Home > > De regentenraad van Remkes

De regentenraad van Remkes

Foto: Verbal Jam - NOS
Vorige week hadden wij op Amsterdam Centraal al een flinke discussie over het al dan niet afschaffen van de deelraden. Die discussie wil ik graag nog even brandend houden.
Nogal wat Amsterdammers lijken vóór de afschaffing te zijn. Ik hoop dat ze beseffen wat zij zich daarmee op de hals halen.
Een veel gehoord argument bij de voorstanders van afschaffing is dat deelraden niet goed functioneren. Dat is een vreemde redenering. Wanneer we die lijn zouden volgen zaten we al spoedig zonder regering en zonder koningshuis. Logischer is het om iets dat niet goed functioneert te verbeteren.

Elke bestuurlijke indeling is feitelijk een manier waarop de macht wordt verdeeld. Daar gaat het om: macht. Minister Remkes (VVD) wil door schaalvergroting de macht weer naar boven trekken. Een van de argumenten daarvoor is beteugeling van de bureaucratie. In werkelijkheid bedoelt hij: beteugeling van al die extra dwarsliggers. Want als je tegenwoordig ergens tegen protesteert ben je direct een querulant.
De deelraden zijn indertijd juist ingesteld om de grote macht van ambtelijke diensten als Publieke Werken en het Grondbedrijf te breken en deze macht weer onder de rechtstreekse invloed van de democratie te brengen.
Uiteraard is er kritiek op de deelraden mogelijk. Daarom kan er worden gekeken naar de manier waarop ze zijn vormgegeven. Verbeterpunten kunnen zijn: is de indeling logisch? Zijn het er misschien teveel? Zijn ze te groot of te klein? Valt er iets te verbeteren aan de bestuurlijke kracht en expertise? Kan het efficiënter, bijvoorbeeld door meer samenwerking in uitvoerende taken (minder ambtenaren)?

Tegenstanders van de deelraad (uit onverwachte hoek) als SP-ers Ivens en Van Dongen stellen voor de deelraden te vervangen door wijkraden. Een weinig overtuigend alternatief, want het instituut wijkraden hebben we al gehad vóór de deelraden. Die leden voornamelijk aan een gebrek aan slagkracht en bereikten resultaten via ondoorzichtige onderonsjes met ambtenaren van de centrale stad.
Ook komen beide heren met flauwe argumenten als zouden deelraden zich met weinig anders bezighouden dan hondenuitlaatbeleid en het wegslepen van woonboten. Het is niet waar. De deelraden hebben er in hun bestaansperiode wel degelijk voor gezorgd dat de kwaliteit van de wijken er in brede zin sterk op vooruitgegaan is.

Een stadsdeel is de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Inderdaad een extra bestuurslaag, maar ook een extra bescherming tegen de schaalvergroting. Wanneer je hem weghaalt vermindert de invloed van de burger op de politiek en vergroot je de afstand. En die afstand zal bij het wegvallen van de deelraden extra voelbaar zijn. Vroeger kon je de ambtenaren bij de centrale stad nog rechtstreeks bellen. Tegenwoordig zitten ze veilig weggedoken achter voorlichters en callcentra. De individuele aanspreekbaarheid is verminderd.
Schaalvergroting is allerminst garantie voor verbetering. Dat zien we op allerlei terreinen, zoals bij het onderwijs, de zorg, de politie, sociale woningbouw en zelfs bij de manier waarop we het televisiesignaal in onze huiskamer krijgen.

De vraag in de discussie omtrent de stadsdelen moet dus voor iedere burger zijn: wil ik democratische invloed op hetgeen zich in mijn wijk of buurt voltrekt? Wanneer je het bestuur overlaat aan een hogere bestuurslaag is het alsof er met Google Earth wordt uitgezoomd vanaf jouw wijk. De details zijn minder zichtbaar en dus is er onvermijdelijk minder aandacht voor. En dan krijg je natuurlijk al gauw dat bijvoorbeeld economische belangen voorrang krijgen op sociale en leefbaarheidsbelangen. Terug naar de regentencultuur? Waarschijnlijk precies wat Remkes wil. Voor zijn club geldt een variant op het gezegde over Frankrijk: het nadeel van Amsterdam is dat er ook mensen wonen.

35 reacties op "De regentenraad van Remkes"

Egbert Rozeboom
-1-  Egbert Rozeboom:
Beetje over-optimistische benadering die je daar ten toon spreidt Arnoud, om niet te zeggen demagogisch.
Het is bijvoorbeeld toch het goed recht van burgers een beetje politieke invloed op wijkniveau te willen inleveren zolang ze maar van een - in hun ogen zeker - falende deelraad verlost zijn. Bovendien kun je met een burgerinitiatief ook bij de gemeenteraad terecht en met een stichting kun je bij de provincie en het rijk lobbyen. En die ambtenaren vind je toch wel als je een beetje goed zoekt.

Waarom niet beginnen met wat jezelf ook als eerste noemt: een logischer indeling en uitvoerende taken als bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht bundelen op een hoger niveau.
Een vraaggesprek op AT5 van Felix XLF met Achmed Aboutaleb mondde overigens uit in de onthutsende constatering van de laatste dat-ie zeker dik 60procent van z'n tijd kwijt is aan het zaken afstemmen met stadsdelen: Dat vinden de meeste burgers zonde van hun lokale politieke invloed die jij zo de hemel inprijst lijkt me.

Hoe zei Bos dat ook alweer.
Geef me drie argumenten waarom de Amsterdammer blij moet zijn met die lokale politieke invloed, Arnoud. Twee argumenten mag ook. Eentje dan?
Aarnout
-2-  Aarnout:
Beste Arnoud,

Ook in een centrale bevolkingsadministratie kunnen namen op verschillende wijze worden gespeld.

Ik heb niet het gevoel dat die stadsdelen de communicatie met mij als kiezer hebben bevorderd. Ik ben tweemaal gaan luisteren naar de openbare formatiebesprekingen van stadsdeel Centrum in de Zuiderkerk. Mijn indruk dat het in die stadsdelen om een politieke beroepsgroep van maatschappijleraren draait en om een handvol ambtenaren die wat tegen de politiek aanschuiven. Natuurlijk zien zij wat plaatselijke issues, maar de uitwerking daarvan in verordeningen en individuele beslissingen zijn soms wel heel erg weinig realistisch of van ronduit slechte juridische kwaliteit.
Maar neem het ze niet kwalijk. Eigenlijk hebben wij als burgers de politiek in de steek gelaten en niet andersom. Niet de politiek moet verbeterd worden maar wij. Niemand heeft toch ooit zijn maatschappijleraar serieus genomen maar intussen hebben we ze wel de macht gelaten. We zijn te druk en zonder hart voor de publieke zaak. We zijn absent landlords geworden. Daar veranderen die stadsdelen niet zoveel aan.
Misschien is zo'n initiatief als deze website of een stemwijzer veel interessanter. Je zou de politieke staf van partijen kunnen uitbreiden zodat zij behoorlijke websites kunnen maken die zij niet gebruiken voor “maak kennis” met Els of Jan propaganda of ter versterking van geluiden die zij zelf produceren, maar waar leden issues kunnen aandragen en beoordelen en waar onze vertegenwoordigers dan behoorlijk op moeten reageren. Wat is de zin van meer vertegenwoordigers als zij niet luisteren en wij te lui zijn om ze op te zoeken.
-3-  :
@Arnoud: elke bestuurlijke innovatie moet je afwegen tegen twee criteria: de eerste is effectiviteit en de tweede is legitimiteit (waaronder je dan ook 'rechtvaardigheid' oid zou kunnen scharen). De effectiviteit van de deelraden hangt voor een groot gedeelte af van de taken en competenties die ze toebedeeld krijgen door de wetgever. Die taken zijn vooral bestuurlijke taken, zoals de straten schoonhouden en paspoorten distribueren. De competenties die de deelraden hebben zijn over het algemeen niet zo fantastisch: ze mogen niet beslissen over de hoogte van belastingen, prioriteiten van de politie, et cetera.

Jij stelt daartegenover dat een deelraad wel de legitimiteit doet toenemen, omdat de deelraad beter kan reageren op problemen specifiek voor dat gebied. Dat is alleen waar wanneer de deelraad binnen dat gebied ook daadwerkelijk mag beslissen over problemen binnen dat gebied - dus, wanneer de deelraad ook effectief kan reageren op die problemen. In het geval van deelraden hangt de legitimiteit dus niet alleen af van hoe dicht de raad bij de problemen staat van die burger, maar ook of ze er daadwerkelijk iets aan kan doen. En dat is dus nauwelijks zo.

Als je daadwerkelijk een deelraad wilt, dan moet je die ook de bijbehorende bevoegdheden geven. Dat is echter politiek onwenselijk: waar moet bijvoorbeeld een deelraad van een arm gebied het geld vandaan halen om te investeren in onderwijs en huisvesting?

Zodoende zijn deelraden destijds ontstaan vanuit een verkeerd doordacht idee: plemp maar een raad ergens in de wijk, zonder enig oog voor de politieke, bestuurlijke en constitutionele verhoudingen in de stad, en 'de politiek zal wel dichter bij de burger komen'. Gevolg is dat we nu een hele reeks politici hebben die we betalen om bestuurlijke taken uit te voeren. Dat betekent concreet dat we een politiek issue maken van iets wat niet meer politiek hoorde te zijn, omdat het al lang besloten was. Het voorbeeld van schone straten was elders al genoemd: dat wordt nu een inzet van deelraadverkiezingen, terwijl je eigenlijk gewoon naar de bestuursrechter moet stappen en de overheid moet aanklagen voor het niet naar behoren doen van haar kerntaken. Dus: zelfs als dankzij de deelraden de kwaliteit van de wijken erop vooruit is gegaan, dan is dat gebeurt op een illegitieme wijze, en wijst het op massaal overheidsfalen kort daarvoor.

Mocht het dan écht zo zijn dat de deelraden een controle vormen voor het grondbedrijf en publieke werken, dan dienen we ons af te vragen of er niet veel betere en veel effectievere manieren zijn om die 'bureaus' te controleren, bijvoorbeeld via publiek-private partnerschappen of door open aanbestedingen naar de vrije markt, zoals we dat ook met de WMO willen doen.
f.bol
-4-  f.bol:
@Arnoud:
- De wijken zijn er de laatste jaren sterk op vooruitgegaan. Klopt. En dat zal in de huidige constellatie mede door de deelraaden zijn gekomen. Veel belangrijker is de paarse economische super-boom van de jaren '90 geweest, waardoor enorme bedragen vrijkwamen om de boel op te knappen. Ongetwijfeld was het zonder de deelraden ook flink opgeknapt. Andere opknapbeurten, ik noem voor het gemak even het Martin Luther Kingpark, worden juist vertraagd door een incompetent stadsdeel.
- Je bent bang voor voorrang van economische wetmatigheden op “leefbaarheid” e.d. Laat ik daar nu nèt niet bang voor zijn omdat de balans nu helemaal zoek is. Door de deelraden, ook die van het centrum, wordt alles maar dan ook alles aan een leefbaarheidslat gemeten en raken de economische belangen ondergesneeuwd. Een bedrijf stemt niet en tweemaal zoveel werknemers dan bewoners ook niet. Per definitie maakt een stadsdeelraad geen gebalanceerde afweging en dat is nu net één van de grootste problemen. Naast talloze andere nadelen, die in vorige threads zijn genoemd.
Wijkraden zijn prima, zolang ze puur adviserend te werk gaan en niet door de overheid worden georganiseerd. Ze bestaan nu overigens nog steeds en waar ze niet bestaan kunnen mensen die er belang in zien dit organiseren.

De bereikbaarheid van de centrale stad en de wethouder die over jouw wijk gaat kun je op eenvoudige goed organiseren voor een fractie van de kosten.
Vinus
-5-  Vinus:
Als ex-ambtenaar en als deelraadbewoner weet ik maar al te goed dat de zogenaamde ‘lokale democratie’ voor Jan met de Pet werkelijk volstrekt ondoorzichtig is. Daardoor is beïnvloeding van de democratie alleen weggelegd voor goed opgeleide, er veel tijd instekende bewoners die het er voor over hebben om de hele inspraakprocedure van A tot Z te willen doorlopen. Ofwel: mensen met een ijzeren doorzettingsvermogen en heel veel tijd over. In praktijk is daarmee het democratisch gehalte ver te zoeken, want het zijn altijd de beroepsinsprekers die proberen de lokale democratie naar hun hand te zetten. Dus als beïnvloeding en meepraten zo belangrijk is mag iedere Amsterdammer eerst wel eens een door het eigen stadsdeel gefinancierde gratis cursus lokale democratie in 13 stappen gaan volgen. En per jaar een maand vrij van de baas om tijd te hebben voor alle procedurele rompslomp.
Daarnaast snap ik de angst voor de Franse toestanden niet en de door Arnaud aangehaalde argumenten over de grote macht van ambtelijke diensten te breken. Dat is echt al meer dan 20 jaar geleden, en zal nu echt niet meer zo snel opnieuw gebeuren. Ambtelijke diensten hebben inmiddels heus wel door dat zij ook niet veel verder komen als zij niet contact leggen met de belanghebbenden.
Overigens is in Berlijn in 2000 het aantal Bezirken ofwel deelgemeenten van 20 naar 12 teruggebracht, om de efficiëntie te vergroten. Met ongeveer per Bezirk 250.000 inwoners. Met die wijsheid kan sowieso het aantal stadsdelen in Amsterdam van 15 naar 4 teruggebracht worden.
f.bol
-6-  f.bol:
Vinus zegt 't. In een andere thread gebruikte ik al het voorbeeld van de Franse toestand in Parijs: 20 arrondissementen van gemiddels 200.000 inwoners en de agglomeratie met aparte gemeentes, zo worden in totaal 15 miljoen mensen bestuurd. Misschien ook niet altijd even ideaal, maar in elk geval zijn de afvalbakken door de hele stad dezelfde en werkt de vuilophaal op dezelfde manier. 4 stadsdelen zou dus al beter zijn.
En het door Vinus volgens mij juist geschetste beeld van de keerzijde van die deelraden die zo dicht bi de burger staan ( de grootste bek wordt alleen maar machtiger ) moet dringend aangepakt.
-7-  :
EN Arnoud, leg me dan ook eens uit waarom Noord 1 deelraad heeft en 'De Baarsjes' en 'Bos en Lommer' elk ook één, terwijl ze bij elkaar nog niet groter zijn dan Noord?

Ooit wel eens gehoord van de Amerikaanse politiek van 'gerrymandering'? Daar lijkt dit verdacht veel op!

Wég met die deelraden dus want je argumenten raken kant noch wal.
Jochem Floor
-8-  Jochem Floor:
Bij mijn weten houdt de Amerikaanse politiek van 'gerrymandering' voornamelijk in dat je het 'constituency' periodiek aanpast zodat bepaalde meerderheden ontstaan. Bij een egaal-rode kleur van stadsdelen maakt het juist geen bal meer uit hoe je ze verdeelt. Door de beschuldiging van 'gerrymandering' laad je alleen maar de verdenking op je een slecht verliezer te zijn.
Andreas
-9-  Andreas:
Volgens mij lopen er een aantal discussies door elkaar heen. Argumenten die je ook altijd hoort bij burgers dat het bijvoorbeeld makkelijk is dat je je paspoort direct in de buurt kan halen, gezellig de wethouder bij je op de koffie of een Raadslid in je winkel.
Kortom, er is een verschil tussen een goede dienstverlening en een politiek aangestuurt deel van de stad. Bestuur dichter bij de burger? geloof er echt niets van hoor. Je moet een afspraak maken, mensen hebben een drukke agenda, geen zin oid. Pas als zij (Bestuur) zonodig denken dat de burger dichterbij moet komen dan is er alle tijd van de wereld.
Zijn de buurten nu inderdaad zoveel beter geworden door het bestaan van de stadsdelen? Nee, want de programma's voor vernieuwing worden aangestuurd door de Centrale Stad. Snellere besluiten? Ligt er aan welke besluiten je bedoelt. Financiele middelen komen of van de eigen begroting (erg krap allemaal) of worden toebedeeld door de Centrale stad. Woningtoewijzing? Nee daar hebben de stadsdelen niets over te besluiten/beslissen. Politietaken? Nee, die worden Centraal toebedeeld. Kortom, ik snap die stadsdelen en dan zeker die politieke tussenlaag echt niet. We moeten mondiaal denken maar ons bestuurlijke stelsel is op het niveau van een dorpsraad. Ik geef Remkes dit keer groot gelijk.
Misschien kan het stapsgewijs. Gewoon vier stadsdelen: Zuidoost, Noord, West binnen de Ring en West buiten de Ring.
yanny scutt
-10-  yanny scutt:
Andreas, Geen 4 Stadsdelen. 4 Wethouders! ( en geen grammetje meer, of minder!) Als die hun werk niet doen, schaffen we die ook af!

Je hebt gelijk; alles wordt centraal bestuurd vanuit Den Haag.

Wat mij betreft; beter een goede Regent in Den haag, dan (Oh schrik!) een stel amateurs op wijkniveau.. Groet; Yanny
Jochem Floor
-11-  Jochem Floor:
@ Andreas:
Klopt, die aspecten moet je inderdaad van elkaar onderscheiden. Maar het is van groot nut dat de burger zich voor tal van zaken waarmee hij het meest te maken heeft kan vervoegen bij een kantoor in de buurt. Dat is niet alleen de loketfunctie en het back-office, maar ook de raadszaalfunctie en een stukje buurthuisdfunctie.

Waar laat jij overigens Centrum, Zuid, en Zuideramstel? Ik neem aan dat je ze niet direct onder de gemeenteraad wilt laten vallen, dus dat ze ofwel samengevoegd worden met de genoemde 4 ofwel zelfstandig blijven.

Overigens, @ Daniel:
>leg me dan ook eens uit waarom Noord 1 deelraad heeft en 'De Baarsjes' en 'Bos en Lommer' elk ook één, terwijl ze bij elkaar nog niet groter zijn dan Noord?

De vraag is aardig. Er is een bandbreedte van omvang waarvoor het systeem van de stadsdelen goed werkt. Globaal gaat men er van uit dat 35.000 inwoners de ondergrens is (dat is een vrij harde drempelwaarde) en de bovengrens loopt van zo'n 80 tot 120.000. Bijvoorbeeld De Baarsjes en B+L zijn op zichzelf al levensvatbaar.

Een samengevoegd stadsdeel Baarsjes/B+L was ook denkbaar geweest, en dat is het nog steeds als die wens in de beide stadsdelen zelf zou leven. Wat ik mij afvraag is waarom jij wel inziet dat daar een discrepantie tussen zit, maar hardnekkig aan toepassing van dat huis van Thorbecke (van inmiddels pakweg 175 jaar oud) blijft vasthouden waar het om de inrichting van gemeenten gaat.

Je neemt namelijk wel eerst stadsdelen de maat aan de hand van de verhouding van het aantal inwoners, maar stelt daarnaast dat de structuren een niveau hoger in de gemeentewet passen bij iedere gemeente, of het nu de gemeente Uitgeest (7.000 inwoners, boven het Noord-Zeekanaal) betreft, of de gemeente Amsterdam (750.000 inwoners ten zuiden ervan). In het eerstgenoemde geval bedraagt het verschil in orde van grootte een factor 2, in het tweede geval is het verschil in orde van grootte een factor honderd.
yanny scutt
-12-  yanny scutt:
Jochem, Hoe krijg je het uit je toetsenbord; “Waar laat jij Centrum, Zuid en Zuideramstel”(in jouw antwoord aan Andreas.)

Moet Andreas stemmen op stukken grond of op de samenleving?!

35.000 mensen zijn een 'drempelwaarde'? Hoe haal je het in je hoofd om ZO over de samenleving (mensen) te spreken!

Ga eens praten met je Oma en Opa. Die kunnen jou nog eens iets leren over mensen. (hun bestaan en voortbestaan)

Die waren geen statistieken nodig. Zij kunnen jou vertellen dat niet GROND, maar dat het kleine stukje grond, liefde en aandacht het mogelijk heeft gemaakt dat jij nu zo lekker bijdehand tekeer kunt gaan over 'stukken grond'

Ik stem geen PvdA. Dat is zeker. Boze groet: Yanny
f.bol
-13-  f.bol:
Yanny er wordt een theoretische discussie over het bestuur gevoerd. Ik ben het niet eens met Jochem maar hij bedoelde zeker niet om respectloos met mensen om te gaan volgens mij. Om n.a.v. zijn stukje al dan niet PvdA te stemmen lijkt mij iets te emotioneel en niet verstandig.
-14-  :
@Jochem: ik heb het over competenties - dat is iets geheel anders dan een standaardregel dat 'bij zoveel inwoners moet er een bestuurslaag bovenop zitten'. Het enige waar ik met het Noord en B+L argument op wilde wijzen, is dat het nogal verdacht is dat het argument van 'dichter bij de burger' nogal inconsistent wordt toegepast: blijkbaar zijn mensen boven het IJ minder belangrijk en hebben we daarom minder kubieke meter politicus per burger? Dus, gesteld dat het argument 'dichter bij de burger' op gaat, wat niet zo is, dan nog is het intern inconsistent.

Maar dat had ik inderdaad duidelijker moeten aangeven.
Aarnout
-15-  Aarnout:
@Jochem en Daniel. Een discussie over gerrymandering in de partijpolitie sfeer roept inderdaad de associatie van slechte verliezers op. Daarom is het beter bij voorbaat over wijzigingen van ons kiesstelsel na te denken. Lees dan jullie stempas eens goed, waarop staat vermeld dat aan de invoering van die pas o.a. in de regionale bladen aandacht zal worden besteed. Een helemaal juiste voorlichting is dat niet. De wet die de stempas moet invoeren ligt namelijk nog bij de Tweede Kamer. De stempas is nog niet ingevoerd. Het gebruik van de stempas in Amsterdam is een experiment. Een merkwaardig experiment want de minister van Bestuurlijke Nieuwigheden had op grond van de evaluaties van eerdere experimenten zijn conclusies al getrokken. Wat de nog niet aangenomen wet wenst in te voeren is:
- de stempas die maakt dat we in ieder stemlocaal terecht kunnen;
- de onmogelijkheid om bij verlies van de stempas vlak voor de verkiezingen nog te stemmen, zelfs als je jezelf kan legitimeren.
- mobiele stembureaus die door de gemeente creatief kunnen worden ingezet;
- extra stembureaus op creatief vastgestelde plaatsen waar veel mensen komen
- de bevoegdheid van de gemeente om alle stembureaus vroeger of later te openen of te sluiten.
Eerdere experimenten in andere gemeenten zijn positief geevalueerd door ambtenaren van burgerzaken, het ministerie van bzk en de drukkers van stempassen (o.a. SDU). De kiezers waren ook enthousiast. Ze hebben namelijk een soort Nipo bureau wat kiezers laten bellen of die het leuk vonden dat ze overal konden stemmen. 85% procent vond dat wel leuk. Dus mooi toch????????
Aarnout
-16-  Aarnout:
De wet die het stempas experiment toe staat maakt het ook mogelijk tot 2008 met internetstemmen te experimenteren. Pechtold heeft dat nog even tegengehouden vanwege onze computerargwaan. Maar in theorie (misschien zelfs volgens de bestaande wet) is het mogelijk dat binnenlandse zaken het internet stembureau met een link direkt achter de officiële stemwijzer zet. Net zoals mijn bank zullen ze daarna langzaam de fysieke stembureas wel sluiten. Zoals dit jaar het stembureau bij V&D La Place komt zou je het internetstembureau dan met een link op de website van de ABNAMRO kunnen plaatsen. En liever niet bij DWI. Gelukkig staat dit jaar een echt stemlocaal aan de VU (bij de makers van Kieskompas) en niet op de Prinsengracht bij Stemwijzer.
Jochem Floor
-17-  Jochem Floor:
@ Daniel:
De discussie ging tot noch toe over het bestaan van stadsdelen; inderdaad, als je daarin een draai maakt naar een discussie over competenties vereist dat wel even een aankondinging. Ik denk wel dat je daarmee bij de discussie bent aanbeland die uiteindelijk gevoerd zal moeten worden (maar ik betwijfel of dat hier zal gebeuren).

Ik ook dat je het een bepaald opzicht gelijk hebt; sommige delen van de stad zijn ondergeschoven kindjes. Dat geldt voor Noord; maar ook voor Zuid-oost. In dat verband zou ik me dan even goed het opdelen van stadsdelen Zuid-Oost en Noord kunnen voorstellen. Die suggestie heb ik overigens wel eens laten vallen en het idee werd hatelijk weggehoond.

Op de oorzaak van die indeling zou ik kunnen speculeren, maar ik denk dat het nuttiger is het na te vragen. Wat betreft je stelling dat de politiek dankzij de stadsdelen niet dichter bij de burger staat; ik vraag het me echt heel erg af.
Het is vrij simpel om een rekenkundig voorbeeldje te geven; met in totaal pakweg 50 personen die de stad besturen, die voorts de helft van de tijd met elkaar in conclaaf zijn en die ook niet meer dan 24 uur in een dag hebben, dan krijg je per definitie een licht autistisch stadsbestuur dat zich alleen met de hoofdlijnen kan bekommeren. En zo komen de ambtenaren aan de macht. Ik garandeer je, dat wordt geen verbetering.

Ieder model waarbij de deelraden volledig worden geschrapt bewerkstelligt deze situatie. 'De Burger' die voor een bepaald probleem kenbaar wil maken wordt dan geconfronteerd met onbenaderbare bestuurders en dito volksvertegenwoordigers.

@ Aarnout (O/T):
Ik wist niet dat deze discussie speelde, maar ik vind dit tamelijk belachelijk. En op de gebruikelijke Nederlandse wijze ondoordacht; als je vanwege mobiliteit van de kiezer iedereeen een stempas geeft (wat was er mis met 'op verzoek'), dan heb je JUIST uniforme openingstijden van de stemlokalen nodig, want het kan heel goed zijn dat de kiezer ergens wil gaan stemmen zonder van tevoren bepaald te hebben waar en dus zonder de openingstijden te hebben kunnen controleren.

Overigens geloof ik er helemaal niet in dat je het de burger makkelijker maken om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen; je moet het de burger juist moeilijker maken. Laat die burger maar aantonen dat hij gemotiveerd is om te gaan stemmen. Al die wanhopige pogingen om de opkomst te verhogen slaan nergens op.

Suggestie: afzonderlijk item van maken?
Mechtild
-18-  Mechtild:
Nou zeg, er wordt wel van het item afgedwaald. Gaat het nu om afschaffen van de stadsdelen, gaat het om legitiem stemgedrag, gaat het om de stemwijzer of gaat het om de stempas.
Vraag nu eens de burger hoe vaak hij/zij daadwerkelijk een wethouder/raadslid uit zijn/haar stadsdeel heeft aangesproken. Vraag die burger dan ook hoe vaak deze aanwezig is geweest bij Raadsvergaderingen. Vraag die burger hoe vaak hij/zij in een stadsdeelkantoor is geweest en waarvoor.
Ik durf te wedden dat de meeste bewoners nog nooit een wethouder/raadslid hebben aangesproken, dat het slechts de geijkte insprekers zijn die altijd het hoogste woord voeren op vergaderingen, dat mensen het meeste gebruik van stadsdeelkantoren maken om er informatie te halen, dan wel gebruik maken van de burgerloketten.
Kortom, hoe legitiem zijn die stadsdelen. Ik kan me nog herinneren dat voor bouwprojecten er in het verleden projectbureaus in de buurt waren, voor informatie er voorposten waren. Ging het toen zoveel slechter? Dacht het niet. Ik denk dat heel veel te maken heeft met verandering in tal van processen. Heette het voorheen stadsvernieuwing, nu spreken we over Stedelijke Vernieuwing. Wat is anders? wat dacht je van de financiele structuur. De vraag is dan, heb je daar een politiek aangestuurd apparaat nodig. Lijkt mij niet. Ik zou zeggen, probeer eens gewoon wat nieuwe structuren uit om burgers actiever te betrekken bij hun stad. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. Ik heb het vermoeden dat er nu een klein clubje mensen is wat zich hard maakt voor het behoud van die stadsdelen die er kennelijk zelf wat bij te winnen hebben.
Ik ben dus voor afschaffen van de stadsdelen maar tegelijkertijd het aangaan van nieuwe bestuurlijke experimenten om burgers actiever bij hun stad te betrekken dan wel mee te laten participeren.
Oh ja, ik ben wel een voorstander van behoud van een aantal wijkkantoren waar je dan je paspoort/rijbewijs kunt afhalen plus waar informatie te vinden is over projecten etc.etc.
Aarnout
-19-  Aarnout:
@Redactie Amsterdam Centraal. Zie de suggestie van Jochem Floor hierboven. Die stempas is een experiment en dan is het juist goed als dat uitgebreid besproken wordt. Ter voorkoming van toekomstige aktiegroepen wijvertrouwennietenz. Dan kunnen we hier terug naar de muze van de stadsdelen.
Jochem Floor
-20-  Jochem Floor:
@ redactie: tevens suggestie: deze lijn sluiten en een link naar de andere (of omgekeerd.) J
-21-  :
@Jochem: ik denk dat wij elkaar niet kunnen overtuigen. Ik geloof niet dat meer politici per hoofd van de bevolking welke kloof dan ook dichten, jij gelooft dat wel.
Jochem Floor
-22-  Jochem Floor:
@ Daniel:
>ik denk dat wij elkaar niet kunnen overtuigen.
Ik wel.

>jij gelooft dat wel.
Een enigszins verwrongen weergave van mijn standpunt, maar inderdaad: politici moeten wel de tijd hebben om naar mensen te luisteren en dan helpt het niet als je ze te veel onderwerpen op hun bordje schuift.
yanny scutt
-23-  yanny scutt:
Jochem, WIJ (burgers) schuiven de onderwerpen op het bord van de bestuurders.(die wij daarvoor hebben gekozen)

Het is niet de bedoeling dat ZIJ(de door ons gekozen en betaalde bestuurders) de 'Hete aardappel' weer terugschuiven naar de burger onder het 'mom' eigen verantwoordelijkheid!
boze Groet; Yanny
Jochem Floor
-24-  Jochem Floor:
Wat ben je toch heetgebakerd de laatste tijd, Yanny. Wat ik ook zeg of doe; het is niet goed of het deugt niet, en je begrijpt me nog verkeerd ook. Er is bij mij nooit sprake geweest van terugschuiven.

Politici moeten dus gewoon hun werk doen en terugschuiven van taken naar de burger kan (vrijwel per definitie) niet (de uitzondering betreft het referendum en daarover wil ik het graag eens hebben maar niet hier).

Ik vind alleen maar dat je (ook van politici) geen onmogelijke dingen moet vragen en oog moet hebben voor de realiteit. Die realiteit is dat politici bij tijdgebrek taken gaan delegeren aan ambtenaren en minder aanspreekbaar worden voor de burger. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik vind dat geen goede zaak. En ik zie dat risico kleven aan het hier besproken voorstel, het opheffen van de stadsdelen. C'est tout.
-25-  :
@Jochem: ambtenaren zijn niet 'minder aanspreekbaar'. Ambtenaren hebben een andere plek in het besluitvormingsprocs: politici moeten bslissen, ambtenaren moeten die besluiten uitvoeren. Doen ze dat niet, dan dienen de politici ze te ontslaan, en kunnen burgers een gang naar de bestuursrechter maken.

Met hierboven beschreven post geef je dus toe dat er nu politici ingeschakeld worden voor taken die door ambtenaren gedaan hadden moeten worden, en geef je dus toe dat je hun niet nakomen van hun taken maar accepteert en in plaats van het via de bestuursrechter aan te pakken, het liever tot een politiek onderwerp maakt.

Stel nou dat ik jou aanneem voor mijn bedrijf, en ik maak een afspraak met jou dat jij een bepaalde deadline haalt. Als jij die dan niet haalt, dan kan ik toch ook een functioneringsgsgesprek met je aangaan en desnoods je ontslaan? Jij stelt voor dat wij dan weer de gehele afspraak weer opnieuw moeten onderhandelen en het hele besluitvormingstraject vanaf stap 0 weer moeten doorlopen. Waarom, Jochem, waarom bestuurlijke taken politiseren als ze niet gedaan worden?
Jochem Floor
-26-  Jochem Floor:
@ Daniel: Heb je wel eens geprobeerd een ambtenaar te ontslaan? Een stadsdeel opheffen gaat sneller.

Maar even in ernst: op de parallele draad heb ik het antwoord voor je. Waarop je nu alweer die bestuursrechter erbij wilt halen is me echt een raadsel. Heb je er vaak tegenover gestaan? Beviel het? Had je niet liever een goed luisterend (deel)raadslid gehad?
-27-  :
Op je vragen,Jochem:
ja, ja, nee.
Jochem Floor
-28-  Jochem Floor:
@ Daniel: m.b.t. 'nee'; Dan ben je een uitzondering (maar dat wist je wel). De meeste mensen hebben toch echt minder drempelvrees om bij een deelraadslid langs te gaan dan om bij de rechtbank een procedure te gaan voeren.
-29-  :
@Jochem: natuurlijk wist ik dat. Ik heb op de middelbare school geleerd wat retorische vragen zijn, haha! ;)

maar feitelijk zou je dus ook kunnen beargumenteren dat de bestuursrechtelijke procedure simpeler moet. Dat kan.
f.bol
-30-  f.bol:
Simpeler en rechtvaardiger dan, Daniël. Advocaten die ik ken ( en onlangs een vertrekkende rechter ) beklagen zich er steeds weer over dat de uitvoering van het bstuursrecht zeer problematisch is: net als bij een gemeentelijke klachtencommissie is het bijzonder moeilijk voor een burger om er zijn of haar gelijk te halen. Denkelijk ook doordat er toch een flinke verweving is tussen bestuurders en bestuursrechters. Ga maar eens na hoeveel politici er zijn met een juridische achtergrond, hoeveel politici advocaat of ( bestuurs-) rechter zijn geweest of weer worden en hoeveel politici iemand uit de advocatuur, het OM of de rechterlijke macht als partner hebben....
Zowel op stadsdeel- stedelijk als landelijk niveau zijn ze eenvouidig te vinden.
f.bol
-31-  f.bol:
..... en dat was uiteraard geen pleidooi om de stadsdelen te handhaven...
Jochem Floor
-32-  Jochem Floor:
..Ik proef hier een kleine poging tot topic-verschuiving in progress door Daniel Schut en f.bol...

We hadden het niet over het vereenvoudigen van het bestuursrecht (al kan ik me voorstellen dat ook dat item hier aan de orde moet komen), maar juist over het opheffen van de bestuurslaag van de stadsdelen. En niet op mijn verzoek maar eerder op dat van jullie, dus ik zou het wel zo netjes vinden als het onderwerp niet proberen te verschuiven.
yanny scutt
-33-  yanny scutt:
Jochem, lieve Schat! Jij komt er wel. Nu moet je het 'partij nadenken' nog even durven loslaten.

Daag de PvdA uit tot individualisme..en tegelijkertijd de 'samenhang 'in de samenleving weten te behouden (zonder bevolkingsgroepen voor te trekken.)

Dat is een klus die de PvdA al 20 jaar niet heeft aangedurfd omdat deze partij niet naar haar eigen kiezers wenste te luisteren (omdat die parij het zelf ook niet wist!) Maar gelukkig ben jij er!

Ik hoop wel dat jij je niet gaat schuilhouden achter statistieken en oprecht tegen de Wereld aankijkt! En vanuit die blik met mensen kunt overleggen hoe het beter kan ,en moet! Groet; Yanny
f.bol
-34-  f.bol:
@ Jochem Floor: verre zij het van mij om de discussie over het opheffen van stadsdelen te willen verleggen naar het bestuursrecht.
Een discussie over stadsdelen die we hier overigens voeren op verzoek van Arnoud de Jong lijkt mij. En elders op instigatie van Jelmer Uitentuis
Zeer veel argumenten zijn er aangedragen die opheffing wenselijk maken, zeer weinig die handhaving van het systeem aantrekkelijk doen zijn.
Aarnout
-35-  Aarnout:
Er is een enkel voordeel van stadsdeelraden. Namelijk dat je in een enkel stadsdeel geen een partij meerderheid hebt.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.