Home > > Politiek op de iPad

Politiek op de iPad

iPad in de Gemeenteraad

Ons leven wordt steeds digitaler, dus ook de overheid en de politiek. Zowel op het Binnenhof als in de rest van het land stapt de volksvertegenwoording massaal over op de iPad. Dat papierloos vergaderen scheelt veel printkosten en spaart het milieu, maar in de beeldvorming van de burger heet het al gauw ‘zakkenvullerij’. Vandaar dat veel politici terughoudend zijn om met hun tijd mee te gaan.

“De iPad is zeker geen luxe dingetje, hij is praktisch en nuttig”, zei Beatrijs Lubbers, raadsgriffier van de gemeente Gouda, eerder dit jaar tegen Dagblad De Pers in reactie op de kritiek dat de raad zichzelf ‘een leuk speeltje’ gunde. Begin dit jaar stapten de gemeenteraden van Gouda en Hardenberg over op de iPad, en er volgden nog vele andere politieke gremia. Van de Eerste Kamer tot aan de lokale politiek in Nijmegen, Arnhem, Zaanstad, Oostzaan, Castricum, Kolummerland en Wijdemeren.

Ook Amsterdam moest eraan geloven. In oktober stapte de gemeenteraad over, waarbij burgemeester Eberhard van der Laan het eerste exemplaar in ontvangst nam. “Ik wacht even op de uitleg voordat ik mezelf publiekelijk voor aap zet”, zei hij met veel zelfkennis tegen AT5. Ook de verschillende deelraden stappen over, zoals die van Zuidoost. Het heikele punt is de beeldvorming: om die reden wordt de tablet-pc meestal niet als gift aan de lokale politici verstrekt.

Luiheid
In stadsdeel Nieuw-West ging de discussie terecht ook over het te kiezen apparaat: het moet welhaast pure luiheid zijn dat de politiek het bijna overal louter heeft over iPads, terwijl Samsung en andere aanbieders zeer vergelijkbare producten aanbieden. De lokale SP wilde liefst helemaal geen zaken doen met het ‘gesloten systeem’ van Apple. Uiteindelijk startte deze deelraad een pilot met raadsleden die zelf al een tablet bezitten. Dan kan er van zakkenvullen al helemaal geen sprake zijn.

Speeltjes
In Amsterdam Noord beklagen CDA en SP zich over de kosten die gepaard gaan met aanschaf van iPads en netbooks voor de deelraad: dat gaat daar dertig- tot vijftigduizend euro kosten, met ook nog eens 32.000 euro onderhoudskosten per jaar. Veel meer dus dan de bezuiniging op printkosten. In Het Parool zegt SP’er Daniël Peters:

iPad in de raad“De deelraad vraagt mensen bezuinigingen te slikken, maar koopt voor zichzelf dure elektronische speeltjes. Dat is belachelijk. In Zuidoost wordt een substantieel deel van de fractiebudgetten gebruikt voor dit soort investeringen en in Nieuw-West kunnen deelraadsleden hun eigen laptop gebruiken.”

De digitalisering van de politiek uit zich ook op andere fronten: zo besloot diezelfde deelraad van Nieuw-West tijdens een zeer verdeelde stemming om uit bezuinigingsoverwegingen het aloude notuleren van vergaderingen af te schaffen. Dat betekent dat burgers hun informatie over besluitvorming alleen nog maar online kunnen vinden. Is dat een goede ontwikkeling? Een rondje langs enkele overheidssites in Amsterdam leert alvast dat de doorzoekbaarheid vaak te wensen overlaat.

Kloof
Ondertussen twitteren, facebooken en bloggen lokale politici zich een ongeluk, in de hoop daarmee de kloof met de burger te dichten. Het is de vraag in hoeverre de iPads in de raadzaal daar ook een bijdrage aan zullen leveren, nog afgezien van de nieuwe (technische) problemen die al de kop opsteken. Daarbij komt dat de digitale overheid nog altijd weinig succesvol is. Zo beklaagde de ombudsman zich erover dat overheden de mailtjes van burgers slechts beantwoorden en staat de aanval van hackers op DigiNotar nog scherp in ons geheugen gegrift.

Met iPad of niet: wordt het nog wat met die digitale overheid?

In de videorubriek een verslag van de introductie van de iPad in de Amsterdamse Gemeenteraad.

Jeroen Mirck heeft ook een internetrubriek op RTV-NH die te beluisteren is via het radio-archief.


veertien reacties op "Politiek op de iPad"

Arnoud
-1-  Arnoud:
Ik ben toch wel benieuwd in hoeverre er is gedacht aan de beveiligingsaspecten. Er staat immers een grote hoeveelheid gegevens op 1 apparaat. We gaan ongetwijfeld incidenten krijgen van gepikte of vergeten iPads, net als met de usb-sticks.
Ook vraag ik me af in hoeverre het gemiddelde raadslid in staat is al die stukken op een doeltreffende manier op z'n iPad te organiseren en ook weer terug te vinden. Gezien het niveau van digitale vaardigheid bij sommigen vrees ik het ergste.
JohnN
-2-  JohnN:
Het internet werd wel eens vergeleken met een "omgevallen boekenkast". Alles zit erin maar het is een hele klus om de juiste en adequate gegevens te vinden. De komst van verbeterde zoekmachines heeft dat maar ten dele opgelost. Als raadsleden voortaan alles wat er aan verslagen, rapporten, besluiten, evaluaties, voorstellen etc. wordt geproduceert in de gemeente online op de tablet pc binnenkrijgen zonder dat er vantevoren een selectie wordt gemaakt wat naar wie moet, valt te verwachten dat het raadslid verzuipt in de digitale vloedgolf. Als er dmv stukken wordt gecommuniceerd is er al een eerste zeef: men staat stil bij het nut van alles klakkeloos tig-maal te kopiëren en te distribueren (vanwege werk en kosten) en dat is de eerste winst. De praktijk zal zijn (vrees ik) dat iedereen alles krijgt, net zoals de belastingdienst mij voortdurend met informatie bestookt die voor mij helemaal niet relevant is, maar ik zit nu eenmaal in het adressenbestand. Zo werkt de ambtenarij anno 2011. Veel informatie eenrichjtingsverkeer, geen interactie op vragen via email en zelfs vaak niet via papieren brieven.
Verder heb ik dezelfde bedenkingen als Arnoud de Jong. Als ministerie ambtenaren soms slordig zijn met de onder hen rustende bestanden in de vorm van schijven, usb-sticks en/of afgedankte computers valt niet te verwachten dat raadsleden opeens feilloos zullen zijn.
Ik vrees dat het meer een demonstratie voor de "Bühne" is: "Kijk wij eens modern zijn!"
Een shownummertje voor ons burgers, dat wij zelf mogen betalen. Liever niet dus.
Ze hebben waarschijnlijk allemaal een laptop, waarom dan perse ipads uitdelen?
Jeroen Mirck
@Arnoud: De meeste raadsstukken zijn openbaar, dus qua beveiliging zie ik niet echt een probleem. Een papieren stuk kun je ook laten slingeren. Ik ben zuiniger op een iPad dan op een papieren kopietje. ;)

Meer in het algemeen heb ik een andere toevoeging. Het storende aan deze hele discussie is dat iedereen met zijn eigen cijfers schermt: voorstanders baseren zich op onderzoek waaruit blijkt dat digitaal werken goedkoper is dan alle printkosten, tegenstanders beweren het tegenovergestelde. Zoals altijd ligt de waarheid ongetwijfeld ergens in het midden. Daarbij zou het overigens helpen als overheden ook naar goedkopere alternatieven voor de iPad kijken.
Suffie
-4-  Suffie:
Uit de discussie blijkt ook maar wie hoe verleidelijk het is om, als het om overheidsgeld gaat, vooral te zoeken naar (veronderstelde) bedreigingen en niet naar kansen. Over twee maanden wordt er weer geklaagd dat onze overheid qua automatisering jaren achterloopt...

Feitelijk geeft John hier al aan waarom deze actie zo reteslim is: Veel raadsleden en andere politici lopen rond met hun eigen laptop, waarop ze van alles van hun werk bewaren, maar ook hun illegale WoW installatie, de schimmige spelletjes van hun kinderen, hun erotische filmcollectie en noem maar op. Ieder z'n eigen merk, ieder z'n eigen versie en ieder z'n eigen, schimmige PC-knaller op de hoek die hem helpt als de boel een keertje vastloopt.

Door iedereen een iPad te geven trekt de gemeente in één keer de hele bups naar zich toe. Door de installaties, de beveiliging en het beheer in eigen hand te houden kun je veel meer zicht houden op het gebruik en de veiligheid ervan. Omdat die iPads feitelijk eigendom zijn van de gemeente kan deze dus ook eisen stellen aan het gebruik er van en hoe de houder ermee om gaat. Kortom een heel stuk veiliger en betrouwbaarder.

Overigens zijn veel stukken van de gemeente alleen online te benaderen en te lezen, die hoeven dus nergens op PC's of laptops te worden opgeslagen. Veel vertrouwelijke info staat op systemen met dynamische beveiligingscodes die door derden niet te benaderen zijn.
Arnoud
-5-  Arnoud:
@Suffie: Nou, je zult toch moeten toegeven dat in het verleden door de overheid behaalde resultaten op dit gebied aanleiding geven tot enig wantrouwen. ;-)
JohnN
-6-  JohnN:
Meer voor de "Bühne" dan voor het resultaat.
Het probleem van falende raden ligt meer in het feit dat raadsleden de stukken niet conscentieus doornemen en vergaderingen verzuimen dan in de digitale techniek.
Ik blijf bij mijn bovengenoemde conclusie.
Suffie
-7-  Suffie:
@Arnoud: Ik denk dat dit ook geldt voor de interne en geautomatiseerde bedrijfsvoeringen van café restaurant "In de Bruyne Ster" en garagebedrijf "Mour & Baud", alleen daarbij lopen ze niet kraaiend naar de pers... ;-)

@John: Ik had niet anders van je verwacht.
Arnoud
-8-  Arnoud:
@Suffie: Toch denk ik dat het eventueel uitlekken van informatie van de door jou genoemde ondernemingen (waarvan ik de spilfunctie voor de lokale economie niet zal ontkennen), politiek iets minder gevoelig ligt. ;-)
Jeroen Mirck
@Arnoud: De bekende problemen met laptops en usb-sticks die in handen van kwaadwillenden vielen, dat ging meestal over de rechterlijke macht. Dáár zijn veel stukken inderdaad vertrouwelijk. Maar dat is een compleet ander gremium dan de politiek. In de politiek lekken vaak stukken die 'kabinet' of 'onder embargo' zijn. Dat laatste heeft niks te maken met de vorm waarin ze beschikbaar zijn.

Verder sluit ik me aan bij het verhaal van Suffie over het trekken van één lijn in apparatuur.
Sjaak
-10-  Sjaak:
Jeroen: zakkenvullers zijn politici zeker, en lokale bestuurders al helemaal (want overbodig).
Als insider bij Nieuw-West is het werkelijk stuitend om te zien hoe de bestuurders de boel letterlijk lopen op te vreten. Bezuinigen doen ze niet op zichzelf.
Wat mij betreft kunnen de stadsdeelbesturen niet snel genoeg worden opgeheven. En zonder wachtgeld1
Wachten op wat?
Jeroen Mirck
-11-  Jeroen Mirck:
@Sjaak: Jouw betoog klinkt als loze borrelpraat. Bewijzen graag.
Sjaak
-12-  Sjaak:
Jeroen: bewijzen=baan kwijt. Ik kijk wel uit.
Herbert
-13-  Herbert:
De afgelopen 10 jaar hebben allerlei volksvertegenwoordigingen in moties zich uitgesproken voor Open Source Software (OSS), zonder eigenlijk te weten wat de (financiële) gevolgen van overgaan op OSS. Maar in de tussentijd werden de technisch inferieure spullen van Apple waanzinnig hip en zonder morren werden de eigen besluiten aan de kant geschoven alsof het niks is. Inferieur? Ja! Heb je wel eens een iDinges gezien van meer dan 1 jaar oud die nog goed werkt?

Maar wat nog erger is, mij als burger worden functionaliteiten onthouden die raadsleden wel hebben, tenzij ik een iDinges koop. Dat lijkt mij een vorm van Closed Shopping oftewel verplichte winkelnerming.
Waarom is er niet gekozen voor een webapplicatie? Die doet het overal en altijd en het is voor gebruikers genoeg software om aantekeningen te maken en die op te slaan.

Verder wordt het apparaat na afloop van de raadstermijn eigendom van het raadslid.
Mag ik er even op wijzen dat dat strijdig is met art. 99 Gemeentewet, het Huffnagelartikel?
"Artikel 99

1.Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend, ontvangen de leden van de raad, van een door de raad, het college of de burgemeester ingestelde commissie, van een deelraad en van het dagelijks bestuur van een deelgemeente als zodanig geen andere vergoedingen en tegemoetkomingen ten laste van de gemeente.
2.Voordelen ten laste van de gemeente, anders dan in de vorm van vergoedingen en tegemoetkoming, genieten zij slechts voor zover de raad dit bij verordening bepaalt. De verordening behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten."

Lijkt me duidelijk.

Kortom, de diverse organen zijn in de Applepropaganda getrapt in plaats van even na te denken.
Jeroen Mirck
-14-  Jeroen Mirck:
@Herbert: De overheidsinformatie is naar mijn weten even goed bereikbaar op andere apparaten dan de iPad. Dat de diverse politieke organen in de Apple-propaganda zijn getrapt, daar heb je wel helemaal gelijk in.

Reageren?  

Lees vooraf even de regels voor discussies op Amsterdam Centraal door.

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(verschijnt niet online, is nodig voor gravatar afbeelding)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.