Home > > krraaaaken

krraaaaken

We hebben het er al eerder over gehad: kraken! Kraken, dat is wanneer links pluizig ongewassen tuig de leegstaande panden inneemt van smerige vieze kutkapitalisten: dat is zo ongeveer de toon die de voor- en tegenstanders van kraken aannemen, en dat komt het debat niet ten goede. En dat is jammer.

Onze bestuurders hebben onlangs bedacht dat zij aan de kant staan van het linkse tuig en dus tegen de smerige kapitalisten zijn. Maar is het niet eens tijd om te bezien of we écht wel zo'n hoge woningnood hebben als iedereen beweert? Is het niet eens, kortom, tijd om eens naar de cijfers te kijken?
Het toestaan van het recht op kraken berust op de aanname dat het precies net diegenen zijn die in hoge woningnood zitten die ook echt daadwerkelijk inbreken en een kraaksetje naarbinnen smokkelen. Er zijn dus twee aannames in dit recht:

1. er is woningnood
2. degenen die kraken zijn degenen die lijden onder woningnood.

Laten we eerst eens gaan kijken of die eerste aanname waar is. Hoe kun je zien of de woningnood hoog is? Wat mij betreft zijn er twee maatstaven die met elkaar samenhangendie kunnen aantonen dat de woningnood hoog is:

1. er zijn veel mensen die reageren op vrijkomende woningen
2. iedereen die een woning krijgt aangeboden, accepteert snel

Deze twee moeten tegelijkertijd waar zijn, wil er sprake zijn van hoge woningnood. Waarom is dat zo? Simpel: veel reacties kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld ook dat mensen gewoon standaard ingeschreven staan via hun woningbouwvereniging, of dat er een 'cultuur' is ontstaan onder bepaalde of alle bevolkingsgroepen dat je 'beter altijd maar ingeschreven moet staan'. En waarom zouden mensen snel accepteren? Mensen accepteren snel omdat ze weten dat er veel andere zijn die in hun plaats voor hen zouden willen accepteren. Omdat ze zelf geen alternatief voor een woning hebben maar de aanbieder van de woningen wel veel alternatieve vragers heeft, heeft degene die een huis aangeboden krijgt een 'incentive' om snel een huis aan te nemen.

Wanneer we kijken op de hoeveelheid reacties op vrijkomende woningen: laten we er eens een tabel bij pakken: het aantal reacties van doorstromers op vrijkomende sociale huurwoningen. Ik pik specifiek de socialehuurwoningen er uit, omdat deze groep woningen speciaal zich richt op die groepwaarvan je het snelst verwacht dat ze hoge woningnood voelen: de lagere inkomensklasse. Hoe armer je bent, hoe minder huis je kan betalen, hoe eerder je dus lijdt onder marktinsufficiënties.

Dat aantal reacties is hoog: gemiddeld 118 in 2003. Dit aantal daalt echter, wat juist zou kunnen duiden op een dalende woningnood. Maar hoeveel starters zouden hier ook nog bij reageren? Op basis van een andere tabel kunnen we stellen dat dat ongeveer evenveel is: het aantal starters is slechts 4% meer dan het aantal doorstromers. In diezelfde tabel lezen we echter nog iets anders: slechts 25% van alle woningzoekenden is actief op zoek naar een woning. Er zijn nu dus veel reacties op woningen, maar het zouden er veel meer kúnnen zijn.

Wanneer we kijken naar de acceptatiegraad, dan zien we dat het in 2003 gemiddeld de 6,2e ingeschrevene was die reageerde. In 2004 was dat de 6,9e.

Wat kunnen we hier nu uit concluderen? Is hier sprake van een grote woningnood? Eigenlijk hangt dat af van wat je definieert als woningnood: is dat dat mensen hier niet zo makkelijk een net zo ruime en fijne woning kunnen vinden als in, ik bedenk maar wat, Almere? Of is dat wanneer mensen anders op straat komen te staan? Als we uitgaan van die laatste definitie, dan kunnen we veilig stellen dat van die woningnood nauwelijks sprake is: van iedereen die zoekt naar een woning diet slechts 25% haar best - als men anders en masse op straat zou komen te staan, zou men dan zo relatief 'laks' zoeken? En als men echt anders op straat zou komen te staan, zou het dan niet zo zijn dat het telkens de eerste is die een woning accepteert, vooral in de lagere inkomensklasse waarvan men zo vaak zegt dat zij het meeste lijden onder de woningnood?

Of er dus echt een sterke woningnood is valt nog te bezien. Maar zelfs als die er is, dan nog valt te bezien of degenen die kraken ook echt degenen zijn die de woningen nodig hebben. Houden krakers zelf niet woningen bezet voor mensen die daar eer recht op hebben?

De vraag is weer: welke bevolkinsgroep, verwacht u, heeft het meest te lijden onder woningnood? Ik stelde al eerder dat dat de lagere inkomensklassen zullen zijn: de armen, de lager-opgeleiden en de 'allochtonen'. Dát zijn de mensen die er financieel de minste ruimte hebben en dát zijn de mensen die door hun lage inkomen als eerste in de knel zullen komen bij een woningnood. Zijn dat ook de mensen die kraken?

Nou ja. Ik kan het standaardbeeld wel weer herhalen van de doorsnee-kraker: dat dat het linkse tuig is, et cetera. Maar dat beeld wordt helaas welbevestigd door de werkelijkheid: wanneer u zich een compilatie van alle AT-5 rapportages voor de geest haalt, of wanneer u kijkt op de krakerswebsite, dan is het toch moeilijk u te ontrekken van het beeld dat het de post-Marxisten zijn die het alleenrecht op kraken hebben geclaimd. Dat zijn de gesjeesde sociologie- of filosofiestudenten, dat zijn de 'vrije geesten', de Vrankrijkbezoekers, de kunstenaars en links-radicalen - allemaal prachtige mensen, maar het zijn pertinent NIET de armen, de lager-opgeleiden en de allochtone bevolkingsgroepen die de woningen zo hard nodig hebben.

Kortom, met die woningnood valt het wel mee,en zelfs als er woningnood is, dan help je met kraken toestaan niet diegenen die de woningen nodig hebben. Waarom schaffen we het kraakrecht dan niet gewoon af en bouwen we er gewoon gestaag nieuwe woningen bij?

30 reacties op "krraaaaken"

jeroen
-1-  jeroen:
Kraken was/is niet alleen bedoeld om woningnood aan te pakken. Kraken had/heeft ook een symbolische reden, namelijk aantonen van speculatie. Speculatie met toch nog steeds schaarse middelen. Schaarse middelen die in handen van speculanten tot hele rare goederen zijn verworden. Gesjeesd of niet, in mijn optiek heeft iedereen recht op een goed dak boven zijn hoofd. Je kunt je de vraag stellen of dat dak dan in het centrum moet staan of dat dat ook bijvoorbeeld in West mag zijn. De voor “een dubbeltje op de eerste rang” mentaliteit waarbij de overheid dan maar diep in de buidel moet tasten, daar kun je je vraagtekens bij stellen.
Wat mij betreft vind ik het een goed signaal dat de grote steden het kraakverbod niet overnemen. Laten we de speculanten vooral dicht op de huid blijven zitten.
Arnoud de Jong
Dat staat natuurlijk wel interessant, dat goochelen met cijfers en tabellen (en ik geef direct toe dat cijferen niet mijn sterkste kant is), maar volgens mij vind je in die getallen nauwelijks een onderbouwing van je betoog.
Zo vergeet je te vermelden dat in 2004 het woningaanbod ook lager was dan in 2003. Daarmee daalt ook het aantal reacties, want er is minder om op te reageren. Ook de het rangordecijfer is opgelopen, hetgeen volgens mij een indicatie is dat mensen langer zitten te wachten op een woning.
Verder, als ik het goed heb, is het rangordesysteem in 2005 verlaten en moet iedereen zelf op zoek via Woningnet. Het lidmaatschap van een woningbouwvereniging is daarmee volkomen zinloos geworden.
Ook zullen de stijgende huurprijzen een belangrijke factor zijn in de verminderde 'zoekbereidheid'. Voor starters zit de markt bijna potdicht.

Nog iets wat een negatieve invloed heeft op het oplossen van de woningnood: de waarde van woningen op de markt is de laatste jaren explosief gestegen. Dit maakt het enerzijds aantrekkelijker om huurwoningen over te hevelen naar de koopsector, anderzijds moeten woningen die in de huursector blijven daardoor meer huur opbrengen. Ook heeft dit mechanisme er volgens mij voor gezorgd dat het bouwen van woningen duurder is geworden. Woningbouwcorporaties moeten sowieso na een x-aantal jaren een huurwoning verkopen om uit de kosten te komen.

En tot slot ben ik het met Jeroen eens: krakers hebben veeleer een signaalfunctie en vormen een tegenwicht tegen speculatie. Want niets belet een huiseigenaar (de commerciële jongens dan) om het pand tijdelijk te verhuren aan 'kraakwachten'. Daar zijn toch een hoop starters dan weer mee geholpen.
sebastiaan
-3-  sebastiaan:
Volgens mij denkt meneer Schut toch iets te makkelijk. Als je zo graag naar de cijfers kijkt moet je ook eens kijken hoe lang mensen ingeschreven moeten staan om een woning te krijgen. 10 jaar is geen uitzondering. 10 jaar wachten op een woning, dan zou ik er ook pas één accepteren die echt de moeite waard is. Want als je een woning accepteert vervalt je inschrijftijd. En dan nog durven beweren dat het met de woningnood wel meevalt...
estherd
-4-  estherd:
De krakers bij mij in de buurt zijn veelal van Oost-Europese afkomst. Zij kraken omdat het geen geld kost, en niet met een ideologie.
Volgens jouw maatstaven dus de perfecte krakers, Daniel: arm en allochtoon (laagopgeleid durf ik niet te beweren).
-5-  :
Arnoud:
quote:
“Zo vergeet je te vermelden dat in 2004 het woningaanbod ook lager was dan in 2003. Daarmee daalt ook het aantal reacties, want er is minder om op te reageren.”

het cijfer in de statistiek van O+S is het gemiddeld aantal reacties per aangeboden woning. Ik zou zeggen, als het aantal woningen daalt maar het aantal zoekenden gelijk blijft of stijgt, dan zou je verwachten dat het gemiddeld aantal reacties per woning stijgt - maar dat daalt dus. Jij gelooft dat als er minder woningen aangeboden worden maar er evenveel of meer woningzoekers zijn, dat dan LOGISCHERWIJZE het aantal reacties PER WONING zal dalen? Interessant, maar wat is de logica daarachter, en nadat je die bedacht hebt, welke logica vindt je, ahem, logischer?

dat rangordecijfer wat vn 6.2 naar 6,9 ging, volgens mijn interpreatie gaf dat aan 'de hoeveelste op de lijst' het was die gemiddeld tot acceptatie overging. Dus, dat zou, wanneer iedereen elke kans pakt die ze krijgen, 1moeten zijn, maar dat is het niet: gemiddeld wordt een aangeboden huis door eerst 6 mensen AFGEWEZEN en pas dan wordt deze aangenomen. Als 6 mensen zich kunnen veroorloven om per aangeboden huis 'nee' te zeggen, dan is er iets anders aan de hand dan woningnood.

Dat gegoochel met cijfers STAAT niet alleen interessant, Arnoud, dat IS ook interessant. Het zou je wat meer sieren als je niet gelijk als een rottweiler begint te blaffen maar ze eerst even secuur onder de loep neemt.

Sebastiaan: de vraag is dan of je echt last hebt van woningnood of niet. Wat mij betreft zijn de mensen die in Moskou wonen en met een winter met gemiddelde temperaturen van - 20 en dan ZONDER enig dak boven hun hoofd één van de weinigen die ECHT kunnen klagen over woningnood. In amsterdam is slechts sprake van verwend gedrag: iedereen wil binnen de ring wonen, terwijl kleinere dorpen rondom Amsterdam juist klagen over leegloop. Amsterdam is een populaire lokatie om te wonen, ondanks vele nadelen. grote vraag betekebt hogere prijs. Deal with it.

En kijk, over speculatie: wat mij betreft heeft iedereen het recht om met zijn/haar eigendom te doen wat zij/hij wil.Als ik een huizenbezitter ben en ik wil speculeren, dan mag ik dat doen, want het is mijn bezit. Pas wanneer de maatschappelijke consequenties een morele drempeloverscchrijden, namelijk, wanneer mensen door mijn gedrag écht geen dak meer boven het hoofd kunnen vinden, dan is het legitiem er iets aan te doen.

En dat komt dan neer op de tweede aanname: want wie zijn die krakers nou? Zijn dat de slachtoffers van woningnood, of is dit gewoon de overheid die onder de druk van het geweld van de jaren 70/80 generatie één kant van het conflict gekozen heeft tussen 'links tuig' enerzijds en 'smerige kutkapitalisten' anderzijds? you may call me old fashioned maar ik heb liever dat mijn overheid neutraal is, in plaats van de kant kiest van links-radicalen die zo nodig een signaal moeten geven aan 'egoistische inhalers'.
Sigi
-6-  Sigi:
Aangezien kraken al aangepakt wordt als een pand korter dan een jaar leegstaat lijkt me de positie van de “smerige kutkapitalisten” redelijk beschermd. De meeste krakers van tegenwoordig zijn welliswaar meer bezig met een leuk huisje voor jezelf regelen (in de Bijlmer, ook in de tijd van 50% leegstand zag je ze niet) maar het kraken gaat wel speculatie tegen. Want waarom zou je een pand meer dan een jaar leeg moeten laten staan?
Arnoud de Jong
Dat gegoochel met cijfers is niet interessant, want zoals het gezegde van Disraeli luidt: There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics. ;-)
En je vertroebelt je betoog met rothweiler-etiketten. Niet relevant voor de discussie. Ik blijf bij mijn standpunt en logica.
Jeroen
-8-  Jeroen:
Afgezien van wel of geen woningnood zou je kraken alleen al moeten toestaan vanwege de ongekende (sub)culturele invloed die veel kraakpanden hebben. Denk aan Paradiso en Pakhuis Wilhelmina; ooit kraakpanden en nu belangrijke 'hotspots'. Hetzelfde geldt voor het NDSM-werf en OT301.

Het houdt de stad levendig en spannend in tijden waarin de vertrutting om zich heen slaat. Helaas hebben grote aantallen politici stront in hun ogen als het hierom gaat.
-9-  :
makkelijk hoor, 'de vertrutting' als laatste verweer gebruiken. Toch gebeuren er ook in The Mansion en de Jimmy Woo hele spannende dingen. En voor de wat meer wildere feel heb je de sugarfactory. Maar waarom moet 'creativiteit' voortkomen uit vandalisme en diefstal?
estherd
-10-  estherd:
Broedplaatsen kun je toch niet associeren met diefstal en vandalisme? De oude Filmacademie op de Overtoom is eerst gekraakt en wordt nu aangekocht door de krakers, die er een fantastische plek van hebben gemaakt waar je kunt eten en uitgaan.
Een woning kraken van een particulier, die dat pand aan het verbouwen is van zijn zuurverdiende spaarcenten, zoals in Noord is gebeurd, dat vind ik nou echt diefstal. Volgens mij zijn er gradaties in kraken.
Jochem Floor
-11-  Jochem Floor:
Beste Daniel,
met alle respect,
Was een stukje met drogredenen en suggestieve vragen nu echt het beste dat je te bieden had?
Werkelijk..
Evert
-12-  Evert:
@Daniel: vergeet Studio 80 niet!
-13-  :
Beste Jochem,

Nee hoor.Ik bood je een stukje met goede vragen, right on target, en harde cijfers. Als jij van mening bent dat er drogredenen in staan, zou je ze me dan kunnen aanwijzen? Ik zie geen ad hominem, ik zie geen cirkelredenering, ik zie geen argumentum ad baculam, geen argument van het hellend vlak.

Ik zou het heel erg vinden als in onverhoopt toch een drogreden had gebruikt, dat was niet mijn bedoeling. Maar vooralsnog blijf ik erbij dat:

1. de woningnood wel meevalt
2. het recht op kraken degenen die een eventuele woningnood hebben niet helpt.
jeroen
-14-  jeroen:
Jeetje Daniel. We gaan toch weer niet aan de slag met een debatclub stuk? Je mag best bij je mening blijven maar het zou erg aardig zijn als je toch eens wat meer de kunst van het absorberen zou willen toepassen. Jou opvatting/mening is slechts ook een opvatting/mening maar niet de enige en zeker ook niet de enige juiste.
elsbeth
-15-  elsbeth:
Helemaal met Jeroen eens. De rotweiler in deze ben jij Daniel. Het gegogel met cijfers slaat nergens op. Dat jij vindt dat je moet speculeren met je huis, moet jezelf weten. Moreel vind ik speculeren met een schaars goed te gek om over na te denken. ikke, ikke en de rest moet het maar uitzoeken. Je zal maar met minder kansen op de wereld gezet worden! Solidariteit is echt uit jouw woordenboek geschrapt gelukkig niet uit het mijne. Nee ik ben niet gesjeesd, ben geen SP aanhanger, draag geen geitenwollen sokken, heb geen uitkering.
yanny scutt
-16-  yanny scutt:
Daniel...wat een onzinverhaal! Zoals jij dat presenteert lijkt het alsof we nog in de zestiger jaren leven. De ongewassen hippies lees;TUIG kan ik me zo voor de ogen roepen...Wat niet onverlet laat dat dat een groot tekort aan woningen bestaat sinds het “vuige” begin van de stad Amsterdam...En dat bracht dan meteen speculanten mee... die gingen cijferen... koop ik een perceel... hoeveel winst maak ik dan??? Dat er woningbouwvereningen zijn die daaraan meedoen is hoogst kwalijk. En dat onze overheid geheel de weg kwijt is hebben zij aan zichzelf te wijten. Feit is; dat er vehuurbare woningen maar liefst 2 jaar leegstaan vooral zij worden verkocht of verhuurd...Heel schandalig! Groet Yanny
Henry
-17-  Henry:
Het (wellicht retorisch) gelijkstellen van kraken aan diefstal is uiterst bedenkelijk. Krakers nemen het huis niet onder hun arm mee naar, uh, huis, maar wonen er in — juist omdat er *langdurig* geen gebruik van gemaakt wordt. Het pand gaat nergens heen. Als de eigenaar echter kan aantonen dat er weer feitelijk gebruik wordt gemaakt van het pand vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing of verkoop, heeft hij of zij het recht om de krakers te ontruimen — al dan niet met hulp van de politie. Dat er vaak schade aan woningen is, is één ding, maar het is zeker geen diefstal.

Daarnaast vergeet Daniel dat er een prima instrument bestaat om het kraken tegen te gaan: de Leegstandswet. Door (mogelijk) langdurig leegstaande woningen tijdelijk te verhuren, kunnen eigenaren met een minimale inspanning (door het inschakelen van een anti-kraak bureau) voorkomen dat hun pand gekraakt wordt. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel anti-kraak woningen er in Amsterdam zijn, maar ik kan me voorstellen dat het percentage aanzienlijk is.
Joan
-18-  Joan:
Ik woon momenteel in een pand in Amsterdam- West op basis van een tijdelijk contract, dus eigenlijk ook een soort anti-kraak zou je kunnen zeggen. Van de hele discussie die jullie voeren begrijp ik echt geen bal. Als een vastgoedhandelaar een pand kan verhuren zal hij dat zeker doen en daarom geloof ik ook niet dat er zoveel leegstand is. Naast deze uitzonderingen denk ik als ex- semi-kraker dat kraken nog steeds een functie heeft om het speculeren met pandjes tegen te gaan, maar een beetje sociaal- vaardige speculant heeft zijn maatschappelijke opponenten allang binnengehaald als anti- krakers of (il)legale onderverhuurders. Recentelijk heb ik nu zelf ook een pand gekocht. Als ik naar mijn maandlast kijk heb ik absoluut geen medelijden met krakers die bij het Vondelpark kunnen wonen, want zover heb ik het tot op heden nog niet geschopt!
Dr.D
-19-  Dr.D:
Wonen is een primaire behoefte. (lees de tekst op station Nieuwmarkt)
Daardoor vraagt men wat een gek ervoor geeft en het lukt ze ook nog.
Als bij de bakker een brood opeens 25 euro kost...
Wat doet U dan???
-20-  :
Dan bak ik het zelf, maar dat is met een huis net even iets ingewikkelder, Dr.D.
Dr.D
-21-  Dr.D:
Begin een bakkerij in Almere zou ik zeggen...
-22-  :
Bedankt voor het advies. Waar waren we ook alweer?
yanny scutt
-23-  yanny scutt:
ALLEN, Kraken zou helemaal nooit nodig moeten zijn en daar mag je de overheid op aanspreken.Helaas heeft de overheid geen vat meer op het woningbeleid en is dan ook in een soort “duel” terechtgekomen met de woningbouwverenigingen.Allemaal hoogst onsmakelijk, als je het volgt.Intussen ben ik getuige van het feit dat relatief oudere woningen van ,voornoemde, woningbouwverenigingen soms wel 2 jaren leeg blijven voor verdere verkoop/verhuur. En dat is een grote SCHANDE! Wat mij betreft kan er in de huidige situatie niet genoeg gekraakt worden...want als onze regering het niet-meer-weet zul je doodeenvoudig zelf actie moeten ondernemen. Krakers in ons Mokum hebben mijn steun! Groet; Yanny
daniel s
-24-  daniel s:
@ allen die claimden dat mijn redenatie hier geen hout sneed: gisteren voerde Jelleke Veenendaal, welbekend van de VVD, in een item tijdens 'In de Ban van de Week' van BNR nieuwsradio EXACT dzelfde redenatie op. U mag mij gerust betichten van drogredenen of het opzetten van “l'argument pour l'argument”, maar gelooft u daadwerkelijk dat een bekend politica dat zou doen?
elsbeth
-25-  elsbeth:
Wha, wha, wha. Een bekend politica en die zou geen drogredenen gebruiken. Daniel, dat valt me toch een beetje van je tegen.
martijn
-26-  martijn:
Het amsterdamse CDA en ene meneer van Dijk (wonen boven winkels) zijn boos dat de Amsterdamse wethouder Herrema een brief naar Den Haag heeft geschreven over het niet strafbaar stellen van kraken. Het CDA is hier kennelijk niet in gehoord en heeft het standpunt kraken wel degelijk strafbaar te stellen en in overleg te gaan met de eigenaren. Meneer van Dijk is voor het kraakverbod omdat de nu door het kraken (bijvoorbeeld op het Damrak) de opgebouwde goede relatie met eigenaren wordt verstoord. Erg vreemd hoor want het CDA heeft behoorlijk boter op het hoofd omdat zij kennelijk niet zien hoe louche een aantal eigenaren kunnen zijn en dat krakers juist een rol spelen in het aanpakken van eigenaren. Dan meneer van Dijk (wonen boven winkels) die zijn baantje op de tocht voelt staan. Immers, hij werkt met flink wat subsidie en volgens mij heeft dit project de gemeente tot nu toe alleen veel geld gekost en nauwelijks wat opgeleverd.
daniel s
-27-  daniel s:
Maar elsbeth,wat had je dan verwacht van iemand die solidariteit toch al uit zijn woordenboek had geschrapt? ;)

@ martijn: maar met welk doel moeten die eigenaren eigenlijk aangepakt worden? Want kijk, ik ben vóór aanpakken. Zeg dat je van aanpakken houdt,en ik doe met je mee. Sterker nog, ik pak het nog net even iets harder, botter en directer aan dan jijzelf. Want zo ben ik nou eenmaal: een botte aanpakker.

Maar ik geloof wél dat dat alleen werkt als je het met een juist en rechtvaardig doel doet. En ik geloof dus niet dat 'het aanpakken van de eigenaren' alleen maar 'voor het aanpakken van de eigenaren' een goed idee is. Ken jij één van die eigenaren? heb je ze diep in de ogen gekeken en Het Kwaad in hun ziel gezien? Hebben ze in persoon en zwart-op-wit in alle serieusheid tegen je gezegd dat ze maniacale wolven zijn?

Dan moeten we ze aanpakken inderdaad. Maar wanneer ze niets anders doen dan hun eigen rechtmatig eigenbelang nastreven, iets wat jij ook doet, en iets wat we allemaal mogen doen in een vrije democratie, dan is er dus niets aan de hand.
Jochem Floor
-28-  Jochem Floor:
Laten we het eens omdraaien: als er dan toch zonodig iets gewijzigd moet worden in de bestaande verhoudingen, welke goede argumenten zijn er aan te voeren tegen een nieuw wetsartikel in het BW dat het gebruik door derden van langdurig leegstaande/ongebruikte gebouwen legaal verklaart? Als erop zou worden ingezet dat over pakweg een jaar die wetswijziging er ligt, dan weten we ook weer allemaal waar we aan toe zijn.
Jochem Floor
-29-  Jochem Floor:
Daniel?
Iemand?
daniel s
-30-  daniel s:
he, tja, hittegolf, belangrijker zaken aan mn hoofd ;)

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.