Home > > Regelvrij ondernemen in Amsterdam?

Regelvrij ondernemen in Amsterdam?

VVD Amsterdam wil met freezones voor horeca en winkels een impuls geven aan de economie en leegstand tegengaan. VVD Fractievoorzitter Marja Ruigrok: "Ondernemers moeten kunnen ondernemen in plaats van zich bezig te moeten houden met belemmerende regelgeving en bureaucratie. Freezones zorgen voor een totaal nieuwe dynamiek in buurten en geven impulsen aan initiatieven van zowel ondernemers als bewoners."

Dat is een mooie gedachte voor ondernemers, die wel houden van regelvrije en vooral van belastingvrije regio’s. Op 3 december vergadert de gemeenteraad over de plannen. Toch zie ik ook beren op de weg bij het realiseren van die regelvrije- of –luwe zones in Amsterdam. Kan het misschien nog slimmer?

Ondernemerschap
De helft van de startende ondernemers in horeca en retail in Amsterdam stopt na een jaar en laten de maatschappij achter met de onbetaalde rekeningen. Velen vergissen zich in het ondernemerschap dat een eigen bedrijf vergt, de investeringen in de aanloop en niet in de laatste plaats ontbreekt het vaak aan een onderscheidend ondernemingsplan.

Amsterdammers hebben echt niet nog meer wafelzaken, biertuinen, burgerbakkers, ticketverkoper en koffiejuweliers nodig. Die verdringen elkaar enkel maar.

De vraag is of echte ondernemers zich laten belemmeren door regelgeving en bureaucratie? Er ligt geen enkel onderzoek aan die stelling ten grondslag. Elke keer weer verwijzen naar het deurtje van Kuyt of de drankjes bij Books&Bubbles is niet geloofwaardig.
De ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oevers is een inspirerend voorbeeld van ondernemers die er echt voor gaan. Andersom beschremen veel regels vaak ook de ondernemers zelf weer op hun beurt. Ze zorgen voor een eerlijk speelveld.

De Amsterdamse economie is meer dan alleen maar winkels en horeca. Investeren in ondernemerschap in bijvoorbeeld de creatieve en ICT-sector levert een grotere bijdrage aan de Amsterdamse economie. Geef die ondernemers ook alle ruimte in de freezones. De Amsterdam Economic Board heeft niet voor niets 8 sectoren aangewezen met een economische impact die ver buiten Amsterdam reikt. Daar zitten de kansrijke broedplaatsen. Geef die dan ook een plek in de freezones. Dat zet echt zoden aan de dijk.

Samen met bewoners
In de plannen worden de bewoners en andere ondernemers (niet zijnde horeca en winkels) in het geheel niet genoemd. De bewoners zijn straks toch de klanten van de ondernemers die zich in de ‘free zones’ gaan vestigen? Daarnaast hebben die bewoners belang bij een goede balans tussen wonen, ondernemer en ontspannen in hun buurt. Zonder hen gaan de plannen niet slagen. Ook in het Project CentrumXL en het Project 1012 is de gemeente vergeten de ‘bondgenoten’ bij de ontwikkeling een stem te geven.

De vraag is of de freezones echt gaan bijdragen aan meer leefbaarheid en economische vitaliteit van die buurten als de bewoners geen stem krijgen. Ik zie in de plannen geen concrete suggesties voor de impuls die de gemeente wil geven aan initiatieven van bijvoorbeeld de bewoners.

Kan het beter?
Ik heb vier adviezen voor het verbeteren van de plannen:

  1. Onderzoek in hoeverre uitbreiding van horeca en winkels in de buurten waarvoor de plannen worden gemaakt daadwerkelijk, voor langere termijn, goed is voor de economie. Kijk hierbij ook naar de belangen van de bewoners en bestaande ondernemers. 
  2. Leg concrete criteria vast op basis waarvan de gemeente straks, met bewoners en ondernemers, gaat evalueren of de freezones geslaagd zijn.
  3. Onderzoek in hoeverre regelgeving en bureaucratie daadwerkelijk de goede ondernemers in de weg staat en waarop de pilot zich dus vooral moet richten, zodat deze ‘lessons learned’ ook ondernemerschap buiten de freezones kunnen stimuleren.
  4. In het voorstel worden de bewoners nergens genoemd. De plannen voor de freezones zouden juist ondernemers en bewoners als bondgenoten moeten verbinden. Zorg dat bewoners een stem krijgen bij het opstellen van de concrete plannen en de evaluatie van de pilots.

De Freezones zijn een prima plan als ze daadwerkelijk gaan zorgen voor een nieuwe dynamiek in buurten en een impuls gaan geven aan initiatieven van zowel ondernemers als bewoners.

Over de rubriek Zakendoen:

In de rubriek Zakendoen worden bedrijven besproken die opvallen. Nieuwe bedrijven, originele of sympathieke bedrijven, maar ook bedrijven waarvan we ons afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Tips? Stuur ze naar amsterdamcs [at] googlegroups.com.


acht reacties op "Regelvrij ondernemen in Amsterdam?"

Herbert
-1-  Herbert:
Regelvrij ondernemen klinkt dan wel heel stier maar in het voorstel van de VVD komt men niet verder dan horeca en winkeltjes die, zoals Walther terecht noemt, vaak eendagsvliegen zijn. En net zoals je zegt, regels bieden bescherming. Er kunnen 1000 bewoners gaan klagen over een bedrijf, als het bedrijf zich aan de regels houdt is er niets aan de hand.
Nu wil de VVD dat boekhandels consumpties mogen verkopen. Los van de truttigheid, dit levert je nog veel meer regels op. De Drank- en Horecawet en de diverse Warenwetten. En terecht, andere horecazaken hebben zich daar ook aan te houden.
De VVD wil ook de precario afschaffen. Dat veroorzaakt een gat in de begroting. En wie gaat dat dan betalen? Juist de burger.
En ik maar denken dat de VVD zo voor het profijtbeginsel is. Geldt blijkbaar niet voor de eigen achterban.

Laten we nu eens aandacht geven aan echte ondernemers.
Arnoud
-2-  Arnoud:
Als bepaalde regels onnodige zouden zijn, zijn ze voor élke ondernemer een belemmering en moet er dus kritisch gekeken naar nut en noodzaak ervan. Daar hoeven helemaal geen free zones aan te pas te komen. Zoals het artikel zegt: regels zijn er vaak ook ter bescherming van anderen. De praktijk wijst dikwijls uit dat die regels geen overbodige luxe zijn.
JohnN
-3-  JohnN:
Sluit me aan bij Arnoud: regels als ongewenste belemmeringen verdienen het niet regels te blijven. Daar heb je geen freezones voor nodig maar een stofkam. V.w,b. nieuwe impulsen voor horeca en straatbalie-verkoop is de bestaande regelgeving duidelijk nu al niet bij machte ongewenste wildgroei te voorkomen, misschien is daar juist afknijpen het betere beleid. Maar VVD... vrijheid blijheid, de gevolgen zijn niet voor iedereen even prettig. Ik vind de aanblik van al dat etende publiek op straat niet zo verheffend. En uh, was obesitas ook geen probleem?
Herbert
-4-  Herbert:
De APV en de bestemmingsplannen worden op gezette tijden ook weer opnieuw vastgesteld.
In de huidige APV zal je ook niets meer vinden over paarden, hondenkarren en handkarren.

Bestemmingsplannen hebben ook maar een beperkte houdbaarheid. Het barst in een beetje bestemmingsplan van partiële herzieningen, ontheffingen e.d. Een project als de NZ-lijn zorgt voor honderden wijzigingen van diverse bestemmingsplannen.

Voor ondernemers is het juist eenvoudiger geworden, daarvoor geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daar hoort o.a. de omgevingsvergunning bij zodat je als ondernemer in 1 keer allerlei vergunningen kan regelen.

En net zoals Walther zegt, richt je op de 8 sectoren van de AEB. Daar zitten de mogelijkheden. Van beroepen waar je weinig scholing voor nodig hebt tot wetenschappelijke toppers.
Niet die laagwaardige toeristenfuiken waar het studentenpersoneel om de 3 à 4 maanden compleet vervangen wordt. Daar hebben we er genoeg van.
Robert
-5-  Robert:
Goed stuk!

Ik onderneem zelf. En zo schokkend is het aantal regels niet (in ieder geval niet zo schrikbarend veel dat het je bedrijf ontneemt). Soms is het irritant, nog veel vaker voelt het als systeembevrediging (dat zal ook in veel gevallen wel kloppen), maar het meest irritant zijn de stadsdeelvoorzitters en deelraadsleden (de navelpluizen van de lokale politiek) die om de haverklap op bezoek willen komen en met je op de foto willen, zonder ook maar enig benul te hebben waarmee je bezig bent. :)
Arnoud
-6-  Arnoud:
@Robert: Wij verklaren het woord 'systeembevrediging' tot woord van de week. ;-)
Walther
-7-  Walther:
Ik kreeg een keurige reactie van de wethouder...

1. Onderzoek in hoeverre uitbreiding van horeca en winkels in de buurten waarvoor de plannen worden gemaakt daadwerkelijk, voor langere termijn, goed is voor de economie. Kijk hierbij ook naar de belangen van de bewoners en bestaande ondernemers. Leg concrete criteria vast op basis waarvan u straks, met bewoners en ondernemers, gaat evalueren of de freezones geslaagd zijn.

Reactie: de doelen van de pilot worden van te voren opgesteld en na de pilotperiode wordt gekeken of die behaald zijn. Zoals in de bestuurlijke reactie staat is de leegstandsproblematiek en de inbreng van de ondernemers leidend bij het selecteren van een gebied voor de pilot en de te kiezen instrumenten. De instrumenten worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde voor het gebied en onder meer op het effect voor de leefbaarheid. Met name waar het gaat om de leefbaarheid hebben bewoners, wat u terecht aangeeft, een rol.

2. Onderzoek in hoeverre regelgeving en bureaucratie daadwerkelijk de goede ondernemers in de weg staat en waarop de pilot zich dus vooral moet richten, zodat de ‘lessons learned’ ook ondernemerschap buiten de freezones kunnen stimuleren.

Reactie: Naast dat we bij het uitwerken van de pilot de instrumenten beoordelen op hun inzetbaarheid en de toegevoegde waarde voor het gebied, zullen we gebruikmaken van de ervaringen die bijvoorbeeld in andere gemeenten zijn opgedaan. De instrumenten die effectief blijken worden opgenomen in de betreffende stedelijke kaders, zodat alle ondernemers die in een gelijke positie verkeren hier ook van profiteren.

3. In uw voorstel worden de bewoners nergens genoemd. De plannen voor de freezones zouden juist ondernemers en bewoners als bondgenoten moeten verbinden. Zorg dat bewoners een stem krijgen bij het opstellen van de concrete plannen en de evaluatie van de pilots. Ik hoop dat u de plannen voor de freezones nog wilt aanpassen, zodat ze daadwerkelijk gaan zorgen voor een nieuwe dynamiek in buurten en een impuls gaan geven aan initiatieven van zowel ondernemers als bewoners.

Reactie: de pilot freezone is bedoeld om te kijken wat we kunnen doen om de winkelleegstand in een gebied te verminderen. Dit is in het belang van ondernemers en bewoners; voor de leefbaarheid van het gebied. In de uitwerking van de pilot zullen we dan ook de bewoners betrekken.
Arnoud
-8-  Arnoud:
@Walther: kreeg je die reactie op grond van dit artikel hier of had je de wethouder nog apart aangeschreven?

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.