Home > > SP, handen af van raadsvergoeding!

SP, handen af van raadsvergoeding!

Is de onkostenvergoeding voor deelraadsleden te hoog? De SP vindt van wel en wil fors gaan korten op het salaris van lokale Amsterdamse politici. Als deelraadslid van D66 ging ik hierover gisteren in debat met SP-lijsttrekker Laurens Ivens op de Amsterdamse tv-zender AT5.

Jereon Mirck (D66) bij AT5

De Stelling van Amsterdam is een dagelijkse AT5-rubriek waarbij drie Amsterdammers met elkaar in discussie gaan via een Google Hangout, oftewel via drie webcams. Laurens Ivens (SP) trok meteen van leer en kreeg bijval van Johnas van lammeren, gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren.

Beide mannen zijn tegen het stadsdeelstelsel en dus ook tegen elke cent die daaraan wordt uitgegeven. Na wat technische haperingen (om praktische redenen zat ik op de AT5-redactie, maar dat hielp dus niet) kreeg ik van presentatrice Nadia Moussaid eindelijk de kans om het tweetal van repliek te dienen.

“De SP speelt populistische spelletjes. Eerder suggereerde Ivens dat de vergoeding van 1.555 euro geldt voor slechts één vergadering per maand, maar hij weet zelf dat dat niet klopt. Deelraadsleden hebben ook tal van commissie-, fractie-, inspraak- en buurtvergaderingen die ze bezoeken, nog los van het lezen van alle raadsstukken. Wil je het werk goed doen, dan ben je al gauw twee volle werkdagen per week kwijt. Raadswerk is werk dat gedaan moet worden, daar mag best een vergoeding tegenover staan.”

Persoonlijk vind ik dat SP-leider Ivens een beetje overkomt als Rupsje Nooitgenoeg. Het bestuurlijk stelsel gaat al op de schop. Zo verdwijnen er bij de verkiezingen in maart 2014 honderd van de tweehonderd zetels voor deelraadsleden. Dat is al een enorme besparing. Door nog verder te willen snoeien zet de SP in feite de bijl aan de wortel van de democratie, want zonder enige financiële compensatie  zal het animo voor de lokale politiek enorm afnemen. Je wordt immers geacht om je vier jaar aaneengesloten te verbinden aan de publieke zaak. De vergoeding verschaft enige zekerheid, waardoor je je werk als raadslid beter en met een geruster hart kunt doen. Dat Ivens zijn raadsvergoeding afdraagt aan de SP-partijtop moet hij zelf weten. In feite financiert hij er zijn eigen herverkiezing mee.


32 reacties op "SP, handen af van raadsvergoeding!"

Walther
-1-  Walther:
Goed idee achter plan SP is dat straks alleen de gegoede families nog raadsleden kunnen leveren, net als in de Gouden Eeuw! Vanaf het eind van de zeventiende eeuw kwam het steeds vaker voor dat stedelijke ambten tussen de regentenfamilies werden verhandeld, dat het forse honorarium werd opgestreken en dat het feitelijke werk werd uitbesteed aan zetbazen. Op die manier ontstond er in de meeste Nederlandse steden een dikke korst van nep-functies, uitgevoerd door leden van een gesloten, semi-ambtelijke elite die elkaar allemaal de hand boven het hoofd hielden...
Milena Tsareva
-2-  Milena Tsareva:
Ben het ermee eens dat het honorarium van deelraadsleden en stadsdeelbestuurders sowieso flink naar beneden moet. Het zou nog het allerbeste zijn als de hele tussenliggende bestuurslaag der stadsdelen zou verdwijnen.
JohnN
-3-  JohnN:
Ik vind dat de heren zich allemaal veeleer druk moeten maken over (deel)raadsleden die verkozen worden en vervolgens slechts sporadisch activiteit vertonen: maar wel hun vergoeding uitbetaald krijgen. Verantwoording over tijdsbesteding zou wel het minste zijn wat men verschuldigd is als men zijn gezicht zelden vertoont op vergaderingen/overleggen. Op grond daarvan zou kunnen worden beslist of het lid recht op een vergoeding heeft/houdt en de hoogte daarvan accordeert in relatie.
Of die (te) hoog is, algemeen gesteld, is een arbitraire discussie. Als een openbare functie zoveel tijd opeist dat die niet te combineren is met een andere voltijdbaan is het vanzelfsprekend dat er een redelijke vergoeding tegenover staat.
Raadswerk als 'liefdewerk'' zoals de SP het voorstelt is alleen een te overwegen mogelijkheid voor (royaal) gepensioneerden of mensen die vermogend zijn ;-)
Jeroen Mirck
@Walther: Inderdaad, het plan van de SP zet juist de rijke elite op het pluche.
@JohnN: Ik ben het met je eens dat spookraadsleden hun functie misbruiken om inkomen te verwerven. Als sinds jaar en dag is dit een lastig aan te pakken probleem. Volgens mij voorziet de vergoeding voor de nieuwe bestuurscommissies daar deels wel in, omdat er volgens mij een opkomstplicht is gesteld aan de maandelijkse commissievergadering. Wie daar wegblijft krijgt als het goed is zijn vergoeding niet.
Herbert
-5-  Herbert:
Ik ben de antidemocratische verdachtmakingen van de SP tegen stadsdeelraden en de volksvertegenwoordigers knap zat. De SP is tegen gekozen deelraden en voor ongekozen wijkraden want dat is democratischer. Alsof de SP zo democratisch is. Niet het Congres (de leden) maar de benoemde Partijraad, dus niet gekozen, is het hoogste orgaan. Lijkt op het adagium van Stalin:"Vertrouwen is goed, controle is beter." En ook het wegzetten van raadsleden als nietsnuttende zakkenvullers is een antidemocratische leugen

En wat ook vreemd is, de SP schreeuwt moord en brand als mensen met behoud van uitkering werkzaamheden moeten verrichten (slavenarbeid) maar van hun eigen fractiemedewerkers eisen dat ze hun werk voor niets moeten doen. Terwijl ze daar budget voor krijgen van de gemeente om ze een salaris te geven.
Lenz
-6-  Lenz:
@Herbert: Volgens mij was het onderwerp van discussie de vergoeding van de deelraadsleden, niet de interne organisatie van de SP. Dat gaat alleen de leden iets aan.
Voorzover ik weet is de SP niet tegen *gekozen* deelraden, maar tegen deelraden in het algemeen, omdat het leidt tot versnippering, verspilling en inefficiënt bestuur. Zoveel is de afgelopen decennia wel duidelijk geworden.
Daarom is in Den Haag democratisch besloten om de deelraden op te heffen, maar in Amsterdam wordt er een trucje bedacht om toch het systeem (lees: de baantjes van ambtenaren en politici op kosten van de belastingbetaler) in stand te houden. Is dat dan democratie volgens D66?
Jeroen Mirck
@Lenz: Je versimpelt het Haagse besluit, dat minder eenduidig is als jij suggereert. Het is een halfbakken compromis. Het Haagse plan repte aanvankelijk over het compleet opheffen van stadsdeelraden, maar is uiteindelijk afgezwakt omdat toenmalig coalitiepartner CDA er tussentijds achter kwam dat die afschaffing dan ook zou gelden voor dorpsraden. En zoals je weet zit het electoraat van het CDA vooral in dorps Nederland. Kortom: de baantjes van ambtenaren en politici op kosten van de belastingbetaler in de dorpskernen stonden op het spel. Vervolgens is het Haagse plan dusdanig afgezwakt dat ook de deelraden in de grote steden konden blijven bestaan, in afgeslankte vorm. Godzijdank, want in deelgemeenten met meer dan 100.000 inwoners heeft deze bestuurlijke laag enorm veel nut. Goed dat de mensen die zich daar ook na maart 2014 voor willen inzetten loon naar werken krijgen.
Milena Tsareva
-8-  Milena Tsareva:
@Lenz
Chapeau, duidelijker had ik het niet kunnen verwoorden.
Lenz
-9-  Lenz:
Beste Jeroen, dank voor de opheldering. Want je maakt meteen duidelijk waar de kneep zit: Amsterdam is namelijk geen verzameling dorpjes, maar een heuse stad waar de bewoners zich dagelijks veelvuldig over de 'dorps'grenzen heen bewegen voor wonen, werken en ontspannen. En waar beslissingen over belangrijke zaken dan ook op stadsniveau behoren te worden afgewogen. Voor het rechtleggen van stoeptegels, ophalen van huisvuil en repareren van straatlantaarns heb je echt geen geldverslindende politieke besluitvorming nodig.
De opzet van de stadsdelen was om het bestuur 'dichter bij de burger' te brengen, maar die afstand is alleen maar groter geworden omdat er een extra bestuurslaag is tussengevoegd. Het niveau waar de echte beslissingen worden genomen is verder weg dan ooit, en ondertussen zitten wij opgescheept met een horde ongetwijfeld goedbedoelende politici, die allemaal betuttelende en kneuterige plannetjes bedenken omdat ze over wezenlijke zaken niets te zeggen hebben.
Herbert
-10-  Herbert:
@Lenz, stadsdelen werken zeker niet inefficiënt dat hebben vele studies bewezen de lijnen zijn kort. Daar kan de Centrale Stad nog wat van leren.
Ook leverende instelling van de stadsdelen een stevige besparing op, €45 miljoen per jaar.
En over huisvuilophaal en losliggende stoeptegels heb je geen politieke besluitvorming nodig? Ik dacht het wel. Bijvoorbeeld als het gaat hoe vaak je het huisvuil ophaalt, of je afval scheidt of niet en dat geldt bij losliggende stoeptegels ook, hoe snel verhelp je dat? Binnen 3 uur of binnen 3 dagen? Keuzes die geld kosten.
En over wezenlijke zaken: de stadsdelen gaan nu over Ruimtelijke Ordening, Welzijn, scholen e.d. In principe gaan de stadsdelen over alles behalve wat wettelijk vastgelegd ligt bij de gemeenteraad of B&W.

En of het nu op centraal niveau zo goed gaat, ik kijk maar even naar de Noord-Zuidlijn, het gepruts met de Oostlijn en dergelijke zaken.
Milena Tsareva
-11-  Milena Tsareva:
Eén stad, één bestuur, één raad. Onnodige dure tussenlagen zo gauw mogelijk opheffen graag. De tijd van luxe linkse hobby's ligt achter ons.
JohnN
-12-  JohnN:
@Milena: Eén dictator en verder niks, dat is nog goedkoper ;-)
Het is wel weer een heel grijze 78 toerenplaat hoor dit comment.
Arnoud
-13-  Arnoud:
Het weghalen van een extra bestuurslaag klinkt mooi, maar veel voorstanders daarvan vergeten dat die extra bestuurslaag dan wordt overgenomen door ambtenaren van de overblijvende bestuurslaag. Het dagelijks bestuur van de gemeente (burgemeester en wethouders) moeten ineens veel meer belangen van veel meer mensen direct vertegenwoordigen en de daarbij behorende besluitvorming concreet uitvoeren. Zoals het nu is wordt is werklast voor een belangrijk deel overgedaan aan de stadsdelen. Straks gaan ambtenaren weer de dienst uitmaken. Want wat veel mensen zijn vergeten dat vóór de stadsdelen gemeentelijke diensten als Ruimtelijke Ordening en Publieke Werken machtige organisaties waren. Als die terugkeren hebben die natuurlijk weer een heleboel dure topmanagers nodig.
Nu hebben we bij wijze van spreken een school met zeven klassen en zeven onderwijzers. Straks moet één onderwijzer zeven klassen runnen. Een stuk goedkoper, dat wel.
Herbert
-14-  Herbert:
@Milena Tsareva Stadsdelen zijn geen tussenlagen. Ze fungeren naast de Centrale Stad. Wat de stadsdelen doen doet de Centrale Stas niet en andersom.

Maar als jij je redenatie doortrekt dan moet je ook vinden dat gemeenten en provincies worden afgeschaft. Dat zijn in jouw visie ook tussenlagen?

En waarom hebben de grote Duitse steden allemaal stadsdelen met een politiek bestuur? München heeft bijvoorbeeld 25, Düsseldorf, iets groter dan Den Haag, 10. Zijn ze allemaal gek daar in Duitsland?
Armoud
-15-  Armoud:
@Herbert: inderdaad, zo moet je het feitelijk zien. Geheel mee eens.
Milena Tsareva
-16-  Milena Tsareva:
Zo zie ik het dus niet. Zo drastisch als Herbert het schetst, gaat te ver: er zal iets van provincie- en gemeentebestuur moeten zijn, maar het idee van het samenvoegen van de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland vind ik bijvoorbeeld prima. Het kan allemaal veel efficiënter.
Jeroen Mirck
-17-  Jeroen Mirck:
Lenz schrijft: "De opzet van de stadsdelen was om het bestuur 'dichter bij de burger' te brengen"

Precies, en daarom is het geweldig dat ze in afgeslankte vorm toch nog blijven bestaan. Ondanks het verzet van VVD en SP, die een heilig geloof hebben in die ene grote leider: voor de SP is dat van origine een communistische dictator, voor de VVD het graaiende grootkapitaal. Ik heb dan toch liever een gezonde democratie die dichtbij de burger staat.
Arnoud
-18-  Arnoud:
@Jeroen Mirck: Nu draaf je wel een beetje door, met die communistische dictator voor de SP. Het MaoIsme hebben ze al decennia achter zich gelaten. ;-)
Lenz
-19-  Lenz:
@Arnoud: Ambtelijke organisaties zijn natuurlijk zo machtig als de macht die de democratische vertegenwoordigers hen geven. Kwestie van democratische controle, en die kan nu in alle stadsdelen verschillen. Dat is geen democratie, dat is willekeur.

@Herbert: Dankzij die democratische besluitvorming over het ophalen van huisvuil is het nu in alle stadsdelen anders geregeld en betaal je daar ook verschillende belastingen voor. Als ik van het ene naar het andere stadsdeel verhuis kan me dat zomaar ruim 100 euro schelen in afvalstoffenheffing, terwijl ik precies evenveel produceer. Dat noem ik versnippering (om ergere termen maar te vermijden).
En stadsdelen fungeren 'naast' de centrale stad? Twee kapiteins op een schip, dat lijkt mij helemáál onwenselijk.

@Jeroen Mirck: Ik hoop dat je je in je raadswerk iets zorgvuldiger verdiept in de materie, want je opvattingen over SP en VVD raken werkelijk kant noch wal. Daarvoor betalen we je geen 1550 euro per maand.

Enne... 1550 euro voor twee werkdagen per week... voor dat geld moet een bijstandsgerechtigde tweeëneenhalve maand fulltime papierprikken!
Arnoud
-20-  Arnoud:
@Lenz: In theorie is dat juist. In de praktijk moet er zoveel worden gedelegeerd in een grote stad, dat er veel te veel macht kan gaan zitten in een ambtenarenapparaat. Niet voor niets spreekt men van 'de vierde macht'. Daarom is er best wat voor te zeggen dat de controle wordt opgesplitst in 'zelfsturende eenheden', oftewel: de stadsdelen.

Wat betreft verschillende tarieven: die bestaan ook tussen gemeenten. Binnen de stadsdeelconstructie vind ik dat die tarieven gelijk getrokken moeten worden, al is het alleen maar ter wille van de gelijkberechtiging. Hoewel ik me kan voorstellen dat het voor het ene stadsdeel duurder is om bepaalde diensten te verlenen dan voor het andere. Zo kan vuil inzamelen in het centrum duurder zijn dan buiten de ring. Hoewel ik niet uit mijn hoofd weet of het verschil in tarieven daar duidelijk en rechtstreeks op terug te voeren is. ;-)

Wat betreft de 'twee kapiteins op één schip': daar is geen sprake van, de bevoegdheden zijn verdeeld. Het principe van 'gedelegeerd bestuur' vind ik juist heel praktisch. Maar ik geef toe dat op de uitvoering nog wel eens wat aan te merken is. Al het allemaal wat steviger zou worden opgetuigd, kun je daar als stad veel voordelen van hebben. Nu spelen nog teveel partijpolitieke belangetjes mee.

Maar ik ben voornamelijk tegen het afschaffen van de stadsdelen omdat dit eventjes heel ondemocratisch door onze regent Piet Hein Donner is besloten, zonder dat wij daar als burger ook maar íets over te zeggen hebben gehad. En dan zitten wij nog te steggelen over 'bestuurslagen', terwijl dit van bovenaf gewoon is gedecreteerd.
JohnN
-21-  JohnN:
@Lenz: Tegen twee van uw vergelijkingen voel ik de onbedwingbare neiging in opstand te komen:
Twee kapiteins op één schip zou het geval zijn wanneer er naast Van der Laan nog een tweede burgemeester benoemd zou worden. Een kapitein op een schip wordt in het algemeen bijgestaan door drie (of meer) stuurlieden. Die allemaal hun eigen takenpakket (en wachtlooptijden) hebben en dus zeker de gezagvoerder niet voor de voeten lopen, wat uw redenering suggereert.
Verder vind ik uw vergelijking van een deelraadslid met een (overbetaalde) papierprikker denigrerend en dus niet ter zake.
Het komt me voor dat u beide, Jeroen zowel als u, in uw wel enigszins invoelbare opwinding een blikvernauwing hebt opgelopen. Gooi weg die wc-rol en kijk breed om u heen.
Herbert
-22-  Herbert:
@Lenz, dat klopt wat jij zegt over verschillende methoden van huisvuil ophalen. Ook omdat een stadsdeel als Nieuw West heel anders in elkaar zit dan stadsdeel Centrum. In Nieuw West is er ruimte voor ondergrondse systemen en kliko's, in Centrum niet. Dat vergt dus ook een andere aanpak. En ook het schoonhouden van de openbare ruimte is anders. Hoef je in een rustige woonstraat maar een keer per maand te vegen, in drukke winkelstraten als de Kalverstraat is dat drie keer per dag. En een verschil van €100,- is wat overdreven. Het goedkoopste stadsdeel is Centrum met €312,- het duurste is Noord met €367,- Bron: http://www.coelo.nl

En inderdaad stadsdelen fungeren naast de centrale stad zoals gemeenten naast de provincie fungeren. Er is dan ook geen sprake van 2 kapiteins op 1 schip maar 2 kapiteins op 2 schepen.
Ieder orgaan heeft zo zijn eigen taken.
Lenz
-23-  Lenz:
@Herbert: Mijn smalle straatje is onvergelijkbaar met bijv. de Vijzelstraat. Toch betaal ik hetzelfde, want hetzelfde stadsdeel. Maar als ik naar een even smal straatje in Noord verhuis komt er ineens 25 euro bij, voor exact dezelfde hoeveeheid afval.
De tarieven voor verontreinigingsheffing staan ook gewoon op de site van de Gemeente Amsterdam: http://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/wat..
En dan even Westpoort en Zuidoost vergelijken (alleenstaandentarief).

@JohnN: 628,58 euro per maand voor een maand papierprikken vind je overbetaald?? Dan ben ik benieuwd waar jij je boodschappen doet. ;-)
Lenz
-24-  Lenz:
Oh ja, nog vergeten:
@Arnoud: Helemaal mee eens, en delegeren kan heel nuttig zijn. Maar voor de burgers (in ieder geval voor mij, toch hoogopgeleid) is het volstrekt onduidelijk welke verantwoordelijkheid nu precies waar ligt en waar die scheidslijnen lopen.
Zoals je ook aangeeft spelen vooral partijpolitieke belangen een veel te grote rol, ook als die totaal niet relevant zijn. Dat is dus precies het pleidooi van de SP: gooi die bestuurslaag er uit en organiseer de facilitaire dienstverlening efficiënt en voor mijn part per straat afzonderlijk als dat de dienstverlening ten goede komt.

Maar hoe je het ook wendt of keert: Piet Hein Donner was volgens geldende democratische regels minister geworden. Wat ik overigens van zijn beleid vond kan ik hier maar beter niet opschrijven, maar op dit punt... :-)
Jeroen Mirck
-25-  Jeroen Mirck:
@JohnN: Twee kapiteins op één schip is inderdaad niet aan de orde, zoals jij met je vergelijking fraai schetst: burgemeester Van der Laan is de kapitein en wordt bijgestaan door enkele stuurlieden, de stadsdeelvoorzitters. Over taakverdeling zijn duidelijke afspraken gemaakt, dus lopen ze elkaar in principe niet voor de voeten. Door de hervorming van het bestuurlijk stelsel is dat nu helaas wel aan de hand, want burgemeester en wethouders gedragen zich de laatste tijd vaak alsof het nieuwe stelsel (waarbij stadsdelen minder macht krijgen) al is ingegaan. Daarmee doorbreken zij de taakverdeling en zaaien zij onrust op de achtersteven van het fregat Amsterdam.

@Lenz: Mijn opmerking over SP en VVD was een overdrijving, bedoeld om aan te geven dat het door sommigen hier bejubelde ideaal van centralisatie heel serieuze nadelen heeft. Waarom vertrouw je die 45 'papierprikkers' (jouw woorden) in de Stopera wel, en die in het stadsdeel niet? Dat klinkt enorm naïef.
JohnN
-26-  JohnN:
@Lenz Re. 23.
Aangezien u zelf aangeeft hoog opgeleid te zijn verdenk ik u van voorgewend onbegrip.
U stelt zelf dat de deelraadsleden overbetaald zijn en onderstreept dat door het aantal uren voor het hetzelfde geld tegenover elkaar te zetten. Omdat papierprikkers zoveel meer uren moeten presteren voor hetzelfde geld zijn deelraadsleden in uw ogen hiermee gedefinieerd als "overbetaald". Hun werk en inzet is in uw ogen dus vergelijkbaar met het arbeidsethos van een papierprikker. Ik noemde het denigrerend, maar eigenlijk is het beledigend voor serieuze deelraadsleden die hoger opgeleid zijn.
Arnoud
-27-  Arnoud:
@Lenz: Ja, daar zeg je wat: 'Donner was volgens de geldende democratische regels minister geworden.'
Feitelijk dus helemaal niet. Hij was minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Rutte 1. En dat was zoals je weet een minderheidskabinet van VVD en CDA, met de beruchte gedoogsteun van de PVV.
Bovendien betrof het een bezuinigingsoperatie die overeengekomen was in het regeerakkoord: verkleining van de overheid, terugdringen van bestuurslagen. Ik heb het partijprogramma van het CDA er niet op nagelezen, maar ik denk niet dat daarin melding is gemaakt van het afschaffen van onze stadsdelen. Het is ons allemaal van bovenaf opgelegd, vanuit Den Haag, de Amsterdammer heeft er niet over mogen meepraten.
Lenz
-28-  Lenz:
@Jeroen: Overdrijven is een vak, maar als dat resulteert in onzin uitkramen schiet je behoorlijk je doel voorbij. Dat B&W alvast op de zaken vooruilopen lijkt mij verstandig, regeren is tenslotte vooruitzien.
Ik ben geen scheepvaartdeskundige, maar ik neem aan dat stuurlieden op een schip niet geacht worden hun eigen koers te varen, maar die van de kapitein te volgen. Zij zijn slechts uitvoerend en ik neem aan dat de rest van de bemanning ook niet over hun beleid hoeft te stemmen.

@JohnN: Als raadsleden (ik meen ook die van D66) menen dat een bijstandsuitkering voldoende is om van te leven, vind ik het niet te verkopen als zij voor zichzelf 1550 euro claimen als 'vergoeding', dus nog eens bovenop hun reguliere inkomen.
Het 'arbeidsethos' van de papierprikkers ken ik niet, maar ik schat dat gedwongen arbeid niet tot hoge motivatie zal leiden. Overigens vind ik het tamelijk denigrerend om een vergelijking met papierprikkers als 'beledigend' te omschrijven. Het is in mijn ogen een bijzonder eerzaam beroep (helaas niet tegen een eerzame vergoeding) en in ieder geval leveren zij een zichtbare prestatie. Wat bij stadsdelen nog maar valt te bezien.

@Arnoud: Ik deel je weerzin tegen de constructie van Rutte 1, daarom had ik het over de 'geldende' democratische regels en niet over 'goede' regels. Maar dat is een andere discussie.
Het besluit om de stadsdelen af te schaffen is toch echt gewoon door eerste en tweede kamer goedgekeurd, en daarmee (nogmaals, volgens 'geldende' normen) democratisch genomen. Als je nog in het sprookje van verkiezingsprogramma's gelooft staan je waarschijnlijk nog een hoop teleurstellingen te wachten.
En ik ben niet heel erg bekend met de regels op dat gebied, maar volgens mij had Amsterdam zelf een referendum kunnen organiseren. Het is mij ook niet duidelijk waarom dat niet gebeurd is. Misschien toch een beetje bang voor de uitslag?
Herbert
-29-  Herbert:
@23, het gaat ook om de kosten van huisvuilinzameling. Bij een wijk met eengezinswoningen ben je duurde uit met inzamelen dan bij een wijk met flats. En dat Zuidoost een hoog tarief heeft heeft ook te maken met een groot aandeel van huishoudens die kwijtschelding krijgen en je wilt de begroting toch sluitend houden.
Jeroen Mirck
-30-  Jeroen Mirck:
@Lenz: Volgens mij schiet ik mijn doel niet voorbij, want er wordt flink gediscussieerd over dit door mij aangezwengelde onderwerp. Een prima discussie, dat moet gezegd. Voor het geld ga je trouwens de lokale politiek niet in: als zzp'er kan ik veel meer verdienen in de uren die ik nu aan mijn werk als raadslid besteed.
JohnN
-31-  JohnN:
@Jeroen: dat bedoel ik maar, als je een (deel)raadslid niet meer dan een vergoeding op basis van bijstandsniveau gunt dan moet je niet verbaasd zijn dat je er ook alleen nog maar mensen met de capaciteiten van een gemiddelde papierprikker (langdurig werkloze?) voor krijgt. Als je enig niveau en oordeelsvermogen van een (deel)raadslid verwacht moet die vergoeding beduidend hoger zijn, dus houd ik vast aan mijn eerdere uitspraak dat die 1500 niet overdreven is. Wel moet er scherp gewaakt worden voor spookraadsleden en zonodig hard en onmiddellijk ertegen optreden.
De papierprikker heb ik er niet bijgehaald, dat deed Lenz (19). De beweegreden daarachter is inmiddels overduidelijk: Lenz vindt (deel)raadsleden nietsnutten en hun bezigheden zijn vergelijkbaar met die van papierprikkers. Met zo'n insteek is discussie over feitelijke hoogte van vergoeding zinloos. Het is dus duidelijk: alles of niets. Ik vind stuurlui behoorlijk nuttig op een schip, Lenz vindt ze overbodig.
Lenz
-32-  Lenz:
@JohnN: Ik vind papierprikkers absoluut geen nietsnutten! En waar zeg ik precies dat ik stuurlui overbodig vind? Een beetje begrijpend lezen zou je reacties een hoop goed doen.
En ik lees ook iets over een 'verdenking van voorgewend onbegrip' (-26-). Dergelijke verdachtmakingen moet je echt beter onderbouwen. Dat je een hekel aan mijn bijdragen aan deze site hebt is me inmiddels duidelijk, maar zonder argumenten maakt dat op mij weinig indruk.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.