Home > > Groot Nieuw-West is geen oplossing

Groot Nieuw-West is geen oplossing

Westelijke stadsdelen

Zowel de adviescommissie Mertens, als B&W, als het bestuur van Slotervaart zien de samenvoeging van de drie westelijke stadsdelen buiten de ring als een gewenste stap in de richting van een effectiever en slagvaardiger bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Twee van de drie beoogde fusiepartners, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer, zien dit in het geheel niet zitten. En ook in de stadsdelen binnen de ring wordt een duidelijk andere voorkeur uitgesproken. Er lijkt sprake te zijn van een inconsequente redenering.

Het college van B&W hanteert het idee van één stad als belangrijkste richtlijn voor de herziening van het stadsdeelstelsel. Amsterdam moet een ongedeelde stad zijn waarin de stadsdelen goed samenwerken, onderling en met de centrale stad, zodat de gemeente als geheel eenduidiger naar haar burgers optreedt. De waarneming is dat de stadsdelen nu teveel een eigen koers willen varen en dat afstemming eindeloos duurt omdat er altijd wel één dwars ligt.

Hondenpoep
Een belangrijke oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de onvergelijkbaarheid in taken waarvoor de diverse stadsdelen zich gesteld zien. In een klein stadsdeel met voornamelijk opwaarts mobiele bewoners zijn hele andere zaken relevant dan in een groot stadsdeel met veel werkeloosheid. Tussen dergelijke stadsdelen bestaat eerder onbegrip dan eenheid. Een treffend voorbeeld: de voormalig portefeuillehouder uit Zuidoost reageerde op het verzoek van Westerpark om mee te werken aan een stadsbrede aanpak van hondenpoep met: we hebben wel wat anders aan ons hoofd, aangezien zelfs sommige mensen hier hun behoefte op straat doen!. Met andere woorden: elk stadsdeel probeert een geheel eigen problematiek op te lossen, waarvoor afstemming, samenwerking en solidariteit met (de opgave van) een ander stadsdeel niet altijd zinvol is. De onvergelijkbaarheid leidt tot onenigheid.

Eigen koers
Samenvoeging met de ring A-10 als grens lost dat niet op. Het leidt alleen maar tot meer onvergelijkbaarheid door de concentratie van een specifieke opgave in één (Vogelaar)stadsdeel. Een heel groot stadsdeel (veel groter dan de bovengrens uit het rapport Mertens) dat een geheel eigen koers zal varen om de problematiek het hoofd te bieden en zich daarbij niets zal aantrekken van de kleintjes zoals Centrum en Zuidoost. Daar komt nog bij dat de creatie van groot Nieuw West een fusie behelst tussen drie organisaties en (het in het plaatje erbij horende) west-binnen-de-ring zelfs tussen vier! Zeer ingewikkelde, langdurige fusies met bijbehorende (cultuur)problemen die de ongedeelde stad niet snel dichterbij zullen brengen.

Cultuur van samenwerking
Een cultuur van samenwerking ontstaat alleen als de stadsdelen zich voor een vergelijkbare opgave gesteld zien. Deelraads- en dagelijks bestuursleden van de coalities in zes van de zeven stadsdelen in west hebben dan ook vier modellen ontwikkeld die mooier zijn dan het plaatje dat nu de voorkeur van B&W lijkt te krijgen. In twee van die modellen worden Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer met elkaar samengevoegd, in de twee andere Osdorp met Slotervaart. Dit worden stadsdelen die ruimschoots voldoen aan de ondergrens uit het rapport Mertens van 80.000 inwoners¸ zonder dat ze de gehele stedelijke vernieuwingsopgave van Nieuw West (de grootste in Europa) moeten dragen. Stadsdelen ook met een mooie menging van sociale, economische en fysieke taken en mogelijkheden.

Mooier beeld
Deze wijze van fuseren laat de ruimte om de andere stadsdelen in west zo te vormen dat ook daar de opgave gespreid wordt. In één van de modellen worden Westerpark, Bos en Lommer en Geuzenveld-Slotermeer samengevoegd, in een andere Oud-West, de Baarsjes enSlotervaart. In deze stadsdelen kunnen de gebieden binnen de ring profiteren van de ruimte, het arbeidskapitaal en de culturele veelzijdigheid daarbuiten.
De gebieden buiten de ring profiteren van de economische vooruitgang en het sociaal kapitaal daarbinnen. Op deze manier ontstaat een stelsel waarin de stadsdelen elkaars opgave begrijpen en beter met elkaar kunnen samenwerken omdat ze onderling goed vergelijkbaar zijn. Ook qua grootte, in geen van de modellen is het grootste stadsdeel meer dan 1,7 keer zo groot als het kleinste, in twee zelfs minder dan anderhalf keer. Een veel mooier beeld dus dan één groot Nieuw West.

Dit is een gastbijdrage van Tys de Ruijter, DB Geuzenveld-Slotermeer (GroenLinks)
Piet Dikken, DB Geuzenveld-Slotermeer (PvdA)
Kees Steeman, DB Osdorp (GroenLinks)
Achmed Baâdoud, DB Osdorp (PvdA)
Ciska Ligteringen, fractievoorzitter GroenLinks Osdorp
Erwin Spijker, fractievoorzitter PvdA Osdorp


twintig reacties op "Groot Nieuw-West is geen oplossing"

Miriam
-1-  Miriam:
Eindelijk, een artikel van stadsdeelbestuurders. Dat is toch redelijk uniek. Ik heb het artikel dan ook met grote interesse gelezen. Moeten jullie vaker doen ook als het niet zo een heikel onderwerp aangaat. Er is me eigenlijk iets niet helemaal duidelijk in het artikel. Ik lees niets over stadsdeel Zuid Oost of over stadsdeel Noord. Dit zijn toch stadsdelen die zich redelijk op eigen kracht met een heel diverse problematiek toch overeind hebben gehouden. Ik lees nu in jullie artikel dat het samenvoegen van bijvoorbeeld stadsdelen buiten de ring A10 dit niet aan zouden kunnen vanwege de diversiteit in problematiek. Jullie stellen dat er dan teveel sprake zou zijn van of achteruitgang, of stilstand of zelfs stagnatie. Dat snap ik niet helemaal. Misschien dat dit nog een keer in wat weinig woorden gemeld kan worden. De moeite die ik heb met deze reactie, is dat deze erg politiek gekleurd is. Dat is sowieso het probleem met het rapport Mertens. Tot nu toe alleen commentaar van bestuurders. Het zou erg fraai zijn als er 1. commentaar zou kunnen komen op het rapport van bewoners en 2. van een bestuurskundige. Immers, het gaat om het herzien van een bestuurlijk stelsel. In dit stuk lees ik niet zoveel over herziening van een bestuurlijk stelsel. Ik lees, maar ik kan het verkeerd hebben, over welke samenvoeging beter zou zijn om de diversiteit in “ problemen” beter te verdelen. Kortom, er kan nog wat nuancering aangebracht worden. Ik zie een levendige discussie dan ook graag tegemoet.
Freddie
-2-  Freddie:
Ik lees hier: “Reorganiseer ons niet want dat doet pijn.” Ja, daar haal je de koekoek. De aangedragen argumenten als dat de verscheidenheid van de stadsdelen een gerichte aanpak belemmert lijkt me ook niet echt valide. Nieuw Sloten, Oud Sloten, en de Geerban zijn het zelfde stadsdeel, en hebben totaal verschilende karakteristieken en dat levert geen problemen op.
Dat een reorganisatie een heikel proces is is waar maar in de categorie earth calling stadsdeelbestuurders: Het geld is op! En het geduld van het electoraat evenzeer. Laat ik eerlijk zijn, de drie stadsdelen die hier aan het woord komen zijn absoluut niet de rotste appelen in de mand, maar het stadsdeelmodel lijkt z'n tijd te hebben gehad. Samenvoeging van diensten bespaart veel geld, en geloof me, dat heeft de stad nu nodig.
De politieke weerslag lijkt me ook heel gezond; een mix van arm en rijk zal zorgen voor een evenwichtiger samenstelling van wat er straks overblijft van de politieke bestuurslaag (en ja, ook hier is minder beter).
En sorry voor de baantjes, maar als je echt goed bent vind je wel weer een nieuw plekje.
Duco V
-3-  Duco V:
Interessant stuk, hoewel het mij duidelijker was overgekomen als de verschillende modellen waren in zijn geheel erbij waren gepresenteerd. Ook vind ik het goed dat er eigen voorstellen zijn gedaan die ook nog eens het minimum aantal van 80.000 inwoners halen.

In Amsterdam West lijkt mij de stedenbouwkundige concepten en opzet een interessant bindmiddel tussen verschillende samen te voegen stadsdelen. Hier zijn juist dezelfde opzet een voordeel. In het geval van 3 stadsdelen ipv de huidige 7 zou ik Slotervaart, De Baarsjes en Oud-West om die reden niet samen tot 1 stadsdeel laten fuseren.

Gaan we dieper in op de fusies, dan zal zullen in de meest vergaande situatie maar 2 stadsdelen in West overblijven, en in de geschetse alternatieven hierboven 3. Dat betekent in het ene geval 3-4 stadsdelen en in het andere geval 2-3 stadsdelen tot 1 stadsdeel samenvoegen. Fuseren is lastig, maar de stadsdelen verschillen nou niet heel erg van elkaar. De stadsdeelculturen zijn verschillend, maar of je dingen nou opnieuw moet formuleren bij de samenvoeging van 2, 3 of 4 stadsdelen maakt niet heel veel uit.

Bij schaalvergroting tot een bepaalde hoogte zijn er bestuurlijk en ambtelijk allerlei voordelen te behalen wat betreft professionaliteit en efficiëntie. Op dit moment schort het helaas aan beiden, terwijl er genoeg bestuurlijk en ambtelijk talent in gemeente Amsterdam zit. Belangrijk voor zowel Amsterdam als de stadsdelen is dat een vernieuwd bestuurlijk en ambtelijk stelsel in Amsterdam redelijk tot goed werkt. Dit kan erg pijnlijk zijn voor zowel bepaalde bestuurders als ambtenaren, maar voor de stadsdelen is dit met een redelijke termijn in achtname ook een soort van laatste kans die de bevolking zal geven.
Serge
-4-  Serge:
Vreemde analyse die hier wordt gemaakt nav samenvoegen van de stadsdelen. Er wordt helemaal aan voorbijgegaan dat Amsterdam ooit 1 geheel was. Helemaal geen stadsdelen. Er wordt nu steeds gemeld dat sinds de stadsdelen er zijn een en ander beter is geregeld en dan vooral dat het contact met de burger beter is geworden. Laat dat laatste nu eens helemaal niet waar zijn. In dit stuk worden nu een heleboel zaken aangehaald waar de opsplitsing destijds helemaal niet over is gegaan. Proef ik hier bange bestuurders/raadsleden die hun speeltje zien verdwijnen? Proef ik hier wellicht een stel bestuurders/raadsleden die wellicht met dit stuk andere bedoelingen hebben en misschien niet gecharmeerd zijn van het feit dat Marcouch wellicht van West stadsdeelbestuurder wil worden?
Abjectief
-5-  Abjectief:
Deze fusies doen mij toch meer denken aan de kiesrechtgeografie (Gerrymandering) die in de VS door de geschiedenis heen gebruikt is om een kiesdistrict dusdanig aan te passen dat de nieuw gevormde populatie haar stem zal doen uitgaan naar de eigen partij.
Dit was een van de pijlers van Cheney and Rove's “Republican Century”.
“In Pennsylvania, the Republican-dominated state legislature used gerrymandering to eliminate Democratic representative Frank Mascara. Mascara was elected to Congress in 1994. In 2002 the Republican Party altered the boundaries of his original district so much that he was pitted against fellow Democratic candidate John Murtha in the election. The shape of Mascara’s newly drawn district formed a finger that stopped at his street, encompassing his house though not the spot where he parked his car. Murtha won the election in the newly formed district”.
http://en.wikipedia.org/wik...

Frappant genoeg wist Bart Tromp (Volkskrant)in 2004 van dergelijke praktijken al melding te maken tijdens een PvdA onderonsje in de Rode Hoed:

“Gerrymandering is niet een praktijk uit de 19de eeuw die, net als de toen ontstane ’partijmachines’ in de grote steden, vrijwel verdwenen is. Integendeel: moderne technieken van kiezersonderzoek gecombineerd met steeds betere demografische gegevens hebben de kunst van het gerrymandering tot zo’n hoogte gebracht dat van de 435 kiesdistricten er nu meer dan vierhonderd safe seats zijn - in een aantal daarvan is er dan ook maar één kandidaat.”
http://www.denhaag.pvda.nl/...

“Bart Tromp is sinds 25 jaar politiek columnist van Het Parool. Ter gelegenheid daarvan verschijnt vandaag Hoe de wereld in elkaar zit (Prometheus). Debat vanavond vanaf 20.30 uur in De Rode Hoed, met onder anderen Job Cohen, Ad Melkert, Hans van Mierlo en Felix Rottenberg”

Het ziet er naar uit dat Cohen het idee van “safe seats” goed in z'n oren geknoopt heeft, helaas zitten de andere partijen weer te slapen.
Om dit alles in een lokale context te zetten maak ik gaarne gebruik van een citaat van de PvdA-amsterdam-site:

“ach ja
Gepost op: dinsdag 17 februari '09 - 19:34

Het lijkt iedereen te ontgaan dat met deze zet PVDA overal een meerderheid krijgt, heeft men nu nog geen meerderheid in bepaalde kleinere stadsdelen, dan stop je er gewoon een allochtonenwijk bij, dan is het zo geregeld, en dat allemaal onder het mom van een efficienter beleid, ik woon zelf in Oud-West, en zie het nu al aankomen als we daar een Baarsjes bij krijgen, je moet er niet aan denken, maar goed de PVDA maakt de stad al 40 jaar lang stuk, en ze gaat net zo lang door dat het volledig onleefbaar is geworden, maar goed dan wonen de mijnheertjes natuurlijk allang in Bloemendaal.

Sjors Pals”

Dat ook GroenLinks zo lyrisch is over deze machtsconsolidatieplannen is mij een raadsel.
Denken ze d'r een deal uit te kunnen slepen of dromen ze nog steeds over die “linkse Lente”?
Termen als “ profiteren van de ruimte, het arbeidskapitaal en de culturele veelzijdigheid daarbuiten.” zijn natuurlijk niks meer dan verpakking, de feiten op de grond veranderen er niet mee, en de burger koop d'r niks voor, dit is een niks meer of minder dan een aanpassing van de machtsbalans tussen stadsdelen, deelraden en de gemeenteraad.
En de partij die er het het meest mee te winnen heeft?
Inderdaad, de PvdA.
Vinus
-6-  Vinus:
Bovenstaande artikel suggereert dat er bij het herverkavelen van stadsdelen zo lang gezocht moet worden tot er uiteindelijk gelijkwaardige en evenwichtige stadsdelen zijn. Want anders kan er niet constructief samengewerkt worden.
Misschien hebben de opstellers van deze brief het zelf niet door, het grote onvermogen wat er uit spreekt. Namelijk het onvermogen om normaal samen te kunnen werken. Dat hebben zij hier helder neergezet. Met een hele flauwe sneer naar Zuidoost. Kwestie van eigen graf graven?

De argumentatie zoet en zuur verdelen, dus menging van ruimte, het arbeidskapitaal en de culturele veelzijdigheid tussen binnenringse en buitenringse stadsdelen suggereert alsof stadsdelen nooit zullen, of mogen veranderen. Want als er in een wat arme buurt straks ineens opwaarts mobielen zijn, moet er dan weer gestadsdeelherverkaveld worden?

Met diezelfde redenering dient stadsdeel Zuideramstel in evenzovele stukjes gedeeld te worden als er straks stadsdelen zijn. Want Zuideramstel heeft het noodlot het rijkste en meest probleemloze stadsdeel te zijn. En dat kan natuurlijk niet.

Stadsdelen zijn er voor de bestuurders, blijkt maar weer eens overduidelijk. Maar ik ben het met Abjectief eens. De PvdA regelt het altijd zo dat zij er het beste uitkomt. Net als bij de aanvankelijke start van de stadsdelen. De stadsdeelgrenzen zijn immers gebaseerd op PvdA afdelingen van destijds. Vandaar die rare grenzen en indelingen in buurten waar nog nooit een normaal mens van gehoord heeft.

Groot West is een heel logische en goede oplossing. Dat het bovensaande schrijvers niet bevalt kan ik me voorstellen. Maar kom dan met betere argumenten dan het samenwerkingsargument alstublieft. En leer eerst maar eens samen te werken in Groot West.
Leslie
-7-  Leslie:
Wel goed dit stuk op AC kunnen we inderdaad lezen hoe een paar gebroederlijke stadsdeelpolitici proberen een slaatje ergens uit te slaan. Menging van ruimte, welke ruimte? Arbeidskapitaal (wie heeft het laatste PvdA-boekje hier open geslagen! Culturele veelzijdigheid, sorry wat is dat. In feite blijkt uit dit stuk dat stadsdelen vol zitten met bestuurders met ookgkleppen die alleen kijken naar hun eigen voordeel. Er wordt helemaal niet naar de stad gekeken en al helemaal niet naar de burgers. Die denigrerende toon zegt eigenlijk genoeg over deze mensen. Zij zien slechts alleen wat goed voor hen zou zijn, de burgers is dom die snapt hier niets van.
Arnoud de Jong
@Abjectief:
Zo op het eerste gezicht lijkt me die 'Gerrymanderings'-theorie toch wat vergezocht. Het Amerikaanse kiesstelsel is namelijk moeilijk vergelijkbaar met het Nederlandse. In de VS hoef je alleen maar de meeste stemmen te krijgen om een hele staat te mogen besturen (winner takes all), in Nederland is dat niet zo en is men aangewezen op coalities.

@Vinus: dat de oorspronkelijke stadsdeelgrenzen zijn gebaseerd op de PvdA-afdelingen lijkt me echt onzin.
Ten eerste is dat volkomen nutteloos, want ergens een afdeling hebben betekent nog niet dat je de verkiezingen wint.
Ten tweede zijn er wel degelijk duidelijke en logische geografische grenzen te zien, zeker in West.
Ik ben zelf ook geen PvdA'er, maar ik vind dat sommigen hier toch wel erg overdreven hun ongenoegen over enkele pvda-bestuurders projecteren op de hele pvda. In elke partij heb je mensen die goed of minder goed zijn.
Mario
-9-  Mario:
@Arnoud. Je mag dan wel geen PvdA-er zijn en vinden dat er teveel op de PvdA wordt “ geschoten”, maar het is toch heel opvallend dat het vooral de PvdA tot nu toe is geweest die er hele partij vergaderingen aan wijdt en zelfs allerlei amendementen/moties heeft ingediend. Het zijn daarnaast vooral PvdA bestuurders die zich roeren en moord en brand schreeuwen dat inkrimpen niet handig is, dat de commissie Mertens helemaal fout zit met haar rapport etc.etc. Tja, dan is het ook logisch dat de aandacht naar de PvdA uitgaat. Ook in dit stuk zijn het weer de PvdA-mensen die het zo nodig vinden een heel uitgebreid stuk hier op AC te plaatsen. Vergeet trouwens niet Arnoud dat praktisch alle stadsdeelbesturen nu allemaal van de PvdA zijn (lijkt de blauwe AH-golf wel!). Logisch dus dat er op de PvdA wordt gereageerd. Het is heel opvallend dat andere politieke partijen zich nauwelijks roeren maar gewoon even afwachten. Laten we vooral niet vergeten dat er in 2010 verkiezingen gaan plaatsvinden en dat dit stuk al een aardige indicatie is voor de aanloop naar de verkiezingen. Kortom Arnoud je hoeft de PvdA echt niet te verdedigen. Veel bestuurders, ja toevallig allemaal PvdA-ers, roeren zich momenteel over die stadsdeelinkrimping al aardig. Het zou de schrijvers van bovengenoemd stuk sieren als ze eens wat meer zouden laten zien welke voor/nadelen stadsdeelinkrimping zou hebben voor de daadwerkelijke dienstverlening aan de burgers.
Arnoud de Jong
@Mario:
Je hoeft m'n naam niet bij herhaling te noemen in je reactie, want ik zag bij het eerste woord al dat je het tegen mij had. Het komt nogal belerend over zo.
Maar inhoudelijk: volgens mij staan er toch ook GroenLinksers onder dat stuk.
Bovendien schrijven ze: “Twee van de drie beoogde fusiepartners, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer, zien dit in het geheel niet zitten.”
Daaruit mag worden afgeleid dat de meerderheid in die deelraden het niet ziet zitten, en dat zijn denk ik niet uitsluitend PvdA'ers.
Je kunt het wel niet leuk vinden dat in de meeste deelraden PvdA-leden zitten, maar die zitten daar toch echt doordat de meeste mensen op ze hebben gestemd.
In de argumentatie zit naar mijn indruk veel teveel complotdenken en de veronderstelling dat al die PvdA'ers alleen maar baantjesjagers en machtsgeilaards zijn. Dat is me veel te simpel. Want voor het gemak wordt dan vergeten dat op centraal niveau het juist eveneens PvdA-ers zijn (zoals Cohen) die een Groot Nieuw-West voorstelden.
Kortom, dat er andere motieven achter zouden zitten (verkiezingen o.i.d) vind ik dermate slecht onderbouwd, dat het feitelijk niet meer dan verdachtmakingen zijn.
Mercator
-11-  Mercator:
Twee van de drie beoogde fusiepartners, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer, zien dit in het geheel niet zitten. En ook in de stadsdelen binnen de ring wordt een duidelijk andere voorkeur uitgesproken.

Even duidelijkheid dat het hier gaat om de PvdA, er zijn nog zat partijen die het wel een goed idee vinden. Het getuigt van eerlijkheid en duidelijkheid als de schrijver van het stuk zich bij de feiten houdt en vermeldt dat het hier gaat om een PvdA mening in plaats van dat niet eens te noemen. Duidelijke stemmingmakerij dit, waar de PvdA zich nu al een paar maanden aan schuldig maakt in de media.

Raar is dat de PvdA zelf met het idee kwam om de stadsdeeldiscussie te starten, komt er een advies (dat ze dus zelf wilden), proberen ze zich in alle bochten te wringen om er maar onderuit te komen, zogenaamd omdat tien in plaats van 7 stadsdelen beter voor de burger zou zijn. Hou eens op met die onzinnige argumentatie en bangmakerij en probeer eens samen ervoor te zorgen dat je door een goede uitwerking van het advies die door jullie gevreesde grotere kloof tussen politici en burger voorkomt. De burger is met name geïnteresseerd in de mogelijkheid dat hij/zij het paspoort ergens in de buurt kan ophalen en dat hij/zij gehoord wordt bij klachten en bij ingrijpende ontwikkelingen. En dat valt allemaal te regelen, ook en vooral in een nieuw systeem met 7 stadsdelen. Hoe vaak gebeurt het dat er nu geen ambtenarencapaciteit beschikbaar is in een stadsdeel om problemen aan te pakken? Dat probleem kan je tackelen door grotere en slagvaardigere organisaties in te richten. Dat is goed voor de burger!! Hou eens op met die vage redeneringen om maar zo min mogelijk verandering door te voeren.
Mercator
-12-  Mercator:
Even een toevoeging: niet alleen PvdA, maar uiteraard ook GroenLinks...
Vinus
-13-  Vinus:
@ Arnoud
Hoe verklaar je anders dat het ene stadsdeel piepklein is en het andere juist heel groot?
Arnoud de Jong
@Vinus:
Dat kan nu juist met die geografische aspecten te maken hebben. En ik bespeur ook nog wel een relatie met de historie, de periode waarin het betreffende deel van de stad gebouwd is. Kijk maar eens op onze kaart van de stadsdelen en probeer voor je te zien hoe het verband is met vroegere stadsuitbreidingsprojecten.
http://www.amsterdamcentraa...
Tys de Ruijter
-15-  Tys de Ruijter:
Wat jammer dat de discussie deze kant op gaat. Met ons betoog hebben wij aandacht willen vragen voor de inconsequenties in het voorkeursmodel van B&W. De eerste drie reacties sluiten daar inhoudelijk goed op aan. Als doel van de herziening van het bestuurlijk stelsel wordt terecht de vergroting van de efficiëntie en professionaliteit van gemeente en stadsdelen genoemd, met behoud van laagdrempelige mogelijkheden voor participatie. De adviescommissie komt echter met een model waarin stadsdelen ontstaan met te een eenzijdige opgave, dit komt ons inziens de samenwerking en de efficiëntie niet ten goede. Twee stadsdelen schieten bovendien boven de door de commissie zelf gestelde bovengrens qua inwoners (respectievelijk 135.000 en 130.000 inwoners). Dan komt ook de betrokkenheid met bewoners in gevaar. De organisaties worden te log en er blijft (te) veel verschil (in grootte) tussen de stadsdelen bestaan. Met de modellen voor west (wij spreken ons uiteraard niet uit over de rest van de stad) is geprobeerd een evenwichtiger samenstelling te maken van stadsdelen met meer diversiteit. Groot Nieuw West lijkt ons té eenzijdig (en té groot). Wij wensen meer verscheidenheid binnen de stadsdelen, waardoor ze onderling beter vergelijkbaar zijn en beter kunnen samenwerken.
Tys de Ruijter
-16-  Tys de Ruijter:
Voor de duidelijkheid: als één van bovenstaande vier modellen voor west wordt toegepast, is het nog altijd mogelijk het aantal stadsdelen in de stad terug te brengen tot acht. De grootte van die stadsdelen kan binnen de grenzen van de adviescommissie vallen: de kleinste 80.000, de grootste 120.000 inwoners. Fusies vind ik prima. Mijn pleidooi is daarbij niet alleen naar ‘herkenbare eenheden’ te kijken, maar ook naar een behapbare en vergelijkbare schaal. Dat heeft weinig met (politiek) gewin te maken. De afgelopen weken is toch wel overtuigend aangetoond dat politiek besturen een onzeker bestaan is. Het weerhoudt ons er niet van ons met toewijding in te zetten voor Amsterdam en de Amsterdammers.

@Miriam
“Eindelijk, een artikel van stadsdeelbestuurders … Moeten jullie vaker doen ook als het niet zo een heikel onderwerp aangaat.”
Tys de Ruijter
-17-  Tys de Ruijter:
@Miriam

Eindelijk, een artikel van stadsdeelbestuurders … Moeten jullie vaker doen ook als het niet zo een heikel onderwerp aangaat.

Heb je suggesties?
CityZen
-18-  CityZen:
@stadsgrens Tys @Miriam

Misschien moet je je afvragen of het model Slotervaart voor 1 groot NwWest niet pragmatischer en realistischer is door de A10 juist wel als grens te accepteren.

Als grens tussen de vooroorlogse stad en die van de nieuwe bouwopvatting van wat lossere buurtjes in een groene ruimte. Als scheidslijn tussen herkenbare stadsschillen met ieder hun eigen karakter.

Dat er overigens zoveel meer moslimgezinnen buiten de ring wonen heeft vooral te maken met de schaarste cq gebrek aan betaalbare gezinswoningen binnen de ring. En net als andere grotere steden ontwikkelt Amsterdam zich deels- en schoksgewijs. Die ontwikkeling geeft per definitie niet hetzelfde beeld in de verschillende wijken - vandaar de relatief simpele klachten over hondenpoep in de gearriveerde buurten tegenover die van straatroof in de zich nog ontwikkelende buurten.

Een eigen koers voor grotere samengestelde stadsdelen binnen en buiten de ring is dan zo gek nog niet. Ook in een orkest onderscheidt het blazersensemble zich van de snarensectie. Het gaat om de dirigent.

Als de samenleving statisch zou zijn zou je je misschien moeten hard moeten maken voor het streven naar een mooier beeld door de A10 als stadsdeelgrens te miskennen. Maar de stad is dynamisch en flexibel en nieuw sociaal kapitaal dient zich ook buiten de ring aan. De ruimte daarbinnen zal schoner en recreatiever worden. En nog duurder voor gezinnen.

Wie binnen de ring woont, waant zich op loopafstand van de Dam - die kijkt niet naar buiten. Heel goed dus dat Centrum, Zuid-Oost en NieuwWest stadsintern ieder hun eigen plan trekken. Waarom zou Zuid-Oost moeten samenwerken met NieuwWest? Of met Noord?
ALs t gaat om stadsdeeloverschrijdende zaken spelen ze een stad olv Cohen of zijn plaatsvervanger die tenslotte de mokumse boel bij elkaar houdt.
Robbert
-19-  Robbert:
Wat groot West betreft zou je eens kunnen kijken wat van Eesteren nu eigenlijk voor had met zijn Amsterdams Uitbreidings Plan (AUP). Door crisis is dit plan nooit echt goed uitgevoerd. De weg welke nu Bos en Lommer doorsnijdt had er natuurlijk nooit mogen komen. Deze heeft een deel van Amsterdam gewoon afgesneden. Maar niet getreurd nieuwe kansen zou ik zeggen. Alleen we gaan nu heel erg de discussie van grenzen opzoeken en vergeten de discussie van bestuurlijke vernieuwing. Het Rapport Mertens is bedoeld om te kijken hoe we een aantal “ problemen” die Amsterdam kent, beter kunnen oplossen. Daarnaast, hoe kun je de dienstverlening aan burgers beter organiseren. Er wordt nu voortdurend geschermd dat het contact met burgers beter moet. Maar over welk contact hebben we het dan. Nee, het gaat om service verlening aan burgers. Valt daar nog winst te behalen, dat denk ik wel. Hoe gaan we dat doen. Maar dat is een andere discussie. We moeten nadenken hoe de stad Amsterdam goed beheersbaar blijft. Daarnaast denk ik gewoon heel simpel en heb je een Gemeente nodig om te faciliteren. Gaat dat nu goed en waar valt dit te verbeteren. Kortom laten we een aantal discussies die echt gevoerd moeten worden eens uit elkaar trekken. Ik vind nu dat de stadsdeelbestuurders zich plots gaan beroepen op samenwerking met burgers maar dat vind ik echt regelrechte onzin. Die samenwerking is er alleen maar als het bestuurders uitkomt en gaat simpelweg over de noodzakelijke en verplichte inspraak. Nu zie je op inspraakbijeenkomsten ook alleen maar de beroepsinsprekers. Tegenwoordig zijn burgers alleen maar geinterresseerd en zijn bereidt hun zegje te doen als het zaken betreft die zich vlakbij hun voordeur afspelen. Nou, zorg dat dit goed geregeld is. Dat is heel wat anders dan nadenken over een bestuurlijke vernieuwing. Bestuurlijke vernieuwing gaat heel Amsterdam aan en betreft inderdaad een goede facilitering. Kunnen de huidige stadsdelen daar goed op inspelen. Naar mijn idee niet. Dus beste bestuurders van de stadsdelen West buiten de Ring, ga daar eens wat meer op in.
kl
ron
-20-  ron:
@ Robbert
ik lees net alleen het laatste stukje:
nee hoormijn buren schrijven de Gemeente aan over me en laten ondertussen hun honden tegen m'n huis en op m'n stoep schijten en pissen.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.