. Ik laat het aan anderen in dit forum over om middels argumenten te verklaren wat ik met deze kwalificatie bedoel. Immanuel, het woord is weer aan jou..!
Werner Toonk
-8-  Werner Toonk:
Immanuel Derks (duo raadslid van de fractie van De Groenen in Amsterdam Oud-West) beschuldigt mij hierboven van ‘zwalken en het voorschotelen van valse informatie’.

Als dit waar zou zijn, dan was ik daar ondertussen door de stadsdeelraad van Oud-West op afgerekend. Als bestuur hebben er echter juist alles aan gedaan om de Bilderdijkstraat in te richten met behoud van de bestaande bomen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit onmogelijk is, als we tenminste een veilig vrijliggend fietspad willen realiseren. Die onderzoeken zijn overigens openbaar en voor een ieder in te zien.

Op basis van gedegen onderzoek en heldere feiten heeft de Stadsdeelraad vervolgens begin 2005 besloten om bij de noodzakelijke herinrichting dan maar helaas de bomen te kappen. Ik begrijp dat het voor veel mensen moeilijk te accepteren is dat de bomen te zijner tijd moeten sneuvelen en dat er bij velen hoop is dat het toch anders zal gebeuren. Andere mogelijkheden zijn echter uitputtend onderzocht en een voor een allemaal afgevallen.

Ik betreur het om vervolgens hier te lezen dat een duoraadslid van een politieke partij mij beschuldigt van ‘zwalken en vals informeren’. Ten eerste omdat dat in de ogen van een democratische gekozen orgaan (de stadsdeelraad) klaarblijkelijk niet het geval is. En ten tweede omdat Derks met deze uitlatingen een volstrekt onjuist beeld van de werkelijkheid geeft. Ten derde omdat het juiste platform voor Derks om hierover het debat te voeren niet hier is, maar in de raadzaal waar het politieke debat gevoerd wordt.

Als ik de Stadsdeelraad over de bomen in de Bilderdijkstraat inderdaad vals geïnformeerd zou hebben, dan moet ik opstappen en plaats maken voor een andere bestuurder. Het is echter aan de voltallige raad om daarover te oordelen en niet aan Derks die als duo raadslid een afwijkend standpunt inneemt.
M. Geuzinge
-9-  M. Geuzinge:
Waarom moeten er per se altijd vrijliggende fietspaden aangelegd worden?

Bij mij in de straat zijn ook om dezelfde reden alle bomen weggehaald, maar om nou te zeggen dat het een verbetering is geworden. De stoep is een stuk smaller geworden, kinderen hebben minder ruimte om te spelen en als ze niet uitkijken staan ze zo op het fietspad.
Die fietspaden zijn weer zo breed dat fietsers ook nog eens gaan spookrijden. Dus je moet uitkijken dat je bij het oversteken naar de geparkeerde auto’s niet in je rug wordt aangereden.

Waarom niet gewoon de oude indeling aanhouden en een mooie fietsstrook aanleggen, desnoods in rood asfalt of zo? Dan krijg je de indeling stoep, geparkeerde auto’s, fietsstrook en rijweg. We leven niet in New Delhi, zo gevaarlijk is het verkeer nu ook weer niet.

Resultaat: mooie brede stoepen (winkeliers en voetgangers blij), bomen kunnen blijven staan (bewoners blij) en verder blijft alles hetzelfde.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.